Bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andel mennesker som lever i relativ fattigdom.   

Status

Oljeformuen har bidratt til å plassere Norge i verdenstoppen når vi sammenligner bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger mellom land. Majoriteten av befolkningen i Norge har således en relativt høy levestandard og tilhører husholdninger med relativt god økonomi. Omfanget av fattigdom i absolutt forstand er begrenset. Likevel er det noen som lever med en inntekt og levestandard som ligger betydelig lavere enn den generelle levestandarden i samfunnet. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd.

Husholdninger som opplever fattigdomsproblemer er overrepresentert blant husholdninger med lav inntekt, sosialhjelpsmottakere, arbeidsledige, personer som jobber lite (lav arbeidsintensitet), enslige forsørgere, personer med lav utdanning og personer med innvandrerbakgrunn.

Innhold nettsider

Det utarbeides egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 1.

Foreløpig er følgende underside utarbeidet: 

Til toppen