Fra fylkesutvalgsmøtet 7. april

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte at fylkeskommunen skal benytte kjønnsnøytrale stillingstitler og å endre fylkesrådmann til fylkeskommunedirektør. Fylkesutvalget behandlet også Samferdselspakke 1 for Kristiansandsregionen – foreløpig økonomisk sluttrapport og videre prioritering av gjenstående prosjekter. Disse sakene skal videre til fylkestinget 20. april for endelig vedtak.
Fylkesutvalget behandlet også sak om Arkiv- og museumsstruktur: der fylkeskommunen vil etter drøftinger med institusjonene og øvrige eiere ta initiativ til en prosess for å evaluere dagens struktur og komme med anbefalinger om eventuelle endringer i denne.

Av smittevernhensyn ble fylkesutvalget sitt møte 7. april gjennomført via Teams. Opptak kan sees her.  

Saksfremlegg:
Saksfremlegg, vedlegg og protokoller er tilgjengelig på møtekalenderen under «Dokumenter» og «Behandlinger» her: App (agderfk.no)

Spørsmål kan rettes til:
Fylkesrådmann Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@agderfk.no
Fylkesordfører Arne Thomassen, mobil 913 43 905, e-post arne.thomassen@politiker.agderfk.no

Noen utvalgte saker som ble behandlet:

Sak 45/21 Samferdselspakke 1 for Kristiansandsregionen – foreløpig sluttrapport og prioritering av gjenstående prosjekter

Vedtak:

1. Agder fylkesting tar foreløpig sluttrapport for Samferdselspakke 1 til orientering. Fylkestinget vil understreke viktigheten av økonomisk styring og løpende rapportering i samarbeidsprosjekter.

2. For å bedre kollektivtrafikkens konkurransekraft og legge forholdene til rette for mer sykling og gåing, vedtar fylkestinget prioritering av gjenstående prosjekter, slik det fremkommer i tabell 1.

3. Dersom de gjenstående, prioriterte prosjektene fra samferdselspakke 1 ikke kan finansieres gjennom bompenger innkrevd høsten 2020, må prosjektene prioriteres og finansieres gjennom nye bompengeprosjekter og kommende økonomiplanprosesser.

4. Fylkesutvalget ber ATP utvalget restfinansiere forlengelsen av fortau, Kilura på Flekkerøy.

Bakgrunn:
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 har gitt grunnlag for en samlet investering omregnet til 2020-kroner på mer enn 3 200 mill. kroner i veiinfrastruktur og gang/sykkel- og kollektivtiltak i over en 12-13-års periode. Tiltakene har hatt avgjørende betydning for veksten i gåing, sykling og kollektivbruk i regionen, og har gitt bedret trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper.

Gjennomføringen og prioritering av prosjektene har vært et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og kommune- og fylkesgrenser. ATP-utvalget har hatt en sentral posisjon i forlengelsesfasen og har foretatt løpende justeringer og prioriteringer. Enkelte endringer har vært behandlet av fylkestinget i Vest-Agder. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 ble avsluttet 15. mars 2020.

Denne saken beskriver en samlet økonomisk sluttstatus for samferdselspakka med grunnlag i foreløpige sluttrapport, jf vedlegg 1 i saken. Det fremmes også forslag til videre prioritering av prosjekter som det ikke var økonomisk grunnlag for å starte i samferdselspakka.

 

Sak 49/21 Kjønnsnøytrale stillingstitler i Agder fylkeskommune

Vedtak:

1. Agder fylkeskommune skal ha kjønnsnøytrale stillingstitler for alle sine ansatte.

2. Agder fylkeskommune vedtar å endre stillingstittel for fylkesrådmann til fylkeskommunedirektør.

Bakgrunn:
Regjeringen la i sitt arbeid med ny kommunelov, vekt på at det var viktig med stillingstitler i offentlig sektor som markerer at stillingene er åpne både for kvinner og menn, og har derfor besluttet å endre de kjønnsspesifikke stillingstitlene til å bli kjønnsnøytrale i alle statens virksomheter. Språkrådet er av samme oppfatning og mener at kjønnsnøytrale titler er et godt verktøy for å oppnå kjønnsbalanse. Likestillings- og diskrimineringsombudet har også ønsket en slik endring i mange år, og mener det er lite progressivt å knytte titler til tradisjonelle roller i samfunnet. Agder fylkeskommune er en viktig aktør for å fremme likestillingsaspektet på flere måter, ikke minst ser vi dette gjennom arbeidet i prosjekt Likestilt arbeidsliv. Av den grunn er det vesentlig at dette gjenspeiles i tittelen til øverste ansvarlig i fylkeskommunen. Derfor forslås det at fylkesrådmann endres til fylkeskommunedirektør.

