FNs bærekraftsmål 6 har som mål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. 

Status 

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder

Innhold nettsider

Det er utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 6. 

Foreløpig er følgende undersider utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

 

 

Til toppen