Aktuelt

Staten tilbyr Kristiansandsregionen 440 millioner i ny belønningsavtale

Samferdselsdepartementet tilbyr Kristiansandsregionen en avtale som vil innebære 360 millioner i belønningsmidler og 80 millioner i særskilte midler til å redusere prisene på bussbilletter.

Lærling under koronatiden

På grunn av Koronasituasjonen opplever en del ungdom som er i lære i Agder, å bli permittert fra lærebedriften sin. Elev- og lærlingombudet i Agder kan svare på spørsmål du som er i lære, måtte ha. 

Regjeringens regionreform for kulturfeltet stoppes

Det ble i dag klart at endringene for kulturlivet, likevel ikke gjennomføres.  – Basert på den omfattende dialogen vi har hatt med regionene og med de ulike institusjonene, så har vi kommet frem til at vi ikke går videre med forslag til regionreform på kulturområdet, Det sa kulturminister Abid Raja i dag til NRK. Overføring av en rekke kulturoppgaver, ble foreslått i kulturmeldingen i 2018, som en del av regionreformen.

Agder fylkeskommune utbetaler 46,5 millioner kroner i driftsstøtte til museer og kulturhistoriske institusjoner

Agder fylkeskommune gjennomfører tildelinger og utbetalinger av driftstilskudd til museer og andre regionale institusjoner innenfor kulturhistorie og kulturminnevern i et samlet Agder. Totalt utbetaler fylkeskommunen i år 46,5 millioner kroner til dette formålet.

Sentrumsnært fylkeshus

Fylkestinget vedtok i gårsdagens møte å starte en prosess med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leie av fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. Samtidig skrinlegger man Elvegata 4-alternativet til nytt fylkeshus.

Fylkestingets vedtak 28. april 2020

I forbindelse med koronapandemien vedtok fylkestinget i Agder en tiltakspakke på over 200 millioner kroner. Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og næringsliv og vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak. Videre vedtok fylkestinget at Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus. Fylkeskommunen starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. I saken om utbyggingen av E18 på strekningen Dørdal-Tvedestrand vedtok fylkestinget at strekningen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i fem automatiske bomstasjoner på ny E18. I saken om forlengelse av inneværende bompengeordning i Kristiansand, slutter fylkestinget seg til at dagens bompengeordning videreføres ut 2020.

Tre driftskontrakter på fylkesveg undertegnet

Agder fylkeskommunes første tre driftskontrakter etter regionreformen ble undertegnet på onsdag i Arendal.

Gradvis oppstart av skolene – Vg2 yrkesfag og Vg3 yrkesfaglig løp i skole

Mandag 27. april åpner våre videregående skoler for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2. Gjenåpning forutsetter at det kan gjøres i tråd med smittevernregler gitt av nasjonale helsemyndigheter.  Elevene vil få nærmere informasjon og praktiske detaljer om dette direkte fra sin skole via læringsplattformen itslearning og i eventuelle andre informasjonskanaler den enkelte skole tar i bruk. For øvrige elever vil opplæring fortsette som i dag.

Informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen - Tilskudd til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene. Søknadsfrist er tirsdag 28. april.

Ansatte i tannhelsetjenesten yter en ekstra innsats i Korona-tiden

-Vi er godt drillet på hygiene-tiltak i vår vanlige jobb som tannpleier, nå bruker vi den kompetansen og våre sosiale og mellommenneskelig kompetanse, på kommunalt sykehjem. Forklarer Anne W. Vasland, som til vanlig er tannpleier ved Slottet tannklinikk. Hun er en av 9 ansatte i tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune som for tiden har alternative oppgaver på syke- og aldershjem. Anne W. Vasland jobber nå ved Bispegra omsorgssenter i Kristiansand kommune.

Til toppen