Fra fylkesutvalgsmøte 16. mars

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 16. mars blant annet følgende; å gi dispensasjon etter kulturminneloven i forbindelse med reguleringsplan for ny vei til Arendal havn, Eydehavn.  De vedtok fylkesrådmannens forslag til innspill til Kristiansand kommune sin arealdel 2022-2033, ny arealplan for Kristiansand kommune. I sin høringsuttalelse til forslag til endringer i delkostnadsnøkkelen for båt og ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene – vedtok fylkesutvalget en høringsuttalelse som var tydelig kritisk til forslaget. Agder kommer dårligst ut av alle landets fylkeskommuner dersom de foreslåtte endringene gjennomføres.

Saksfremlegg: Saksfremlegg, vedlegg og protokoller er tilgjengelig på møtekalenderen under «Dokumenter» og «Behandlinger» her: App (agderfk.no)

 

Utvalgte saker:

Høring - Forslag til endringer i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet

Sak 32/21 Fylkesutvalget vedtok:  
1.    Dagens båt- og ferjenøkkel i inntektssystemet må beholdes. Dette er bare ett av flere elementer i inntektssystemet og må derfor sees i en sammenheng med hele inntektssystemet til fylkeskommunene.  

2.    Dersom endringen gjennomføres slik som Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår vil Agder fylkeskommune igjen bli meget hardt rammet. Dette er helt uakseptabelt og må derfor sees i en sammenheng med sist endring i inntektssystemet. Dersom endringen gjennomføres må det lages overgangsordninger, da forslaget har stor omfordelingseffekt mellom fylkeskommunene.  

3.    Kriteriet normerte båtkostnader mener vi bør oppdateres hvert andre år. 

Bakgrunn:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i delkostnadsnøkkelen for båt og ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene. Høringsfristen er 19. mars. Departementet foreslår at endringene trer i kraft fra og med inntektsåret 2022. Forslaget som er sendt på høring vil gi store fordelingsvirkninger mellom fylkeskommunene. Agder fylkeskommune er den fylkeskommunen som kommer dårligst ut med forslaget, med en reduksjon i rammetilskuddet på i overkant av 35 mill. kroner. Det er særlig fylkeskommuner med en relativt lang kystlinje og forholdsvis lave utgifter til båtruter som vil få reduserte overføringer med den nye fordelingsnøkkelen.

Fylkesrådmannen foreslå at fylkesutvalget vedtar et høringssvar som sier at dagens båt- og ferjenøkkel i inntektssystemet bør beholdes uendret. Dette må bl.a. ses i sammenheng med den omleggingen av inntektssystemet som ble gjennomført fra 2020. Dersom endringen gjennomføres slik som Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår, må det lages overgangsordninger, da forslaget har stor omfordelingseffekt mellom fylkeskommunene.

Kristiansand kommune - kommuneplanens arealdel 2022-2033, innspill til planarbeidet og uttalelse til forslag til planprogram

Sak 34/21: Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens innstilling til uttalelse.

Bakgrunn:
Forslag til planprogram, med opplegg for konsekvensutredninger, vurderes som et tydelig dokument for hva kommunen skal utrede og avklare i planprosessen. Reduksjon av skadelige klimagasser er den røde tråden i programmet, og fylkesrådmannen ser det som positivt at tema som sentral by- og stedsutvikling, fortetting og transformasjon vektlegges. Fylkesrådmannen er positiv til at arbeidet med utvikling av kommuneplanens arealdel gjennomføres som en kunnskapsbasert prosess med bred deltakelse fra kommuner, Agder fylkeskommune og andre relevante aktører.

Forslag til planprogram med opplegg for konsekvensutredninger vurderes som et tydelig dokument for hva kommunen skal utrede og avklare i planprosessen. Fylkesrådmannens innspill og vurderinger vil kunne bidra til at det regionale perspektivet og Regionplan Agder 2030 blir ivaretatt ytterligere.

Arendal kommune - dispensasjon etter kulturminneloven § 8 fjerde ledd - reguleringsplan for ny vei til Arendal havn, Eydehavn

Sak 36/21: Fylkesutvalget vedtok innstillingen om å gi dispensasjon.

Bakgrunn:
For at Arendal kommune skal kunne sluttbehandle detaljregulering av ny vei til Arendal Havn, Eydehavn er det nødvendig å formelt få avklart forhold til automatisk fredet kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget fatter vedtak om dispensasjon med vilkår om utgraving. I henhold til kulturminneloven § 8. 4 ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen. Fylkeskommunen er rette myndighet til å fatte avgjørelse i slike saker, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3 andre ledd.

 

Arkeologisk utgravning av de to steinalderlokalitetene ID 263637 og 263645, vil kunne tilføre mer kunnskap om overgang til jordbrukende samfunn i Sør-Norge. Fylkesrådmannen tilrår derfor at det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene i kulturminneloven, på vilkår av at det fortas en arkeologisk undersøkelse av kulturminnene før utbygging.

 

Full oversikt over saker som ble behandlet:

30/21   Godkjenning av protokoll fra møte 02.02.2021
31/21   Delegeringsreglement for Agder fylkeskommune - revidering
32/21   Høring - Forslag til endringer i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet
33/21   Debatthefte 2021 - KS spør
34/21 Kristiansand kommune - kommuneplanens arealdel 2022-2033, innspill til planarbeidet og uttalelse til forslag til planprogram 30 35/21 Dispensasjon etter kulturminneloven § 8, 4.ledd for automatisk fredete kulturminner; ID:271833
36/21   Arendal kommune - dispensasjon etter kulturminneloven § 8 fjerde ledd - reguleringsplan for ny vei til Arendal havn, Eydehavn
37/21   Uttalelse til arbeid med nasjonal strategi for små byer som regionale kraftsentre
38/21   Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022- 2027 - Vedtak om høring og offentlig ettersyn.
39/21   Mulighetsstudie for universell utforming i Raet Nasjonapark
40/21   Eierstrategi Skyttel AS
41/21   Oppnevning av styremedlem til Vigeland Hus AS
 

Orienteringssaker
5/21 Oversikt valg og oppnevninger - utvalg, råd, nemnder, styrer, representanter og utsendinger Agder fylkeskommune 2019-2023
6/21 Agder fylkeskommunes svar til første konsultasjonsmøte våren 2021
7/21 Referat fra møter i Brukerpanelet for Agder 26.11.2020 og 03.02.2021
8/21 Eventuelt 16.03.2021

 

Program for dagen:
Orienteringer 
Kl. 9.00
 Administrasjonsutvalget  m/ orientering rundt koronasituasjonen på Agder v/ Vegard Nilsen (fylkesdirektør for folkehelse) og Arly Hauge (fylkesdirektør for utdanning)
Kl 10:30 Fylkesutvalget
Kl 10:30 Regional plan for vannforvaltning ved Berit Weiby Gregersen, rådgiver ved avdeling for bærekraftig utvikling

Kl. 11 Behandling av ordinære saker
Kl 12 Lunsj
Kl 12:45 Fylkesutvalget fortsetter med behandling av ordinære saker
I etterkant av ordinært fylkesutvalg settes møte i fylkesutvalg som klageutvalg.

Til toppen