Den regionale samhandlingsstrukturen er på plass

Etter møte i kommunedirektørutvalget 28. mai er den regionale samhandlingsstrukturen endelig klar. – Nå har vi fått på plass en god struktur for å arbeide med felles utfordringer. Jeg gleder meg til at vi sammen skal fylle strukturen med godt innhold, sier Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør i Agder fylkeskommune.

I møtet i kommunedirektørutvalget (KDU) fredag 28. mai ble medlemmene i de strategiske rådene i samhandlingsstrukturen utpekt. Med dette er alle formelle brikker på plass i den nye samhandlingsstrukturen. 

Hensikten med ny samhandlingstruktur

Regionalplan Agder 2030 er en ambisiøs plan for å skape regional utvikling og er det strategiske styringsdokumentet for hele Agder.

Et viktig premiss for å sikre måloppnåelse er at regionen lykkes i samhandlingen mellom offentlig sektor, privat sektor og akademia.

– Dersom vi skal vinne norgesmesterskapet, må vi også være norgesmestre i samhandling. Dette arbeidet skal resultere i at vi styrker både den regionale gjennomføringskraften og Agders posisjon nasjonalt. Vi får til mer som region, og står sterkere nasjonalt når vi jobber effektivt og systematisk sammen gjennom den nye regionale samhandlingsstrukturen, sier Sissel Strickert. 

Strickert er prosjektleder for arbeidet med å utvikle den nye samhandlingsstrukturen. Hun er til daglig avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune.

Les mer om Regionplan Agder 2030.

Tre ulike samfunnsforum

Regionplan Agder har tre gjennomgående tema:
•    Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
•    Klima og miljø
•    Levekår, likestilling, inkludering og mangfold

Det etableres tre samfunnsforum som gjenspeiler temaområdene i regionplanen. Forumene skal utvikle arenaer hvor det inviteres til bred involvering og handling. Det er i disse tre forumene at aktivitetene vil finne sted. Hvert forum har eget sekretariat som understøtter og koordinerer arbeidet. 

Agder fylkeskommune har sekretariatsansvar for disse forumene med følgende kontaktpersoner. 

Strategiske råd

Hvert samfunnsforum skal ha et strategisk råd som skal sette retning for forumarbeidet.

De strategiske rådene vil være viktige både for å finne gode samhandlingsmåter og strukturer, i tillegg til å tydeliggjøre de viktige satsingene i regionen. Handlingsprogrammet er et verktøy for samfunnsforumene og neste rullering vil være sentralt i deres arbeid.

I Kommunedirektørutvalget fredag 28. mai ble følgende medlemmer valgt inn i de tre strategiske rådene

Strategisk råd samfunnsforum
Forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold Forum for klima og miljø
Agnes Nordgaard, Landsorganisasjonen (LO) Anders Johan Wickstrøm Andersen, Universitetet i Agder (UiA) Geir Skjæveland, Arendal kommune
Fredrik Bull Bringager, Young Industrial Innovators Frida Falkum, Ungdommens fylkesting Hans Kjetil Lysgård, Universitetet i Agder (UiA)
Gøril Hannås, Universitetet i Agder Kristin Eidet Robstad, Regional koordineringsgruppe oppvekst og utdanning Jill Akselsen, JB Ugland
Helge Aasen, industrisektoren Nina Mevold, Sørlandets sykehus HF Karen Landmark, Greenstat
Høye Høyesen, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO Agder) Paal O. Hennig-Olsen, Hennig-Olsen Is Thomas Christian Kiland-Langeland, Statsforvalteren
Kristin Tofte Andresen, Agder fylkeskommune Vegard Nilsen, Agder fylkeskommune Svein Are Folgerø, Agder Energi
Kristin Wallevik, påtroppende Norwegian Research Centre (NORCE) Øyvind Vedal, påtroppende NAV Agder (01.09.2021) Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune

– Dette er viktige utnevnelser som viser at satsingen har solid regional forankring, og at den brede sammensetningen i de ulike rådene er verdifull, sier prosjektleder Sissel Strickert.

Fylkesdirektør Tine Sundtoft understreker at det er gledelig at så mange har lyst til å bidra inn i de strategiske rådene.

Samhandling på tvers

Regionsjef i NHO Agder, Høye Høyesen, skal delta i det strategiske rådet for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser.

– Jeg har stor tro på at vi kan bygge videre på vår allerede gode samhandlingsevne. På det viset kan vi sikre at Agder når strategisk viktige mål for å bygge et sterkere næringsliv, øke sysselsettingen og skape så gode levekår som mulig for Agders befolkning. Ikke minst så må vi også samhandle mye på tvers av næringer, på det politiske plan og med befolkningen for at vi skal klare å nå de klimamålene som er så viktige å nå, sier Høyesen.

Kommunedirektør i Kristiansand kommune, Camilla Bruno Dunsæd, understreker også hvor viktig det er å samhandle på tvers av sektorer og næringer for å utvikle Agderregionen.

– Jeg har tro på at den nye samhandlingsstrukturen bidrar til at vi på Agder blir enda sterkere sammen. Vi har mye å vinne på å jobbe sammen om viktige saker for vår landsdel. Heia Agder! avslutter Dunsæd.

17. juni inviterer Agder fylkeskommune og KS til kick-off for å markere at den regionale samhandlingsstrukturen nå er klar.

Kickoff 17. juni

Til toppen