Fylkestingets vedtak 28. april 2020

I forbindelse med koronapandemien vedtok fylkestinget i Agder en tiltakspakke på over 200 millioner kroner. Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og næringsliv og vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak.

Videre vedtok fylkestinget at Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus. Fylkeskommunen starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp.

I saken om utbyggingen av E18 på strekningen Dørdal-Tvedestrand vedtok fylkestinget at strekningen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i fem automatiske bomstasjoner på ny E18. I saken om forlengelse av inneværende bompengeordning i Kristiansand, slutter fylkestinget seg til at dagens bompengeordning videreføres ut 2020.

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget i Agder fylkeskommune 28. april 2020.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft og fylkesordfører Arne Thomassen under fylkestingsmøtet 28. april. Møtet ble avholdt som videomøte.

Møtet ble gjennomført som digitalt fjernmøte. Opptak av møtet gjøres tilgjengelig her:

https://agderfk.no/politikk/nett-tv-fra-politiske-moter/

Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

Spørsmål kan rettes til:

• Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no

• Fylkesrådmann Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Utvalgte saker:

PROSJEKTFORSLAG NYTT FYLKESHUS I AGDER

Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus.

Agder fylkeskommune starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. Sentral beliggenhet vil vektes høyt i den videre prosessen.

Det er ønskelig å se alternativet Elvegata 4 i sammenheng med skolebruksplanen. Det er kjent at det vil bli behov for betydelig flere elevplasser i videregående skole i Kristiansandsområdet fra 2024. Elvegata 4 kan være en egnet plassering for undervisningslokaler. For fylkeskommunen er bærekraft og miljø viktige kriterier.

 

TILTAKSPAKKE KNYTTET TIL KORONAPANDEMIEN

I forbindelse med korona-pandemien vedtar fylkestinget en tiltakspakke som innebærer endringer i årsbudsjett vedtatt i sak 29/19.

Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og næringsliv og vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak. Det er viktig at tiltakene ses i sammenheng med de statlige tiltakene, så de treffer godt og får maksimal effekt. Fylkestinget ser at det kan bli behov for nye tiltak når vi får mer oversikt over behovet. Fylkestinget ser også at det kan bli nødvendig å bevilge ekstra midler til våre egne virksomheter som har fått økte utgifter eller sviktende inntekter på grunn av den ekstraordinære situasjon.

2. Prioriteringer knyttet til tiltakspakken skal gjøres etter følgende kriterier:

a. Rask igangsetting

b. Skape stor sysselsetting

c. Prosjekter med ulikt omfang

d. Geografisk spredning

e. Overordnede føringer fra vedtatt budsjett for 2020

f. Forankring i regionplanen.

Det overordna og langsiktige målet for tildeling av krisepakke skal være å forsterke fylkets målsetting om «å få utslippene ned og levekåra opp.

3. De økonomiske konsekvensene av endringene innarbeides i forbindelse med tertialrapporteringene for 2020.

4. Lærlingplasser

a. Fylkeskommunen innfører et ekstraordinært stimuleringstilskudd i 2020 og 2021 for å sikre tilstrekkelig antall lærebedrifter. Fylkesrådmannen går i dialog med opplæringskontorene om innretningen på tilskuddet.

b. Fylkeskommunen gir bruk av lærlinger høy vekting i tildelingskriteriene for innkjøp og anbud.

5. Investering fylkesveg

Handlingsprogram for fylkesveg utsettes. Det utarbeides en tiltakspakke for investeringstiltak for 2020 og 2021, og et handlingsprogram som gjelder fra 2022.

6. Budsjettposten for vegutbygging kan økes med inntil 120 mill. kr. Det kan prioriteres på tvers av program. Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.

7. Fylkeskommunen vil anmode staten om å bevilge tiltaksmidler for forsert realisering av store fylkesvegprosjekter som er klare til bygging.

