Fylkesutvalget går inn for tiltakspakke på over 200 millioner

I sitt videomøte 14. april vedtok fylkesutvalget en innstilling om tiltakspakke knyttet til koronapandemien. Det foreslås en tiltakspakke til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg ble det i fylkesutvalgets møte blant annet lagt inn tiltak for lærlingeplasser, reiselivssatsing, landbruk og tilskuddsordning innen kultur.

Fylkesutvalgsmøte. Foto. - Klikk for stort bilde Agder fylkeskommune Fylkesutvalgets flertall innstiller på å avslutte arbeidet med nytt fylkeshus i Elvegata 4, og i stedet jobbe for en løsning der fylkeskommunen leier lokaler i Kristiansand. Begge disse sakene skal vedtas av fylkestinget 28. april.

Protokoll fra møtet

46/20 Tiltakspakke knyttet til koronapandemien

Fylkeskommunen ønsker å være en offensiv aktør for å bidra til at effektene av korona-pandemien, særlig i entreprenør- og byggebransjen, reduseres. Som et ledd i dette arbeidet gjennomgås alle planlagte investeringstiltak. Omfanget av tiltakspakken er over 200 millioner kroner.

Fylkesutvalgets innstilling til fylkestingets møte 28. april:

1. I forbindelse med korona-pandemien vedtar fylkestinget en tiltakspakke som innebærer endringer i årsbudsjett vedtatt i sak 29/19.

2. Prioriteringer knyttet til tiltakspakken skal gjøres etter følgende kriterier:

  1. Rask igangsetting
  2. Skape stor sysselsetting
  3. Prosjekter med ulikt omfang
  4. Geografisk spredning
  5. Overordnede føringer fra vedtatt budsjett for 2020
  6. Forankring i regionplanen.

3. De økonomiske konsekvensene av endringene innarbeides i forbindelse med tertialrapporteringene for 2020.

Lærlingplasser

4. Fylkeskommunen innfører et ekstraordinært stimuleringstilskudd i 2020 og 2021 for å sikre tilstrekkelig antall lærebedrifter. Fylkesrådmannen går i dialog med opplæringskontorene om innretningen på tilskuddet.

5. Fylkeskommunen gir bruk av lærlinger høy vekting i tildelingskriteriene for innkjøp og anbud.

Investering fylkesveg

6. Handlingsprogram for fylkesveg utsettes. Det utarbeides en tiltakspakke for investeringstiltak for 2020 og 2021, og et handlingsprogram som gjelder fra 2022.

7. Budsjettposten for vegutbygging kan økes med inntil 120 mill. kr. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere på tvers av programområdene. Hovedutvalg for samferdsel får oppdatering på status på disponering av budsjettmidlene i hvert møte.

8. Fylkeskommunen vil anmode staten om å bevilge tiltaksmidler for forsert realisering av store fylkesvegprosjekter som er klare til bygging.

Næringsutvikling

9. Agder fylkeskommune utbetaler midler som er satt av i Budsjett 2020 til næringshagene. I stedet for å knytte midlene opp mot tiltenkte utviklingsprosjekter, rettes de mot behov for tiltak som melder seg av koronakrisen.

10. Fylkeskommunens andel i henhold til inngått avtale for drosjenæringen utbetales nå. Utbetalingene ses i sammenheng med eventuelle ekstraordinære statlige tilskudd.

Drift og vedlikehold fylkesveg

11. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet for 2020 økes med inntil 50 mill. kr til tiltak for å redusere forfall på vegnettet.

Det vurderes mulig oppgradering / utvidinga fv450 frå kryss med Rv9 med Rotemo og opp til Bakkebu.

Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.

Drift og vedlikehold eiendom

12. Budsjett til ekstraordinære vedlikeholdstiltak økes med inntil 15 mill. kr per år for 2020. Budsjettmidlene innrettes som en tiltakspakke. Tiltakene skal rettes spesielt mot ENØK og inneklima, hvor det søkes om ENOVA-støtte. Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere innenfor vedlikeholdstiltakene.

Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak, som midler til rehabilitering/vedlikehold av bygninger og anlegg der vi er direkte eller indirekte eiere.

Utbygging eiendom

13. Investeringsplanen for eiendom gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett.. For å forsere investering i klimavennlige energikilder avsettes det inntil 15 mill. kr til investering i solcelle- og batterianlegg på eksisterende bygningsmasse, med sikte på at det utløses ENOVA-støtte til tiltaket. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere innenfor nevnte prosjekter.

Øvrige tiltak

14. Det settes av 31 millioner kroner fra disposisjonsfond til øvrig tiltakspakke for ulike aktiviteter og næringer i regionen som vist under:

  • 4 millioner kroner til reiselivssatsing 6 millioner kroner til kompetanseheving
  • 5 millioner kroner til regionalt forskningsfond for prosjekter til grønn omstilling
  • 10 millioner kroner til regionale næringsfond og regional utvikling
  • 2 millioner kroner til landbruk

15. Fylkesrådmannen kommer tilbake med sak om hvordan fylkeskommunen kan sikre ytterligere tiltak som støtter opp idrettsaktiviteter, kultur og frivillighet i Agder.

