Fylkestingets vedtak fra 13.–14. desember 2021

Fylkestinget vedtok fylkeskommunens økonomiplan 2022-2025, klimabudsjett og budsjett for 2022.  Et samlet fylkesting vedtok også en felles firepunkts veisatsing. Les mer om dette og andre saker som ble behandlet av fylkestinget nedenfor.

Fylkesordfører Arne Thomassen - Klikk for stort bildeFylkesordfører Arne Thomassen Jo Vegard Aardal, Agder fylkeskommune  

Fylkeskommunens økonomiplan 2022-2025, klimabudsjett og budsjett for 2022

Posisjonens forslag til økonomiplan 2022-2025, klimabudsjett og budsjett for 2022 ble vedtatt. Det ble også vedtatt et fellesforslag med en veisatsing på Fv.415 Åmlivegen, Eydehavn etappe 2, Fv.42 Sirdal og Fv. 460. 

Ungdommens fylkesutvalg (UFU) fikk også gjennomslag for følgende forslag

  • UFU ønsker å få opp en sak om at det på sikt skal kunne deles ut gratis bind og tamponger på videregående skoler i fylket.
  • Fylkestinget ønsker en kartlegging i hvordan de ulike skolene tilrettelegger for elever med behov for tilrettelegging
  • Fylkestinget ønsker en sak på hva fylkeskommunen kan gjøre for å bedre vilkårene for barn og unge som vokser opp med foreldre som har utfordringer med rus.

Posisjonens (H, KrF, FrP, V, PP og Uavh) vedtatte forslag. (PDF, 206 kB)

Opposisjonens (Ap, Sp, MDG, Sv og Rødt) forslag. (PDF, 173 kB)

Bompengefinansiering av samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 og byvekstavtalen

Følgende ble vedtatt:

Bompengeutredningen godkjennes slik den er beskrevet i denne saken, og som vist i dokumentet «Faglig grunnlag – Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3», datert 01.11.2021, som grunnlag for forhandlingene med staten.

Innkrevingen av bompenger baseres på enveis innkreving og innkrevingspunkter
som vist i Statens vegvesens faglige grunnlag. I forhandlingene med staten må en vurdere hensiktsmessigheten av den endelige plasseringen av bommene.

Det legges opp til å skille mellom takster i rushtid og utenom rushtid. Rushtid er fra kl. 06.30 til kl. 09.00 samt fra kl. 14.30 til kl. 17.00 mandag til fredag unntatt for offentlige fri- og helligdager. Dersom det er teknisk mulig, gjelder dette kun for takstgruppe 1.

Grunntakstene kan etter vedtak i Agder fylkesting og Kristiansand bystyre justeres
slik at det oppnås en gjennomsnittstakst på kr 12,50 per passering (2021-
kroneverdi).

Gjennomsnittstaksten prisjusteres etter konsumprisindeksen.

Det tas utgangspunkt i følgende grunntakster:

Illustrasjon - Klikk for stort bilde  

Dersom det ikke er teknisk mulig å ha flat takst for takstgruppe 2, vedtas det
rushtidsavgift på 50 prosent også for denne takstgruppen.

Rabattordninger og fritaksordninger forutsettes å følge gjeldende takstretningslinjer. Dette innebærer blant annet at kjøretøy i takstgruppe 1 med brikke og gyldig avtale skal ha 20 prosent rabatt.

Kjøretøy med brikke og gyldig avtale skal maksimalt betale for 50 passeringer per
kalendermåned, og kun én gang ved flere passeringer innenfor en time, hvor høyeste
takst betales.

Det legges til grunn en innkrevingsperiode på om lag 15 år.

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 forutsettes etablert snarest
mulig, og forutsettes å overta alle forpliktelser fra Samferdselspakke for
Kristiansandsregionen fase 2, Prop. 95 S (2020–2021).

Takstene og rabattordningene i vedtakspunktene over ønskes gjennomført i
eksisterende bomstasjoner snarest mulig etter Stortingsvedtak, og før de nye
bomstasjonene er etablert.

Det tas utgangspunkt i en portefølje som angitt i Faglig grunnlag – Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3. Det legges til grunn at bompenger finansierer om lag 4,4 mrd. 2021-kroner. Statlige, fylkeskommunale og kommunale midler kommer i tillegg.

Midler som mottas som merverdikompensasjon knyttet til investeringer på kommunal og fylkeskommunal vei tilbakeføres til Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3. Staten forutsetter egenandel på 20 prosent på fylkeskommunale/kommunale prosjekter i byvekstavtalen. Agder fylkeskommune vil bringe egenandelskravet inn i forhandlingene om en byvekstavtale. Det legges til grunn at prosjekt ny Egsbru ikke utløser fylkeskommunal egenandel.

