Fylkestingets vedtak 18. desember 2019

Med 28 stemmer ble fellesforslaget fra posisjonen ved H, KrF, FrP, V, PP og PDK til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtatt. 

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget i Agder 18. desember 2019.

Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

Fylkeskommunens møtekalender

Spørsmål kan rettes til:
• Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
• Prosjektleder/påtroppende fylkesrådmann, Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@vaf.no

AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2020-2023 OG BUDSJETT 2020

Med 28 stemmer ble fellesforslaget fra posisjonen ved H, KrF, FrP, V, PP og PDK til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtatt.

I tillegg til fylkesrådmannens forslag ble det ble fremmet to forskjellige alternativer til økonomiplan og budsjett:

  • Fellesforslaget fra posisjonen (H, KrF, FrP, V, PP og PDK) fikk 28 stemmer og ble vedtatt
     
  • Fellesforslaget fra opposisjonen (Ap, Sp, MDG, SV og R) fikk 21 stemmer
     
  • Tilleggsforslaget fra Demokratene fikk 4 stemmer og falt

Les forslag og protokoll

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING I AGDER FYLKESKOMMUNE
Agder fylkeskommune skal utøve et aktivt eierskap. Selskaper der fylkeskommunen har eierinteresser eller er deltaker i skal aktivt bidra til oppfyllelse av Regionplan 2030s hovedmål: Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Fylkestinget skal hvert år orienteres om status og måloppnåelse på arbeidet med Regionplan Agder 2030 i de fylkeskommunale selskapene.

Virksomheten skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar, herunder etiske og miljømessige forhold.

Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps egenart. Styresammensetning skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart.

Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet. Dette innebærer bl.a. løpende arkivering av dokumenter tilknyttet selskapet i fylkeskommunens arkiver.

Eierstyring skal foregå på generalforsamling og i representantskap. Fylkeskommunens satsninger i regionplan Agder 2030 må vises igjen i eierstyringen.

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.

Etiske og forretningsmessige prinsipper og praksis i selskaper som fylkeskommunen har eierinteresser i, skal være forenlig med fylkeskommunens egne prinsipper og praksis.   Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon.

Eiere skal likebehandles.

Lønns- og incentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og fremstår som rimelige.


SALG AV AKSJER TIL ARENDAL KOMMUNE OG FORSLAG TIL NY AKSJONÆRAVTALE
Agder fylkeskommune tilbyr Arendal kommune å kjøpe 170 aksjer i Agder Kollektivtrafikk AS til kroner 10 000 per aksje, samlet 1,7 mill. kroner.

Det forutsettes at Arendal kommune, utover delfinansiering av grunnskoleskyss, bidrar med årlig tilskudd på 2,189 mill. kroner som årlig reguleres med statsbudsjettets forutsetninger om pris- og lønnsutvikling (deflator).

Det forutsettes at selskapets generalforsamling godkjenner salg av aksjer til Arendal kommune.

Fylkestinget godkjenner vedlagte forslag til aksjonæravtale gjeldende fra og med en eventuell inntreden av Arendal kommune som aksjonær i selskapet.

Det er en forutsetning at Kristiansand kommune også godkjenner vedlagte forslag til aksjonæravtale.

En forutsetning for at Arendal kommune kjøper seg inn i selskapet er at kommunen undertegner aksjonæravtalen.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Arendal kommune om overføring av aksjene.

Dagens aksjonæravtale gjelder inntil videre. Dersom Arendal kommune likevel ikke ønsker å kjøpe aksjer i selskapet vil fylkesrådmannen legge frem ny revidert aksjonæravtale mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

Fylkesrådmannen bes om å utarbeide en sak i perioden om prinsipper for samhandling- og eierstruktur i AKT, som sikrer et godt regionsamarbeid og gode kollektivtjenester i hele Agder. Det utredes også hvordan det kan sikres større politisk styring med kollektivtilbudet i regionen.


Denne saken ble utsatt:
31/19 Revidert regional plan for Kristiansandsregionen – saken ble utsatt

Denne saken ble trukket:
45/19 Revidering av selskapsavtale – Konsesjonskraft IKS

Følgende saker ble behandlet:
33/19 Jernbaneforum Sør – Samarbeidsavtale og oppnevnelse av representanter til forumet
34/19 Oppnevning til yrkesopplæringsnemnda 2020 - 2024
35/19 Valg i fylkestinget
36/19 Valg av medlemmer til representantskapet i IKT Agder IKS
7/19 Kompetansestrategi Agder 2030 - orientering om oppfølging: Kompetanseforum
38/19 Høring: Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet
39/19 Samordning av tilskuddsordninger for friluftsliv
40/19 Styringsmodell for Regionale forskningsfond Agder
41/19 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning fra 01.01.2020
42/19 Styrevedtekter Fagskolen i Agder
43/19 Reglement for administrasjonsutvalget i Agder fylkeskommune
44/19 Reglement for godtgjøring av prøvenemnder
46/19 Ny selskapsavtale for VIGO IKS
47/19 Ny selskapsavtale for Vest-Agder-museet IKS
48/19 Ny selskapsavtale for Kilden teater og konserthus for Sørlandet IKS
49/19 Ny selskapsavtale for Risøbank IKS 50/19 Ny selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS
51/19 Ny selskapsavtale for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
52/19 Ny selskapsavtale for Etablerersenter Vest-Agder (EVA) IKS 53/19 Ny selskapsavtale for Tingvatn fornminnepark og besøkssenter
IKS 54/19 Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder
IKS 55/19 Ny selskapsavtale og samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv
IKS 56/19 Ny selskapsavtale Agder Arbeidsmiljø
IKS 57/19 Ny selskapsavtale Aust-Agder Revisjon IKS

Interpellasjoner:
1/19 Interpellasjon fra Gro Bråten: Tannhelse – og tilbud til barn med spesielle behov
2/19 Interpellasjon fra Vidar Kleppe – Opprette NAV-ombud i Agder

Til toppen