8. Næringsutvikling

a. Agder fylkeskommune utbetaler midler som er satt av i Budsjett 2020 til næringshagene. I stedet for å knytte midlene opp mot tiltenkte utviklingsprosjekter, rettes de mot behov for tiltak som melder seg av koronakrisen.

b. Fylkestinget ber om at det betales ut skoleskyss til drosjesentralene for mars og april og månedlig fremover så lenge korona-pandemien varer. Dette for å kunne ivareta den enkeltes løyvehavers økonomi gjennom korona-pandemien - slik at det også etter krisen fremdeles skal finnes et trygt og godt drosjetilbud i hele Agder. Utbetalingene ses i sammenheng med eventuelle ekstraordinære statlige tilskudd og organiseres slik at de ikke er i strid med Lov om offentlig støtte.

c. Reiseliv er en sentral næring i Agder. Det er viktig å trygge eksisterende virksomheter og legge til rette for videre vekst. Fylkeskommunen vil bidra med tilskudd, og vil gå i dialog med næringen om behov og prioriteringer.

d. Landbruksnæringen har utfordringer som følge av koronapandemien. Særlig knyttes dette til rekruttering og opplæring av arbeidskraft. Fylkeskommunen vil bidra med ekstra tilskudd til næringen når oversikt over behovet foreligger. Et variert landbruk, jordvern og økt produksjon er viktig for matsikkerheten og må prioriteres i regional landbrukspolitikk.

e. Fylkestinget ser med bekymring på konsekvensene for offshore-relaterte virksomheter. Vi vil jobbe sammen med nasjonale myndigheter og næringen for å sikre gode rammevilkår for omstilling og fortsatt sysselsetting i en utsatt bransje.

9. Drift og vedlikehold fylkesveg

a. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet for 2020 økes med inntil 50 mill. kr til tiltak for å redusere forfall på vegnettet.

b. Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.

10. Drift og vedlikehold eiendom

a. Budsjett til ekstraordinære vedlikeholdstiltak økes med inntil 15 mill. kr per år for 2020. Budsjettmidlene innrettes som en tiltakspakke. Tiltakene skal rettes spesielt mot ENØK og inneklima, hvor det søkes om ENOVA-støtte. Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere innenfor vedlikeholdstiltakene.

b. Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak, som midler til rehabilitering/vedlikehold av bygninger og anlegg der vi er direkte eller indirekte eiere.

11. Utbygging eiendom

Investeringsplanen for eiendom gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett. For å forsere investering i klimavennlige energikilder avsettes det inntil 15 mill. kr til investering i solcelle- og batterianlegg på eksisterende bygningsmasse, med sikte på at det utløses ENOVA-støtte til tiltaket. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere innenfor nevnte prosjekter.

12. Øvrige tiltak

a. Fylkeskommunen bevilger ekstraordinær støtte til bredbåndsutbygging på 5 millioner administrert gjennom DDA (Det Digitale Agder).

b. Det bevilges 1 mill. til tilskuddsordning innen kultur. Innovative løsninger med vekt på kulturformidling i tråd med anbefalinger i koronapandemien prioriteres. Midlene lyses ut innen mai og fordeles med fokus på geografisk spredning og på ulike størrelser av prosjekter.

13. Fylkesrådmannen kommer tilbake med sak om hvordan fylkeskommunen kan sikre ytterligere tiltak som støtter opp idrettsaktiviteter, kultur og frivillighet i Agder.

14. Fylkestinget ber fylkesutvalget holde tett dialog med administrasjonen og regionens næringsliv og foreta eventuelle nødvendige justeringer for at tiltakene skal vurderes i sammenheng med statlige tiltakspakker og næringslivets behov.

Det bevilges 4 millioner som kan deles ut av Hovedutvalg for Næring- klima og miljø i neste møte. Pengene skal gå til markedsføringstiltak for Agder som reiselivsdestinasjon. Dette skal gjøres etter dialog med alle destinasjonselskapene i regionen.

 

DELFINANSIERING MED BOMPENGER PÅ VEGSTREKNINGEN E18 DØRDAL–TVEDESTRAND

Fylkestinget vedtok at utbyggingen av E18 på strekningen Dørdal-Tvedestrand delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i fem automatiske bomstasjoner på ny E18. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom.

2.Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at kjøretøy i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.

3. Ved start på innkreving forutsettes den gjennomsnittlige taksten å bli 15 kr, og når hele prosjektet er ferdig utbygd forutsettes den gjennomsnittlige taksten å bli 19 kr. Gjennomsnittlige takster forutsettes å bli (i 2020-kr) i de ulike bommene som vist i tabellen i protokollen fra fylkesutvalget her.

Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen for veianlegg før innkreving og med KPI etter åpning.

Kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg med unntak av kjøretøy i kjøretøygruppe M1) betaler to ganger taksten for lette kjøretøy.

4. Dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn i finansieringsanalysen, forutsettes det at kostnadsreduksjonen kommer brukeren til gode, enten ved reduserte satser eller ved at  nedbetalingstiden reduseres.

5. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, garanterer Agder fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak til bompengeselskapet Ferde AS for delfinansiering av strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand på 3 482,4 mill. kr.

Selvskyldnerkausjonen gis under forutsetning at Vestfold og Telemark fylkeskommune garanterer for sin andel av prosjektet på 2226,5 mill. kr. Det samlede garantibeløpet er begrenset oppad til 5708,9 mill. kr, medregnet et tillegg på 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.

Garantistene har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i bomselskapets rettighet til å innkreve bompenger.

Garantiansvaret fordeles med 39 pst. av andelen til Vestfold og Telemark fylkeskommune og 61 pst. av til Agder fylkeskommune. Dette er basert andelen ny veg som bygges i fylkeskommunene på strekningen E18 Dørdal –Tvedestrand.

6. Garantiene gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfeller forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 26 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner. I finansieringsberegningene er vegstrekningen lagt inn som utbygd i løpet av en 8-års periode, fra 2021 – 2028.

Garantiene gjelder inntil bomselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av gjelden.

7. Garantien gis under forutsetning av at dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forventet, kan bomselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst ut over prisstigningen, og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år.

8. Det forutsettes at Ferde AS er ansvarlige bompengeselskap for finansiering og innkreving av bompenger på prosjektet E18 Dørdal-Tvedestrand.

9. Med ny garantiforpliktelse på E18 Dørdal – Tvedestrand vil garantiene som er stilt på E39- og E18- prosjektene utgjøre totalt 24 064 mill. kr i Agder. Dette er på grensen av hvor mye garantier som kan tåles av fylkeskommunen.

Regjeringen anmodes derfor om å vedta en ny politikk, i tråd med Granavolden-plattformen, om delt garantiansvar mellom stat og fylke. Forutsatt at det blir vedtatt en ny statlig politikk forutsetter Agder fylkeskommune at dette også blir gjort gjeldende for prosjektene på E39 og E18 i Agder.

Fylkestinget mener at staten må ta garantiansvaret for statens egne veier (E-18 og E-39 mfl). For denne strekningen ber vi Fylkesordføreren om å gå i dialog med regjeringen om å redusere fylkets garantiansvar.

 

FORLENGELSE AV INNEVÆRENDE BOMPENGEORDNING I KRISTIANSAND

Agder fylkesting slutter seg til at dagens bompengeordning videreføres ut 2020.

Bakgrunn:

Kristiansandsregionen har ønske om en sømløs overgang fra gjeldende bompengeordning til en bompengeordning for prosjekt E39 Gartnerløkka - Kolsdalen.

Denne forlengelsen vil sikre at det blir tilstrekkelig tid til å gjennomføre KS2 og få ferdigbehandlet bompengeproposisjonen for Gartnerløkka, uten at det blir opphør i innkrevingen.

 

UTTALELSE KNYTTET TIL DYREPARKEN

Fylkestinget vedtok følgende uttalelse:

Dyreparken er landsdelens viktigste turistmål, og Norges største familieattraksjon. De positive ringvirkningene av en åpen park og forventningsfulle små sjørøvere er store.  Verdiskapningene som skjer i og rundt parken kommer hele landsdelen til gode.

På lørdag ble det lansert nye forskrifter som kan bli problematiske for Dyreparken. Derfor er det behov for ytterligere presiseringer. Dersom generelle smitteverntiltak ivaretas (to meters avstand, maks fem i hver gruppe, maks 500 i en "samling"), må det være mulig for slike aktører som Dyreparken å holde åpent i sommer. De trenger en rask bekreftelse på dette, fordi det må rigges for å ta imot gjester i høysesongen (alternativt stenge ned virksomheten og forberede oppsigelser).

Dyreparken mener generelt de har gode muligheter for å opprettholde avstandsregler i parken fordi arealet er veldig stort og de har muligheter for å spre tilstrømningen på flere måter. I en normal sommersesong kan det være inntil 20.000 gjester på en dag i parken. De mener det vil være mulig å ivareta smittevernreglene dersom det f.eks settes en maksgrense på 10.000 besøkende pr dag for hele arealet – og dette fordeles gjennom å ha to "innslipp" pr dag, samtidig som åpningstidene utvides med et par timer. Det betyr i så fall maks 5000 samtidig besøkende. Nøkkelen til å kunne ha forsvarlig drift er å unngå enhver form for kødannelse og alltid opprettholde tometers-grensen, også ved ankomst, parkering og ved de attraksjonene som holdes åpne.

