Fylkesutvalgets vedtak 12. mai 2020

Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens innstilling til detaljregulering E39 Herdal – Røyskår (Lyngdal). Det vil si at planen i det vesentlige er tilfredsstillende. Likevel bør planen bearbeides. Dette gjelder særlig regionalt viktige vilttrekket på Røyskår samt forhold knyttet til samferdsel og kollektivtrafikk.

Fylkesutvalget tok også til orientering den varslede forsinkelsen knyttet til utslippsfri båttransport i Arendal indre havn. Forsinkelsen skyldes behov for avklaring mot ESA.

Lyngdal kommune - Detaljregulering E39 Herdal - Røyskår - Offentlig ettersyn
Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens innstilling, som sier at fylkeskommunen er tilfreds med at det nå er lagt frem reguleringsplan for den E39 Herdal - Røyskår. Etablering av ny firefelts stamvei er en viktig sak for regionen. Fylkesrådmannen mener det fremlagte planforslaget gjennomgående ivaretar fylkeskommunens interesser på en god måte.

Fylkesrådmannen mener imidlertid at planen bør bearbeides og presiseres nærmere på en del punkter. Dette gjelder særlig regionalt viktige vilttrekket på Røyskår samt forhold knyttet til samferdsel og kollektivtrafikk.

Utslippsfri båttransport i Arendal indre havn - Varsel om mulig forsinkelse på grunn av behov for avklaring mot ESA
Fylkesutvalget tok til orientering sak om mulig forsinkelse. Prosjektet «utslippsfri båttransport i Arendal indre havn» har behov for å avklare regelverket og forutsetningene for anbudet med ESA. Prosessen frem mot en endelig avklaring av statsstøtteproblemstillingen vil ta alt fra fire til atten måneder. Gitt den pågående dialogen med ESA, med tilhørende usikkerhet, ønsker ikke fylkeskommunen og Arendal kommunen hverken å drive kostnader eller skape usikkerhet hos markedsaktørene som kan tenkes å være tilbydere på enten kaianlegg eller båttransporten. Videre utlysninger i markedet, samt annen markedsdialog, avventes inntil prosessen med ESA er ferdigstilt.

Arkitektkonkurransen for anløpsstedene er ferdig juryert og en vinner er innstilt. Dette vil kommuniseres til tilbyderne og det vil avholdes et møte hvor juryens kommentarer og forbedringspunkter redegjøres for. Videre prosess med planlegging av anløpsstedene avventes.

Tilskudd til lærlinger i fag med 3 års opplæring i skole og 1,5 år verdiskaping i bedrift
Saken om tilskudd til lærlinger i fag med 3 års opplæring i skole og 1,5 år verdiskaping i bedrift, ble trukket og behandles etter at den har blitt behandlet av hovedutvalg for utdanning og kompetanse 26. mai.

Orienteringer:
Fylkesutvalget fikk en rekke orienteringer, bl.a om oppstart undervisning på skolene, Electric Region Agder,  Heiplanen (Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei) og Korona-pandemien.

Covid-19-rapport
Vi gjør oppmerksom på at Agder fylkeskommune utarbeider ukentlig rapport som sammenstiller statistikk, analyser og undersøkelser knyttet til den pågående korona-panidemien. Ny rapport publiseres hver tirsdag ettermiddag. Du finner den her: (red. anm: utgått lenke fjernet 6.4.2022)

Oversikt over saker:

62/20   Godkjenning av protokoll fra møte 14.04.2020

63/20   Tilskudd til lærlinger i fag med 3 års opplæring i skole og 1,5 år verdiskaping i bedrift (trukket)

64/20   Fastsettelse av planprogram for Rogaland vannregion og VestViken vannregion

65/20   Lyngdal kommune - Detaljregulering E39 Herdal - Røyskår - Offentlig ettersyn  

66/20   Utslippsfri båttransport i Arendal indre havn - Varsel om mulig forsinkelse på grunn av behov for avklaring mot ESA  

67/20   Oppnevning av styremedlemmer til Agder Næringsselskap AS  

68/20   Sørnorsk filmsenter AS - valg av styremedlemmer

69/20   Eventuelt

Protokoll fra publiseres her (når den er klar)

Hele møte kan sees i opptak, her.

Til toppen