FNs bærekraftsmål 5 har som mål at oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet. 

Status

Likestilling mellom kjønn handler om at kvinner og menn kan delta i samfunnet på like vilkår og det vil si å ha like muligheter og rettigheter. Likestilling handler også om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser.

Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og for samfunnet. Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan.

Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030. 

Innhold nettsider

Det er utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 5. 

Foreløpig er følgende undersider utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

 

 

Til toppen