Fylkestingets vedtak 7.februar 2024

Fylkestinget har i dag vedtatt å utsette saken om samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 - justering av plassering av bomstasjoner. Fylkestinget har også vedtatt nytt forslag til regional plan for senterstruktur og handel i Agder, med handlingsprogram. Planen skal sendes på høring og offentlig ettersyn.

Fylkestinget i Agder 2023-2027 - Klikk for stort bildeFylkestinget i Agder 2023-2027 Kjell Inge Søreide

Nedenfor følger pressemelding om disse og flere av sakene som ble behandlet av fylkestinget i Agder fylkeskommune 7.februar 2024. Møtet ble avholdt på Scandic Kristiansand Bystranda.

Utvalgte saker:

Sak 13/24 - Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 - justering av plassering av bomstasjoner

Fylkestinget utsetter saken til ny behandling i et møte i hovedutvalg for samferdsel 13. mars og i fylkesutvalgets møte 19. mars 2024, og ber administrasjonen om å legge fram en ny sak. 

Ny sak bes belyse konsekvensen av foreslåtte bom-plasseringer for næringslivet og innbyggere i Kristiansands regionen, da de økonomiske betingelsene for innbyggere og næringsliv er vesentlig endret siden 2022. 

I saken ønskes det belyst hvordan bomtakstene og plassering rammer særlig lavtlønnede, deltidsansatte og familier, og at saken tar innover seg rapporten «Folkehelseundersøkelsen Agder 2023» som for første gang har lagt inn husholdningsøkonomien som en variabel i undersøkelsen, og hvor økonomi er en faktor for god folkehelse. Det bes også om en faglig fundert begrunnelse om hvorfor enkelte områder rammes inn med bommer som eksempelvis Sørlandsparken og IKEA, mens andre nærliggende områder er utelatt. Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet ber om at det i saken vedlegges relevante dokumenter som har fulgt saken i de siste års prosess, og at det belyses hvilket handlingsrom fylkestinget har i forhold til justering av antall og plassering av bomstasjoner. 

Administrasjonen bes også om å belyse de ulike prosjektene i samferdselspakke 3 og mulighetene for en nedskalering eller endringer som kan føre til mindre kostnader i samferdselspakke 3 sin prosjektportefølje. Administrasjonen bes fremlegge en sak der samtlige spørsmål i forslaget blir besvart
 

Sak 1/2024 - Regional plan for senterstruktur og handel i Agder - Annen gangs høring og offentlig ettersyn

1. Fylkestinget vedtar at nytt forslag til regional plan for senterstruktur og handel i Agder, med handlingsprogram, sendes på høring og offentlig ettersyn, jf. § 5-2 og § 8-3 i plan- og bygningsloven. 

2. Høringsfristen settes til 31. mai 2024. 

Endringer: 

Side 5. Avsnitt 2, 3, 4 og 5. fjernes. 

Side 6 Avsnitt 1 fjernes. 

Side 6 Avsnitt 2 endres til: «Regional plan for senterstruktur og handel i Agder erstatter regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder fra 2015, og fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder fra 2003. De regionale bestemmelsene i regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder fra 2015 oppheves. Retningslinjene i planen skal sees på som retningsgivende for kommunenes arealplanlegging, men de gir ikke regionale og statlige etater grunnlag for å fremme innsigelser.» 

Side 18 siste avsnitt, endres til: «Det er stor variasjon i størrelsen på lokalsentrene. Som hovedregel er det anbefalt med inntil 3.000m2 samlet bruksareal i et lokalsenter, men kommunene kan regulere dette i kommunale planer.» 

Side 21 Avsnitt 2. Endre fra «Skal» til «bør». 

Side 21 Avsnitt 3: Stryke avsnittet. 

Side 21 Avsnitt 5: Endre fra «skal» til «bør» 

Side 21 Andre områder for handel: Legge til Grenstøl i Tvedestrand kommune. side 5 av 124 

Side 22 Punkt 4.2 (regionale planbestemmelser) med underpunkter fjernes. 

Side 23 Andre avsnitt, siste setning endres til: «Endringer og avgrensninger kan skje i en områdereguleringsplan eller detaljreguleringsplan.» 

Side 23 og 24. Punkt 4.4 (Retningslinjer ved avvik fra planbestemmelen) og underpunkter fjernes. 

Side 24. Punkt 4.5 Endres fra «skal» til «bør». 

