Fylkestingets vedtak fra møte 20. oktober

Fylkestinget har behandlet en rekke saker i dag. Fylkestinget gav en høringsuttalelse til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med planlagt vindkraftverk på Odderheia og Bjelkeberg i Birkenes. REW Vind har frist til utgangen av 2021 med å bygge ferdig vindkraftanlegget. De har søkt om utsettelse i to år. I sin uttalelse anbefaler fylkestinget at det ikke gis tillatelse til å utsette arbeidet. Innstillingen i saken regional plan for Kristiansandregionen ble vedtatt med tilføying om å inkludere lokaltog i planen. Fylkestinget vedtok også endringer i politisk reglement slik at ungdommens fylkesutvalg (UFU) kan stille spørsmål og få en begrenset forslagsrett i fylkestinget, i saker som angår ungdom. I tillegg ble en rekke årsmeldinger og regnskap fra organisasjoner og institusjoner som fylkeskommunene har interesse i, vedtatt. Det ble også holdt fem orienteringer og fire interpellasjoner ble svart ut av fylkesordfører Arne Thomassen.

Følgende saker ble behandlet:

60/20 Godkjenning av protokoll fra møte 16.-17.06.2020 - godkjent
61/20
Endring av reglement for fylkesting og utvalg – innstilling vedtatt
62/20 Rapport for 2. tertial 2020 - innstilling vedtatt
63/20 Regional planstrategi for Agder 2020 - 2024, sluttbehandling og vedtak etter høringen – Innstilling vedtatt (unntatt siste avsnitt med forslag til nye planer)
64/20 Regional plan for Kristiansandsregionen – innstilling vedtatt (pluss forslag om å ta i bruk mer lokaltog)
65/20 Offentlig høring av "Utredning av nasjonale føringer for riks- og fylkesveg" - innstilling vedtatt
66/20
Gå- og sykkelsatsing på Agder - innstilling vedtatt (samt følgende tillegg: Skoleveger, områder og fasiliteter rundt skolene burde prioriteres i denne satsingen. (Punkt fra ungdommens fylkesutvalg) Gjennomføre mulighetsstudie for hvordan man kan øke andelen reiser som foretas til fots og med sykkel ved våre videregående skoler
67/20 Studentmelding for Agder - revidert utgave - innstilling vedtatt
68/20 Videreføring av Brukerpanelet i Agder fylkeskommune - innstilling vedtatt
69/20 Vegår videregående skole- uttalelse fra Agder fylkeskommune – Anke avvist
70/20
Uttalelse-Oasen skole Strømme AS – Anke avvist
71/20 Uttalelse-Kristen vgs Vennesla AS – Anke avvist
72/20 Birkenes kommune: Høring av konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk – Nytt forslag vedtatt – Anbefaler å ikke gi utsettelse på oppstart.
73/20 Valg av vara - representantskapene i Agder Arbeidsmiljø IKS og IKT-Agder IKS - innstilling vedtatt
74/20
Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - innstilling vedtatt
75/20
Godkjenning endring av vedtekter - Stiftelsen Setesdalsbanen - innstilling vedtatt
76/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Risøbank IKS - innstilling vedtatt
77/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Vest-Agder Museumslag - innstilling vedtatt
78/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Vest-Agder-museet IKS - innstilling vedtatt
79/20 Godkjenning endring av selskapsavtale - Furøya IKS - innstilling vedtatt
80/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Furøya IKS - innstilling vedtatt
81/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Bragdøya Kystlag - innstilling vedtatt
82/20 Godkjenning endring av vedtektene - Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter - innstilling vedtatt
83/20
Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter innstilling vedtatt
84/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Aust-Agder museum og arkiv IKS - innstilling vedtatt
85/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen fullriggeren Sørlandet  - innstilling vedtatt
86/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS - innstilling vedtatt
87/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne - innstilling vedtatt
88/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Agder Historielag - innstilling vedtatt
89/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Naturmuseum og botanisk hage ved Universitetet i Agder - innstilling vedtatt
90/20 Årsmelding og regnskap 2019 for privatarkivprosjektet i vestre Agder - Arkivverket - innstilling vedtatt
91/20 Høring -forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, uttalelse - innstilling vedtatt

Interpellasjoner
Fylkestinget behandlet følgende:

6/20 Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Forbud for ansatte å bruke burka og niqab på jobb
7/20 Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Fyrvoktere ved Lindesnes fyr
8/20 Interpellasjon fra Mirell Høyer-Berntsen: Nødvendig oppfølgning i forhold til psykisk helse hos elever på videregående skoler i Agder
9/20 Interpellasjon fra Dag Eide: Frislepp av Taxi løyvene

Les svarene Arne Thomassen sine svar, her.  (PDF, 157 kB)

Orienteringssaker

7/20 Regnskap for konferansen Jernbaneforum 2020
8/20 Regnskap for Jernbaneforum Sør 2019
9/20 Orientering - støtte til bredbåndsutbygging
10/20 Ndla-årsmelding og rapport over bruk våren 2020

Møtedokumentene til fylkestinget, finner du her.

Spørsmål kan rettes til:

Fylkesordfører, Arne Thomassen, mobil 913 43 905, e-post arne.thomassen@politiker.agderfk.no

Fylkesrådmann i Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@agderfk.no

Til toppen