FNs bærekraftmål 11 har som mål å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Status

Agder er blant de raskest voksende regionene i Norge, og befolkningsframskrivinger indikerer at regionen fortsatt vil være en av landsdelene som vil oppleve relativt høy vekst. Men veksten er ujevnt fordelt, og et viktig trekk i utviklingen er at de enkelte byene, kommunesentrene og tettstedene vokser.

Befolkningsveksten kommer altså der det bor flest folk fra før, og dette er et utviklingstrekk som er rådende i hele Europa. Vi står også foran store endringer i alderssammensetningen, der hovedtrekket i Norge er en aldrende befolkning. Andelen aleneboende og to-personhusholdninger øker også.  

Innhold nettsider

Det er utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 11. 

Foreløpig er følgende undersider utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

 

 

Til toppen