FNs bærekraftsmål 13 har som mål å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Status

Gjennom Regionplan Agder 2030 har Agder satt klima høyt på agendaen, utslippene skal reduseres med 45 % innen 2030. Det er i handlingsprogrammet til regionplanen listet opp en rekke konkrete tiltak som skal bidra til utslippsreduksjonen. Klimaveikart Agder og Electric Region Agder er også sentrale i arbeidet med å stake ut kursen for hvordan Agder skal bidra til å utvikle lavutslippssamfunnet.

Lykkes vi med å redusere klimagassutslippene i egen region gjør vi vår del av klimadugnaden. Dersom vi samtidig utvikler kompetanse og teknologi som lavutslippssamfunnet etterspør vil vi også kunne bidra internasjonalt samt øke sysselsetting og verdiskapning lokalt.

Innhold nettsider

Det er utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål13. 

Foreløpig er følgende undersider utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

I dashbordet nedenfor kan du se reduksjon i klimagassutslipp for alle kommuner i Agder om de fullelektrifiseres.

Kilde: Miljødirektoratet og ERA-modellen.

 

Til toppen