Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere bærekraftsmålene i Norge.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, som gjelder alle land i hele verden, både fattige og rike.

Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere bærekraftsmålene i Norge. De er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Samtidig har de ansvar for tjenester og oppgaver som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

 

 

Regionplan Agder 2030

Regjeringen forventer at fylkeskommunene arbeider aktivt med bærekraftmålene, både når det gjelder planlegging for fremtiden og i arbeidet som pågår per i dag. I Regionplan Agder 2030 ligger det mål og satsingsområder som skal bidra til at Agder får en bærekraftig utvikling og blir et enda bedre samfunn for de som bor her.

Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette innebærer å

 • bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode,
 • samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,
 • jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing,
 • redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030,
 • utnytte mulighetene som digitalisering gir.

Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030:

 • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
 • Verdiskaping og bærekraft
 • Utdanning og kompetanse
 • Transport og kommunikasjon
 • Kultur

Bærekraftmålene er forankret innen hvert av disse.

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:

 • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
 • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
 • Klima og miljø

​​

Kunnskapsbygging og indikatorer

Både kunnskapsgrunnlaget til Regionplan Agder 2030 (Agdertall 2019) og disse nettsidene fremstiller statistikk og analyser som belyser utvikling og status for bærekraftsmålene.

Det arbeides med hvordan vi ytterligere kan øke kunnskapen om bærekraftsmålene på regionalt og kommunalt nivå, og hvordan vi kan samhandle for å nå målene.

 

​​

Til toppen