16. Som en del av en fylkeskommunal krisepakke i forbindelse med koronaepedemien bevilges det ekstraordinær støtte til bredbåndsutbygging på 5 millioner administrert gjennom DDA (Det Digitale Agder).

17. Det bevilges 1 mill til tilskuddsordning innen kultur. Innovative løsninger med vekt på kulturformidling i tråd med anbefalinger i koronapandemien prioriteres. Midlene lyses ut innen mai og fordeles med fokus på geografisk spredning og på ulike størrelser av prosjekter. Tilskuddsordningen finansieres fra disposisjonsfond.

Det er fylkestinget som vedtar tiltakspakken på sitt møte 28. april.

47/20   Prosjektforslag nytt fylkeshus i Agder

Fylkestinget bestemte på sitt desembermøte at det skulle utredes om fylkeskommunen skal eie eller leie kontorlokaler i Kristiansand. Det skulle videre vurderes ulike lokasjoner langs metroaksen i Kristiansand. Det skulle også vurderes om nytt fylkeshus skal bygges som et offentlig/privat samarbeid.

I fylkesutvalgets møte ble det knapt flertall for å avslutte arbeidet med nytt fylkeshus i Elvegata 4, og i stedet jobbe for en løsning der fylkeskommunen leier lokaler i Kristiansand.

Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget:

1. Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus.

2. Agder fylkeskommune starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp.

4. Det er ønskelig å se alternativet Elvegata 4 i sammenheng med skolebruksplanen. Det er kjent at det vil bli behov for betydelig flere elevplasser i videregående skole i Kristiansandsområdet fra 2024. Elvegata 4 kan være en egnet plassering for undervisningslokaler.

50/20   Delfinansiering med bompenger på vegstrekningen E18 Dørdal – Tvedestrand

Forslaget inneholder et konkret bompengeopplegg for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand i fylkeskommunene Vestfold og Telemark og Agder. Prosjektet strekker seg gjennom kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand.

Før saken fremmes for Stortinget må det foreligge bindende lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og fylkeskommuner. Det er videre en forutsetning at Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune stiller garantier for bompengeselskapets gjeld (Ferde As).

Fylkesutvalgets innstilling

Utbyggingen av E18 på strekningen Dørdal-Tvedestrand delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i fem automatiske bomstasjoner på ny E18. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom.

Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at kjøretøy i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.

Mer detaljert om innstillingen i møteprotokollen.

51/20   Forlengelse av inneværende bompengeordning i Kristiansand

Kristiansandsregionen har ønske om en sømløs overgang fra gjeldende bompengeordning til en bompengeordning for prosjekt E39 Gartnerløkka - Kolsdalen.

Denne forlengelsen vil sikre at det blir tilstrekkelig tid til å gjennomføre KS2 og få ferdigbehandlet bompengeproposisjonen for Gartnerløkka, uten at det blir opphør i innkrevingen.

Fylkesutvalgets innstilling til vedtak: Agder fylkesting slutter seg til at dagens bompengeordning videreføres ut 2020.

 

Andre saker som ble behandlet:

39/20   Økonomiske tiltak for risikostyring av fremtidige kontrakter

40/20   Årsregnskap 2019 og årsberetning 2019 for Vest-Agder fylkeskommune

41/20   Årsregnskap 2019 og årsrapport 2019 for Aust-Agder fylkeskommune

42/20   Uttreden av Aust-Agder Revisjon IKS

43/20   Forskrift om godtgjøring til folkevalgte m.fl., Agder fylkeskommune

44/20   Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

45/20   Økte rammer til bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

48/20   Søknad om finansielt bidrag for 2020 - Bynett Sør

49/20   Standardisering i Agder fylkeskommune

52/20   Risør kommune - Detaljregulering Risør sentrum - Offentlig ettersyn

53/20   Uttalelse til forslag til kommuneplanens samfunnsdel i Bygland kommune

54/20   Årsrapport for 2019 Regionale forskningsfond Agder

55/20   Årsmelding 2019 – mobbeombudet og elev- og lærlingombudet

56/20   Handlingsplan Regionale forskningsfond Agder 2020-2021

57/20   Nasjonal transportplan (NTP) 2022 - 2033

58/20   Endring av vedtekter i Ferde AS

59/20   Saksbehandling i perioden med vedtatte smitteverntiltak for å begrense spredning av koronaviruset

60/20   Høring på "Klimakur2030"

Gjennomførte tiltak knyttet til koronapandemien

Agder fylkeskommune har gjennomført en rekke tiltak knyttet til koronapandemien. Les en kronologisk oversikt frem til 3. april her. (Red. anm: Brutt lenke fjernet 24. mai 2022) Nye tiltak kommer fortløpende.

Videoopptak fra politiske møter

Det blir streaming av hovedutvalg utdanning og kompetanse 21. april og fylkestinget 28. april på Agder fylkeskommunes nettsider. NB! Opptak av nettsendte videomøter ligger nå på nett.

Til toppen