Med bakgrunn i at Kristiansandsregionen allerede har en bompengepakke, ønsker regionen å se bompengeordningen fase 3 i sammenheng med forhandlingsresultatet for en byvekstavtale. Dersom det ikke oppnås byvekstavtale med staten, videreføres Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2.

Agder fylkeskommune aksepterer strenge krav til kostnadskontroll av pakken og fast økonomisk ramme. Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune skal sammen med partene i samferdselspakka sørge for gode systemer som ivaretar slik kontroll.

I tabell 3.1 og vedlagte oversikt framkommer prosjektene i porteføljen i prioritert
rekkefølge. Agder fylkeskommune aksepterer at porteføljen må tilpasses den
endelige rammen for en byvekstavtale. Når forhandlingene er gjennomført, skal det
dermed være dokumentert at inntektene kan finansiere de definerte prosjektene.
Porteføljen skal også revideres jevnlig, ut fra måloppnåelse og andre sentrale
faktorer som avtales i forhandlingene. Før de enkelte prosjekt
vedtas endelig, må det jobbes videre med vurderingen av standarder på
prosjektene med hensyn på kost/nytte. SAM utvalget holdes fortløpende
orientert om dette arbeid.

Den etablerte styringsgruppen for «Byvekstavtale kristiansandsregionen» blir
styringsgruppe for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3. Styringsmodellen tilpasses eventuelle behov for endringer gjennom en
framforhandlet byvekstavtale.

Det etableres et system for porteføljestyring i tråd med forslaget i Statens vegvesens faglige grunnlag.

Styringsgruppen gis fullmakt til å foreta eventuelle justeringer i forbindelse med
utarbeidelse av proposisjon til Stortinget om Samferdselspakke for
Kristiansandsregionen fase 3, slik denne blir tilpasset forhandlingsresultat for
byvekstavtalen.

Finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 legges inn i
bompengeselskapet Ferde AS.

Agder fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt
låneopptak for bompengeselskapet Ferde AS, begrenset oppad til 2 mrd. kroner for
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3, med tillegg av 10 prosent av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig maksimalt 2,2 mrd. kroner for
Agder fylkeskommune. Garantisten har rett til å sikre garantiene med første prioritets
pant i bompengeselskapets rettigheter til å innkreve bompenger. Denne garantien
overtar for tidligere garanti gitt til Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2.

Garantien må på vanlig måte godkjennes av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjon i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. Innkrevingstiden kan i særskilte tilfeller forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftens § 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 22 år fra første opptrekk på finansieringen.

Kostnadsøkninger og/eller inntektssvikt i porteføljestyrte bompengepakker skal
håndteres i den løpende porteføljestyringen og ikke gjennom økte takster eller
forlenget innkreving. Garantistenes utlegg kan følgelig ikke dekkes gjennom en
økning av gjennomsnittstaksten eller en forlengelse av innkrevingstiden. Unntaket fra
dette gjelder prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen som styres etter prinsippet
for strekningsvise prosjekter, med mulighet til å øke takstene med 20 prosent, samt å
øke innkrevingstiden med inntil 5 år.

Garantien gjelder inntil bompengeselskapets gjeld knyttet til Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetaling av
lån.

Andre saker og meldinger som ble behandlet:

72/21 Godkjenning av protokoll fra møte 25.-26.10.2021 
74/21 Endringer i budsjett 2021 
75/21 Endring av Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Agder fylkeskommune 
76/21 Eierskapsberetning 2021 for Agder fylkeskommune 
77/21 Canal Street AS - framtidig eierskap 
78/21 AKT - eierstrategi og aksjonæravtale 
80/21 Høring - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022 - 2025 
81/21 Høring - forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje 
82/21 Skolebruksplan Agder - forslag til prosjektoppstart 
84/21 Søknad om økt driftstilskudd knyttet til nytt magasin for Vest-Agder-museet IKS 85/21 Regionale planer for vannforvaltning 2022-2027 med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram - Sluttbehandling 
86/21 Regional virkemiddelgjennomgang i Agder
87/21 Tilrettelegging for innovasjon og utvikling i blå næring - tilskudd til Innakva LAB og InnLABelnes 
88/21 Fylkesflagg for Agder fylkeskommune 
89/21 Søknad om fritak fra politiske verv - Kai Steffen Østensen 
90/21 Høringsuttalelse Ny opplæringslov 

Orienteringssaker:

OS 9/21  Skredsikring langs Sirdalsvannet - Vurdering av tunnelalternativ på Fv 42 i Valevika

Opptak av møtet er tilgjengelig på www.agderfk.no/nett-tv.

Protokoll fra møtet blir lagt ut på fylkeskommunens møtekalender hvor også saksliste og dokumenter er tilgjengelig.

Spørsmål kan rettes til:

  • Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
  • Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no
Til toppen