Hvilken rolle vil den nye fylkeskommunen ha som samfunnsutvikler?

Det spørsmålet ble stilt av Harald Furre, på vegne av Region Kristiansand, under fellesnemndas møte 3. desember. Hvordan skal kommuner, regionråd og fylkeskommunen samarbeide? Hvor begynner og slutter fylkeskommunens rolle og kommunenes rolle? Region Kristiansand la fram en rekke viktige tema og saker for fellesnemnda, i tillegg til utfordringen om hva som blir fylkeskommunens og kommunenes rolle fremover. Dette temaet ønsker Region Kristiansand en dialog om i 2019.

Region Kristiansand består av politisk ledelse i det som i dag er kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Songdalen, Søgne, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Disse 10 kommunene vil i 2020 bli til 6 kommuner som vil gå sammen i det de kaller Region Kristiansand.

– Når det ikke ble slik at sju kommuner gikk sammen om nye Kristiansand, har vi vært opptatt av å finne gode måter å jobbe på. Nylig ble også Nye Lindesnes med i dette felleskapet. Med ny E39 er det naturlig å tenke Nye Kristiansand og Nye Lindesnes som et bo- og arbeidsfellesskap. Nye Lindesnes vurderes også inn i ATP-samarbeidet. Nå jobber vi politisk med saker rettet særlig mot Stortinget og regjeringen, forklarte leder av Region Kristiansand Gro Anita Mykjåland, som også er ordfører i Iveland.

Fellesnemnda hadde invitert Region Kristiansand ved de 10 kommunenes ordførere, til å dele tanker og innspill om forhold som oppleves som viktig i samarbeidet mellom dagens to fylkeskommuner og den fremtidige Agder fylkeskommune.

Flere tema gikk igjen, som vei, bompenger, kollektiv- og elevtransport, videregående opplæring, levekår, likestilling og kultur. Et annet gjennomgående tema var ønsket om å fortsette det gode samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunene på Agder.

Stikkordsmessig oppsummert trakk ordførerne blant annet frem dette:

Vennesla kommune (Nils Olav Larsen)

 • "Vennesla broa" – et prosjekt for å hindre utenforskap
 • Inntaksforskrift til videregående skoler – ønsker nærskoleprinsipp
 • RME (ACER)  – opprettelse av regional energimyndighet i Vennesla og viktigheten for næringspark og grønn industri
 • Fylkeskommunene bør støtte noen attraktiviteter som Vennesla har, f.eks Tømmerrenna.

Mandal kommune (Alf Erik Andersen)

 • Ny vei gir kort vei mellom Nye Lindesnes og Nye Kristiansand. Naturlig at de samarbeider i Region Kristiansand og er "en del av laget".
 • Levekårsutfordringer. I den sammenheng ønsker man videre satsning på Mandal vgs og Byremo vgs.
 • Lindesnes-losen – viktig for å hindre drop-out
 • Nye Lindesnes har togstasjon. Da er det viktig med buss-til-tog, slik at flere kan benytte toget.

Songdalen kommune (Johnny Greibesland)

 • Heltidsprosjektet – viktig å videreføre
 • Få ungdom inn i meningsfylt arbeid
 • Veier (særlig fylkesveier) som er dårlig og må rustes opp
 • Bredbånd – håper fylkeskommunen setter i gang ytterligere utbygging
 • Tog – gjøre det enklere å ta tog

 

Søgne kommune (Astrid M. Hilde)

 • Søgne videregående skole – at skolen videreføres og bygges ut. For å støtte opp om næringen i bygda ønskes byggfaglinje. I tillegg er inntaksforskrift viktig. Nærskoleprinsippet og kanskje Søgne og Vågsbygd kan være samme inntaksregion?
 • Kommunen har også veiprosjekter som er viktige pga utsatte veistrekninger (bl. a Hølleveien)
 • Uthavnsprosjekt – spennende, men har ikke sett så mye resultater av det ennå. Ønsker å opprettholde bosetting i uthavn.

Iveland kommune (Gro-Anita Mykjåland)

 • Muligheten for våre ungdommer til å gå på Vennesla videregående skole er veldig viktig. Det har ført til at flere gjennomfører og flere tar studiespesialisering. Ønsker nærskoleprinsipp.
 • Bredbånd og beredskap. Fylkeskommunen må "være lenger fremme i skoene" på dette feltet. Bredbånd ligger til grunn for viktige felt som e-helse, levekår, næringsliv og beredskap. Statens utbyggingstakt tar for lang tid. Her må fylkeskommunene være med.
 • Skoleskyss – stopp innstrammingen – det skaper problemer for våre elever. 
(Saken fortsetter under bildet) 

Gro-Anita Mykjåland, leder av Region Kristiansand, under møte med fellesnemnda 3. desember 2018

Lindesnes kommune (Janne Fardal Kristoffersen)

Selv om Kristoffersen ikke deltok i møtet ble tilføyningsvei til E39 fra Spangereid, løftet inn som en sak som haster for Lindesnes kommune. 

Kristiansand kommune (Harald Furre)

 • Ny vei til industriområdet på Mjaavann – gir bedre vilkår for næringslivet.
 • Videregående skoler er viktig også for Kristiansand. Opptatt av at Søgne får nytt bygg. Når det gjelder skolekretser, er valgfrihet viktig. Problematisk for de elever som må gå i annen kommune, derfor bør Torridal-elever kunne velge.
 • Samarbeider mye i dag rundt kunst- og kulturorganisasjoner. Spennende å se hva den fremtidige utredningen får å si for dette feltet. Opptatt av nytt formidlingsbygg for museet på Odderøya.
 • Fylkeskommunen må ikke bli en "overkommune", men bidra til samordning og koordinering i plan saker og i planpolitikk. Viktig at vi snakker godt sammen. Det har vi gjort så langt ønsker at det skal fortsette videre.

Birkenes kommune (Anders Christiansen)

 • Levekår er viktig - innlandskommunene har en del kulturelle utfordringer. Særlig på likestilling og heltidskultur, utdanning og lærlinger. Dette er viktig for oss og vi må jobbe med dette sammen.
 • Bygg i tre - viktig klima sak. Betong og stål er klimaverstinger og ved å bygge i tre får vi både klimavennlig materiell, men det er også kortreist. Utfordrer derfor fylkeskommunen til å bruke tre i sine utbygginger og opplæring i skole.
 • Som de fleste andre er også Birkenes opptatt av fylkesveier.
 • Flomsikring har blitt viktig.

 Lillesand kommune (Arne Thomassen)

 • Møglestu videregående skole – fortsettr den positive utviklingen. Bruke inntaksprinsipper til å fortsette utbyggingen av skolen.
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) – utvikle mulighetene som ligger i et slikt høykompetanse-miljø
 • Regionplan 2020 var flott, og vi håper den neste blir enda bedre.
 • Uthavner – her trenger vi både hjelp og råd fra staten OG fylkeskommunen for å utvikle og bevare disse unike miljøene.
 • Busstilbudet Lillesand – Kristiansand er blir veldig bra, men fortsatt dårlig i Høvåg og utkast-Lillesand.
 • Vi har også veistrekninger som sliter, men det har skjedd mye positivt særlig på gang/sykkelvei. Nå gjenstår dette på Kaldvell – gjelder kun et kort stykke.
 • Vi har også utfordringer på likestilling og heltidskultur.
 • Har fått til mye sammen med Aust-Agder fylkeskommune – satser på det samme med Agder fylkeskommune!