Agdertall

Statistikk og fakta om Agder sortert etter FNs bærekraftsmål

Trykk på målet du ønsker å lese mer om i bildet nedenfor.

1. Utrydde fattigdom2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet4. God utdanning5. Likestilling mellom kjønnene6. Rent vann og gode sanitærforhold7. Ren energi til alle8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikhet11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon13. Stoppe klimaendringene14. Livet i havet15. Livet på land16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner17. Samarbeid for å nå målene18. Om målene

 

Kunnskapsgrunnlaget Agdertall

Agdertall er ment som et arbeidsverktøy for kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og media, samt andre som har behov for oppdatert statistikk i sitt arbeid. Statistikken er presentert både med omtale, tolkninger og grafiske framstillinger av sentrale utviklingstrekk i Agder.

Agdertall

Indikatorprosjektet

Indikatorprosjektet ble igangsatt av Agder fylkeskommune høsten 2020 med formål om å lage et rammeverk for arbeidet med å følge samfunnsutviklingen som helhet i Agder.

Det ble besluttet at prosjektet skulle:

 1; Velge ut indikatorer for oppfølging av Regionplan Agder 2030 sine mål (Stratsys).

2; Velge ut indikatorer til framtidig Agdertall (kunnskapsgrunnlag).

3; Velge ut indikatorer som i første omgang skulle prioriteres for fremstilling i kunnskapsportal.

4; Lage et metodedokument.

Leveransene fra prosjektet er overført drift. Dette er dynamiske oversikter som vil bli videreutviklet i linjen.

  1. Indikatorer for oppfølging av mål i Regionplan Agder 2030 (XLSX, 131 kB) (med begrunnelser for valg av indikatorer).
  2. Agdertall (XLSX, 311 kB)- indikatorer som til sammen utgjør en bredere monitorering av samfunnsutviklingen.
  3. Prioriterte indikatorer kunnskapsportalen (XLSX, 45 kB) (Legges inn i denne nettportalen under de 17 FN bærekraftsmålene). 
  4. Metodedokument (DOCX, 899 kB)

     

 

Aktuelt

  • Demografiutvalget
    Victor Norman, leder for demografiutvalget, vil gjøre forsøk med å la 16-åringer få kjøre bil. Slik håper han å unngå at Distrikts-Norge blir «et gamlehjem i naturskjønne omgivelser».
  • Kompetansebehov
    Kompetansebehovsutvalget (KBU) skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov, som grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt.
Til toppen