På oppfordring fra KS Agder har fylkeskommunen laget en sammenstilling av data basert på indikatorer i rapporten «Surt liv på det blide Sørland» fra 1993. Sammenstillingen må ikke forveksles med at den er laget i rapport form. 

Det er laget en PowerPoint-fil med statistikker som er hentet inn fra Statistisk Sentralbyrå, Nav og Folkehelseinstituttet. Presentasjonen med alle statistikker kan lastes ned. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2021 viser at Agder vokste med 2 291 personer i 2021. Folketallet per 1. januar 2022 var 311 134.

Indikatorprosjektet ble igangsatt av Agder fylkeskommune høsten 2020 med formål om å lage et rammeverk for arbeidet med å følge samfunnsutviklingen som helhet i Agder.

 

Kunnskapsgrunnlaget Agdertall

Agdertall er ment som et arbeidsverktøy for kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og media, samt andre som har behov for oppdatert statistikk i sitt arbeid. Statistikken er presentert både med omtale, tolkninger og grafiske framstillinger av sentrale utviklingstrekk i Agder.

Agdertall

 

Victor Norman, leder for demografiutvalget, vil gjøre forsøk med å la 16-åringer få kjøre bil. Slik håper han å unngå at Distrikts-Norge blir «et gamlehjem i naturskjønne omgivelser».

Kompetansebehovsutvalget (KBU) skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov, som grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt.

Til toppen