Møte i fylkesutvalget

Dato
6. oktober 2020
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Fylkeshuset i Agder, Kristiansand

Saker som skal opp til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra møte 08.09.2020
 • Rapport for 2. tertial 2020
 • Tilskuddsfordeling 2020 - Folkehelseprogrammet Agder 2017-2021
 • Regionplan Lister 2030, med handlingsprogram. Høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 5-2 og 8-3
 • Regional planstrategi for Agder 2020 - 2024, sluttbehandling og vedtak etter høringen
 • Regionplan Agder 2030 - Handlingsprogram 2020-2023
 • Regional plan for Kristiansandsregionen
 • Kristiansand kommune - Detaljregulering Kvartal 1 - Offentlig ettersyn
 • Kristiansand og Vennesla kommune - Områderegulering for energiforedlende virksomhet Støleheia - Melding om oppstart av planarbeid
 • Innspill til planprogram for og oppstart av Tvedestrand kommuneplans arealdel 2021-2033
 • Offentlig høring av "Utredning av nasjonale føringer for riks- og fylkesveg"
 • Arendal kommune - uttalelse - forslag til reguleringsplan for ny vei til Arendal havn, Eydehavn
 • E18 Dørdal - Tvedestrand melding om oppstart detaljregulering og høring av planprogram
 • Høring -forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, uttalelse
 • Oppfølging av handlingsprogrammet til Heiplanen 2020-2023. Retningsliner for regional støtteordning - attraktive tettstader i bygdene kring villreinfjellet
 • Bidrag til TV-aksjonen 2020
 • Fiskerihavner i Agder - Utlysning av tilskuddsmidler
 • Søknad fra KVS Bygland om midler til hogstsimulator
 • Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
 • Videreføring av Brukerpanelet i Agder fylkeskommune
 • Oppnevning av skjønnsmedlemmer til Kristiansand tingrett, Aust-Agder tingrett og Lister tingrett
 • Møteplan 2021
 • Endring av reglement for fylkesting og utvalg
 • Eventuelt 06.10.2020
 • Orientering - støtte til bredbåndsutbygging
 • Entreprenørskapssamarbeid med Latvia

Gå til møtekalender for komplett liste med saksdokumenter og arkivreferanser.

Møtekalender

Arrangør

Agder fylkeskommune
Telefon
38050000

Kontakt

Politisk sekretariat
Til toppen