FNs bærekraftsmål 3 har som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

Status

God helse og livskvalitet er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Den enkeltes helsetilstand henger nøye sammen med andre utviklingstrekk i samfunnet, og påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Således er god eller dårlig helse ulikt fordelt blant verdens befolkning, og er avhengig av levekårene der en bor.

Befolkningsundersøkelser om livskvalitet i Norge viser at det er variasjoner i livskvalitet mellom enkeltgrupper. Livskvaliteten er gjennomgående høyere blant personer med høy utdanning og høy inntekt enn blant personer med lav utdanning og lav inntekt.

Innhold nettsider

Det er utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 3. 

Foreløpig er følgende undersider utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

 

 

Til toppen