 

Sak 50/21 Arkiv- og museumsstrukturen i Agder - mandat til oppstart av prosess
Vedtak:

1. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen mandat til å ta initiativ til en utredningsprosess som vurderer arkiv- og museumsstrukturen i Agder sammen med de øvrige eierne.

2. Fylkesutvalget slutter seg til skisse for en prosess som angitt i saksframlegget.

3. Fylkesrådmannen legger etter gjennomført prosess fram forslag til videre tiltak, som egen sak til fylkesutvalget.

4. Kostnader til prosessen dekkes over budsjettet til ansvar 500200 (kulturminnevern og kulturturisme), prosjekt 50020101 (tilskudd kulturarv og museumsutvikling).

5. Fylkesutvalget vil understreke betydningen av at ansatte involveres gjennom hele prosessen.

Bakgrunn:
Fylkeskommunen vil etter drøftinger med institusjonene og øvrige eiere ta initiativ til en prosess for å evaluere dagens arkiv- og museumsstruktur og komme med anbefalinger om eventuelle endringer i denne. Prosessen skal i første omgang involvere de to store kulturhistoriske museene og det interkommunale arkivsamarbeidet. For å sikre en god prosess anbefaler fylkesrådmannen at man starter med å utrede og vurderer en konsolidering sammen med AAma, VAM og Arkivsenter Sør. Eventuelle ytterligere konsolideringer avventes til denne prosessen er ferdigstilt, men en gjør en vurdering av dette i en utredning. Fylkeskommunen forankrer prosessen i Kulturdepartementet, og ber om statlige stimuleringsmidler hvis det blir besluttet å gå videre med en konsolidering.

For vedtak av øvrige saker, se protokoll som, når den er klar, legges ut her: App (agderfk.no)

Saker som ble behandlet:
42/21
Godkjenning av protokoll fra møte 16.03.2021
43/21 Årsregnskap 2020 og årsberetning 2020 for Agder fylkeskommune
44/21 Delegeringsreglement for Agder fylkeskommune - revidering
45/21 Samferdselspakke 1 for Kristiansandsregionen – foreløpig sluttrapport og prioritering av gjenstående prosjekter
46/21 Høring NOU 2020:16 Levekår i byer
47/21 Høring - Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet, Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene (NOU 2020:15)
48/21 Seniortiltak for Agder fylkeskommune
49/21 Kjønnsnøytrale stillingstitler i Agder fylkeskommune
50/21 Arkiv- og museumsstrukturen i Agder - mandat til oppstart av prosess
51/21 Høring av Riksantikvarens forslag til revisjon av NB!- registerets kulturmiljøer i Agder fylkeskommune
52/21 Årsrapport 2020 for Regionale forskningsfond Agder
53/21 Oppvekstombudet i Agder årsrapport 2020
54/21 Svar på høring - utvidelse av eksisterende landslinjetilbud i flyfag fra Troms og Finnmark FK
55/21 Svar på høring - søknad fra Trøndelag fylkeskommune om opprettelse av landslinje for flyfag
56/21 Svar på høring - dronefag i Nordland
57/21 Søknad om fritak fra politisk verv- Kåre Einar Skaiå Larsen
58/21 Supplering yrkesopplæringsnemnda  

Orienteringssaker
9/21 Regional plan for Kristiansandsregionen 2020 - 2050
10/21 Status for dagsturhytteprosjektet i Agder
11/21 Orientering - avgjørelse innsigelse til Aagre områdeplan i Grimstad kommune
12/21 Stedsutvikling 2021 - Tilskudd til prosjekter
13/21 Ferde AS - Rapport til eierne 2021-1
14/21 Eventuelt 07.04.2021

Til toppen