Det mest kritiske for Dyreparken er om det utarbeides forskrifter som er så rigide at de rammer parken hardt, uavhengig av hvor gode smitteverntiltak de lokalt faktisk kan iverksette. 

Fylkestinget i Agder ber derfor departementet utarbeide forskrifter som gir rom for lokale tilpasninger så lenge de ivaretar gjeldende smitteverntiltak. Om nødvendig bør departementet stille seg til rådighet for gjennomgang/befaring av foreslåtte tiltak.

 

UTTALELSE: KRISEPAKKE TIL EKSPRESSBUSSANE

Fylkestinget vedtok følgande uttalelse:

Ei av næringane som har blitt hardt ramma av Korona-krisa er ekspressbussnæringa. Ekspressbussrutene blir drivne kommersielt utan offentlege tilskot. Når heile inntektsgrunnlaget er billettinntekter og passasjerane uteblir fell heile grunnlaget bort. Når strenge restriksjonar som rammar busstransporten er innført er det også rimeleg at det etablerast ei kompensasjonsordning som avhjelper denne situasjonen.

Ekspressbussane er like viktige for mange slik som tog og fly er for andre, og er derfor eit svært viktig bidrag for andelen av kollektivreiser. I distrikta spesielt er det ekspressbussane som representerar kollektivtilbodet og det er som oftast det einaste alternativet. Dersom dette tilbodet blir for hardt ramma kan det bli krevjande å få det tilbake slik som det var, når forholda normaliserar seg. Derfor vil det også være behov for å kunne stimulere til at eit visst antal ruter blir oppretthaldne i tida fram til at passasjergrunnlaget er tilstrekkeleg att.

Agder fylkesting oppmodar regjering og storting til snarast å få på plass ei krisepakke for ekspressbussane.

 

Andre saker som ble behandlet:
PS 7/20           20/07139         Godkjenning av protokoll fra møtene 18.12.2019 og 25.02.2020   

PS 8/20           20/01958         Årsregnskap 2019 og årsberetning 2019 for Vest-Agder fylkeskommune

PS 9/20           20/15780         Årsregnskap 2019 og årsrapport 2019 for Aust-Agder fylkeskommune    

PS 10/20         20/16901         Prosjektforslag nytt fylkeshus i Agder          

PS 11/20         20/16890         Tiltakspakke knyttet til koronapandemien    

PS 12/20         20/09944         Delfinansiering med bompenger på vegstrekningen E18 Dørdal - Tvedestrand   

PS 13/20         20/13452         Forlengelse av inneværende bompengeordning     

PS 14/20         20/07139         Årsmelding 2019 Vest-Agder kontrollutvalg 

PS 15/20         20/07139         Årsmelding 2019 Aust-Agder kontrollutvalg 

PS 16/20         20/07139         Rapporter om Ferde AS       

PS 17/20         20/00943         Endring av vedtekter i Ferde AS      

PS 18/20         20/01074         Nasjonal transportplan (NTP) 2022 - 2033  

PS 19/20         20/14329         Årsmelding 2019 – mobbeombudet og elev- og lærlingombudet   

PS 20/20         20/14659         Uttreden av Aust-Agder Revisjon IKS          

PS 21/20         20/14388         Saksbehandling i perioden med vedtatte smitteverntiltak for
                                                å begrense spredning av koronaviruset  

PS 22/20         20/16673         Forskrift om godtgjøring til folkevalgte m.fl., Agder fylkeskommune          

PS 23/20         20/14079         Fordeling av tilskudd til tilretteleggingstiltak for friluftsliv - 2020     

PS 24/20         20/14081         Fordeling av tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftsområder 2020 

PS 25/20         20/14984         Tilskudd til friluftsaktiviteter 2020     

PS 26/20         19/00015         Revidert regional plan for Kristiansandsregionen    

PS 27/20         20/09682         Årsrapport for 2019 Regionale forskningsfond Agder         

PS 28/20         20/09682         Handlingsplan Regionale forskningsfond Agder 2020-2021           

PS 29/20         19/00009         Endring av reglement for fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg  

PS 30/20         20/08309         Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

OS 1/20          20/01146         Jernbaneforum Sør - Årsrapport for 2019    

OS 2/20          20/01146         Jernbaneforum Sør Referat fra møte 13. desember 2019  

OS 3/20          20/01146         Notat - Jernbarneforum Sørs bidrag 1992-2019      

SM 1/20          19/00018         Interpellasjon fra Margit Dale - Alkoholservering

Til toppen