Side 25. Punkt 4.8 Endres fra «skal» til «bør»

Sak 2/2024 - Høringsforslag - justering av Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 sendes på offentlig høring frem til 30. mai 2024, med følgende endringer:

Under overskriften - Fremtidsbilde for et bærekraftig Agder i 2030, Klima- og miljømessig bærekraft 3. og 4. avsnitt endre ordlyden til: Gjennom et godt regionalt samarbeid om bærekraftig arealbruk ivaretas hensynet til natur og til reduksjon av klimagassutslipp. Dette har ført til at byspredning, og nedbygging av store naturområder til fritidsboliger har blitt redusert. Vi forvalter våre arealer slik at naturens karbonlagre og opptaket av klimagasser blir ivaretatt. De direkte utslippene av CO2 som tidligere stammet fra arealbruksendringer er nå redusert. Vi ivaretar naturområder, naturmangfoldet og leveområdene til alle våre arter. Slik opprettholder vi en livskraftig natur med de tjenestene den gir oss. Siste setning strykes: Agder har blitt et av de første fylkene til å innfri naturavtalens mål for vern og restaurering av natur.

Punkt 2.5 endres til: 2.5. Regionen har smart, energieffektiv og naturvennlig produksjon, distribusjon og bruk av energi, blant annet ved å ha lagt til rette for industrietableringer i tilknytning til kraftknutepunkt.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2025-2027 (LIM-planen) LIM-planen revideres som regional plan. Det er ti år siden denne brede likestillingsplanen ble utarbeidet. Planen gjelder ulike samfunnsområder og diskrimineringsgrunnlag. Agder har store utfordringer innen levekår og likestilling. Det er fortsatt behov for et så tydelig og forpliktende verktøy som en regional plan er. Revisjonen må inkludere evaluering av oppfølging og måloppnåelse, og også bygge på erfaring og forskning som er gjort etter 2014. Viktige perspektiver fra folkehelsestrategien som er foreslått opphevet, innarbeides. Det utarbeides et oppdatert handlingsprogram som er mer kortfattet enn det opprinnelige.

Opptak av møtet blir tilgjengelig på egen side - nett-TV fra politiske møter.

Direktesending, opptak, forslag og votering finner du på Kaukus – vårt system for digital håndtering av politiske møter: https://app.kaukus.no/agder/meetings/8557

Saksdokumenter: 
Saksfremlegg, vedlegg og protokoller er tilgjengelig på møtekalenderen her:  
https://einnsyn.no/kalender?f=d9eaa11e-4060-41c7-a4a9-eaef33cda502

Spørsmål kan rettes til:

•    Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
•    Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

 

Andre saker som ble behandlet:


3/24 Særskilt klagenemnd for personalområdet - endret sammensetning

4/24 Særskilt klagenemnd for utdanningssaker - endret sammensetning

5/24 Valg til styrer, råd og utvalg 2023-2027 - tillegg

6/24 Valg til styrer, valgnemnd, rep.skap i AS og IKS 2024-2027

7/24 Høring forslag til forskrift til ny opplæringslov

8/24 "Mind the Gap" - Kvalitetsmelding for videregående opplæring 2023.

9/24 Samarbeidsavtale mellom Birkenes kommune og Agder fylkeskommune

10/24 Samarbeids- og utviklingsavtale mellom Gjerstad kommune og Agder fylkeskommune 2024-2027

11/24 Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Hægebostad kommune og Agder fylkeskommune

12/24 Samarbeids- og utviklingsavtale mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune

14/24 Omorganisering av hovedutvalg for utdanning og folkehelse og hovedutvalg for næring, kultur og miljø

15/24 Tilskudd til drift av Nok.Agder i 2024

16/24 Godkjenning av ungdommens fylkesutvalg 2024

17/24 Reglement for administrasjonsutvalget i Agder fylkeskommune 2024

18/24 Oppnevning av politisk kontaktperson Sunne kommuner 2024-2026

Orienteringssaker

1/24 Mulighetsstudie for Risør videregående skole

2/24 Møte- og arbeidsplan 2024 Agder kontrollutvalg


Interpellasjoner

1/24 Interpellasjon fra representanten Beate Marie Johnsen (V) - midler til UFU

2/24 Interpellasjon om papirløse flykninger fra representanten og Beate Marie Johnsen (V) og Oda Pettersen (MDG)

3/24 Interpellasjon fra representanten Gro Bråten (Ap) - Fra strategi til plan – hvordan skal Agder bruke kraftknutepunktene for å utvikle grønne industriarbeidsplasser samtidig som vi tar vare på natur