Fylkesutvalgets møte 4. desember

Oversikt over de viktigste vedtakene som ble fattet.

Fylkesordfører Arne Thomassen. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Arne Thomassen i Agder fylkeskommune sitt første fylkesutvalgsmøte. Cheryl MacDonald Formelt må nye avtaler inngås med en rekke selskap. Disse ble behandlet i møtet. Dette sikrer at selskapsavtalene er på plass ved årsskiftet når Agder fylkeskommune formelt opprettes.

 I tillegg ble flere reglement behandlet. Alle ble vedtatt med en endring: I reglement   for bruk av fylkeskommunal elbil for fylkesordfører og varaordfører, ble satsen redusert til kr. 1500 pr. måned.

I sak om Agder fylkeskommunes økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020, ble både posisjonen og opposisjonens forslag presentert. Endelig behandling av økonomiplan og budsjett skjer i fylkestinget 18.desember.

Les posisjonen sitt budsjettforslag. (PDF, 163 kB)
Les opposisjonen sitt budsjettforslag. (PDF, 170 kB)

I sak om Karriereveiledning og opplæring av voksne på Agder informerte prosjektleder Tine Sundtoft at karrieresenteret vest i regionen legges til Lyngdal.

Oversikt over saksliste, alle sakspapirer og møteprotokoll:

Protokoll fra møtet

Disse sakene ble behandlet:

PS 1/19 - Agder fylkeskommunes økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020Både posisjonen og opposisjonens forslag ble lagt frem. Endelig behandling av økonomiplan og budsjett i fylkestinget 18.12.

PS 2/19 - Prinsipper for eierstyring i Agder fylkeskommune

PS 3/19 - Revidert regional plan for Kristiansandsregionen (utsatt) – den behandles i begge nåværende fylkesting 17.12.

PS 4/19 - Salg av aksjer til Arendal kommune og forslag til ny aksjonæravtale. Prosjektleder sitt forslag og nytt punkt 9 foreslått av Kai Steffen Østensen (AP) ble vedtatt. Punkt 9 lyder: Vedtok innstilling pluss nytt punkt 9: Fylkesrådmannen bes om å utarbeide en sak i perioden om prinsipper for samhandling- og eierstruktur i  AKT, som sikrer et godt regionsamarbeid og gode kollektivtjenester i hele Agder.  Det utredes også hvordan det kan sikres større politisk styring med kollektivtilbudet  i regionen

PS 5/19 - Jernbaneforum Sør – Samarbeidsavtale og oppnevnelse av representanter til forumet. Avtalen vedtatt (navn kommer senere)

PS 6/19 - Oppnevning til yrkesopplæringsnemnda 2020 – 2024 (reglement ettersendes – navn kommer senere)

PS 7/19 - Valg av medlemmer til representantskapet i IKT Agder IKS.  Agder fylkeskommune velger fylkesrådmann Tine Sundtoft som medlem i IKT Agder IKS sitt representantskap med fylkesdirektør Bjørn Ø. Kristiansen som personlig varamedlem fra 1.1.2020

PS 8/19 - Oppnevning av meklingsutvalg – Fylkesordfører med vara Torunn Ostad, Fylkesvaraordfører med vara Janne Nystøl, Opposisjonsleder med vara Oddbjørn Kylland

PS 9/19 - Kompetansestrategi Agder 2030 - orientering om oppfølging: Kompetanseforum. Prosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 10/19 - Høring: Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Prosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 11/19 - Samordning av tilskuddsordninger for friluftsliv. Prosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 12/19 - Styringsmodell for Regionale forskningsfond Agder.  Prosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 13/19 - Styrevedtekter Fagskolen i Agder - Prosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt. (navn og evt endringer kommer i fylkestinget)

PS 14/19 - Reglement for finans- og gjeldsforvaltning fra 01.01.2020

Prosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt. Samt et nytt punkt foreslått av Beate Marie Johnsen (V) ble også vedtatt: Fylkeskommunens finansforvaltning skal være basert på en miljøvennlig og etisk forsvarlig profil. Fondsinvesteringer i selskap som er engasjert i bruk av kull i energiproduksjonen skal unngås.

PS 15/19 - Reglement for bruk av fylkeskommunal elbil for fylkesordfører og fylkesvaraordfører - Vedtatt innstilling, men redusert til kr. 1500 pr. måned.

PS 16/19 - Reglement for administrasjonsutvalget i Agder fylkeskommune.  Prosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 17/19 - Reglement for godtgjøring av prøvenemnder. Prosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 18/19 - Revidering av selskapsavtale – Konsesjonskraft IKS.  Innstilling vedtatt – navn kommer senere

PS 19/19 - Ny selskapsavtale for Vest-Agder-museet IKS. Innstilling vedtatt – navn kommer senere

PS 20/19 - Ny selskapsavtale for Kilden teater og konserthus for Sørlandet IKS. Innstilling vedtatt - Fylkestinget oppnevner fylkesordfører Arne Thomassen som representant til representantskapet, med fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad som personlig vara.

PS 21/19 - Ny selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS. Innstilling vedtatt. Fylkestinget oppnevner Arne Thomassen som representant til       representantskapet, med Bjørn Robstad som personlig vara.

PS 22/19 - Ny selskapsavtale for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Innstilling vedtatt - Fylkestinget oppnevner Arne Thomassen som representant til representantskapet, med Bjørn Robstad, Gro Bråten og Kai Steffen Østensen som vara.

PS 23/19 - Ny selskapsavtale for Etablerersenter Vest-Agder (EVA) IKS. Innstilling vedtatt - Fylkestinget oppnevner Arne Thomassen som representant til representantskapet, med Bjørn Robstad som personlig vara.

PS 24/19 - Ny selskapsavtale for Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS. Innstilling vedtatt Fylkestinget oppnevner Arne Thomassen som representant til representantskapet, med Bjørn Robstad som personlig vara.

PS 25/19 - Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS.  Innstilling vedtatt – navn kommer senere

PS 26/19 - Ny selskapsavtale og samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS. Innstilling vedtatt - Fylkestinget oppnevner Arne Thomassen som representant til representantskapet, med Bjørn Robstad som personlig vara.

PS 27/19 - Ny selskapsavtale Agder Arbeidsmiljø IKS. Innstilling vedtatt – Tine Sundtoft med Bjørn Kristiansen som vara

PS 28/19 - Ny selskapsavtale Aust-Agder Revisjon IKS. Innstilling vedtatt - I tråd med selskapsavtalen § 5 skal fylkesordføreren representere Agder fylkeskommune i representantskapet.

PS 29/19 - Ny selskapsavtale for Risøbank IKS.Innstilling vedtatt - Fylkestinget oppnevner Arne Thomassen som representant til                   representantskapet, med Bjørn Robstad som personlig vara.

PS 30/19 - Ny selskapsavtale for VIGO IKS. Innstilling vedtatt

PS 31/19 - Karriereveiledning og opplæring av voksne på Agder – saken tatt til orientering.

Til toppen