Fylkesutvalgets vedtak 2. juni 2020

Fylkesutvalget sier i en høringsuttalelse at områdeplan for His Allé i Arendal følger opp intensjonene i Regional areal- og transportplan for arendalsregionen. Videre er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall. Det er også fylkesutvalgets innstilling at Agder fylkeskommune er positiv til at Arendal lufthavn på sikt kan bli et internasjonalt senter for nye og fremtidsrettede transportløsninger.

Fylkesutvalget på sitt møte 2. juni 2020 på Fylkeshuset i Agder i Kristiansand.

 

Opptak av møtet er tilgjengelig her: https://agderfk.no/politikk/nett-tv-fra-politiske-moter/

Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

Spørsmål kan rettes til:

• Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no

• Fylkesrådmann Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

 

Utvalgte saker:

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2020     

Fylkesutvalget innstilling er at fylkestinget tar rapporten for 1. tertial til etterretning.

Fylkesutvalget innstiller videre på at:

2. Agder fylkeskommune opprettholder tidligere tilsagn som er gitt med utgangspunkt i deflatoren i statsbudsjettet for 2020, selv om deflatoren for 2020 i Revidert nasjonalbudsjett er nedjustert fra 3,1 prosent til 1,4 prosent.

3. Utgiftene i driftsbudsjettet økes med 143 289 000 kroner. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringene.

4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer knyttet til administrasjon av fylkesveger innenfor rammen på 89,2 mill. kroner.

5. Rammene i investeringsbudsjettet 2020 økes med 61,85 mill. kroner. 38,3 mill. kroner finansieres med økt låneopptak, 10,9 mill. kroner finansieres med ubrukte lånemidler og 12,65 mill. kroner finansieres med merverdiavgiftskompensasjon.

6. Fylkestinget godkjenner økt låneopptak med 38,3 mill. kroner. 

Fylkestinget behandler saken 16. juni.

 

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL

Fylkesutvalget innstilling er at fylkestinget godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall, datert 04.03.2020.

Fylkesutvalget innstiller videre på at:

2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt som totalentreprise med valgt entreprenør.

3. Kostnadsrammen for prosjektet og kjøp av tomt settes til 467 mill. kroner inkl. mva.

4. Justering av inneværende års investeringsramme, blir fulgt opp i økonomisk rapport per 2. tertial 2020.

5. Skolesenteret ferdigstilles til skolestart august 2023 – fremdriftsalternativ 2.

6. Skolesenteret organiseres som et seksjonert sameie. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå sameieavtale med Kristiansand kommune.

7. I sameiet skal det utføres verdibevarende vedlikehold som sikrer et teknisk, funksjonelt og kvalitativt nivå på bygningsmassen i hele dens levetid. Minimumstilstandsgrader vedtas som beskrevet i saken under overskriften driftsmodell.

8. Fylkesutvalget forutsetter at Kristiansand kommune fatter likelydende vedtak. Fylkesutvalget forutsetter også at miljøkravene ikke reduseres og at ungdomsmedvirkning prioriteres i den videre prosessen.

 

BEVILGNINGER TIL ARENDALSUKA

Agder fylkeskommune fastholder bevilgningen på 500 000 kroner til Arendalsuka for

2020.

Agder fylkeskommune bevilger 600 000 kroner i sponsorat til Arendalsuka fra og med 2021.

 

HØRING - TRANSPORTETATENES INNSPILL TIL NTP 2022 - 2033      

Fylkesutvalget vedtok følgende innstilling til fylkestinget:

1. Agder fylkeskommune vedtok i fylkestinget 28. april 2020 i sak 18/20 Agder fylkeskommunes innspill og prioriteringer til NTP 2022-2033. Fylkestinget fastholder prioriteringene.

2. Agder fylkeskommune mener de prioriteringer de statlige etater har gjort, ikke møter behovene som denne regionen har for forbedring av den statlige infrastruktur i korridor 3 på alle transportformer.

3. Agder fylkeskommune mener planlegging av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må startes opp snarest, og sees i sammenheng med bygging av en fremtidsrettet jernbane mellom Stavanger og Oslo, som vil gi kortere reisetid og muligheter for mer gods på bane. Endringer i ruteplanen må ikke gå ut over dagens stoppmønster på Sørlandsbanen. For mange i distriktene er tog det eneste aktuelle kollektivtilbudet for jobb- og studiereiser.

4. Agder fylkeskommune er enige i prioriteringer som er gjort på veisiden på rute 5a og rute 3, men mener planprosessene også på strekningene E18 Arendal Grimstad og E18/E39 Ytre Ringvei i Kristiansand må forseres.

5. Agder fylkeskommune mener at fullføring av strekningsvise utbedringer på rv 9 som del av rute 4c, må prioriteres i første periode, i tråd med inneværende NTP og behandling i Stortinget ved flere anledninger.

6. Agder fylkeskommune er enig i at det er viktig å sikre innseilingene til havnene og tilrettelegge indre led for nattseilas og sikker navigasjon for fritidsflåten.

7. Agder fylkeskommune anmoder om at reglene for «ferjeavløsningsmidler» tas opp til ny vurdering.

 

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL OMRÅDEPLAN FOR HIS ALLÉ I ARENDAL KOMMUNE

Fylkesutvalget sier i en høringsuttalelse at områdeplan for His Allé i Arendal følger opp intensjonene i Regional areal- og transportplan for arendalsregionen.

Fylkesutvalget vedtok videre følgende høringsuttalelser:

2. Agder fylkeskommune oppfordrer til at eksisterende stedskvaliteter og siktlinjer til Hisøy kirke sikres i planen.

3. Agder fylkeskommune minner om at Statens vegvesen og Agder fylkeskommune gjennom planarbeidet har vært tydelige på at kommunen må ta en vesentlig del av kostnadene ved opparbeidelse av nytt vegnett  

4. Agder fylkeskommune bidrar gjerne i det videre planarbeidet, og inviterer til en gjennomgang av detaljene knyttet til fylkesveg.

5. Det er i strid med både nasjonale føringer og regionale planer å omdisponere et fulldyrket jorde til å bli parkeringsareal.

 

SVAR PÅ HØRINGSBREV - ENDRING AV KONSESJON ARENDAL LUFTHAVN, GULLKNAPP   

Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget er at:

1. Agder fylkeskommune er positiv til at Arendal lufthavn på sikt kan bli et internasjonalt senter for nye og fremtidsrettede transportløsninger.

2. Agder fylkeskommune anbefaler at det gjennomføres konsekvensutredning før utvidelse av dagens konsesjon. En slik utredning må vise konsekvensene knyttet til økte klimagassutslipp.

 

Uttalelse lærlingesituasjon og behov for nasjonal krisepakke fra Agder fylkesutvalg:

Fylkesutvalget er bekymret for lærlingesituasjonen i Agder i kjølvannet av Koronapandemien. Selv om situasjonen har forbedret seg, og vi har redusert antall permitterte lærlinger, er det en høyst usikker tid framover for lærlinger som fortsatt er permittert og for nye lærlinger som nå skal søke lærlingekontrakt. Fylkeskommunen har ennå ikke oversikt over hvor mange som berøres av denne situasjonen på grunn av pandemien, ei heller oversikt over hvor mange elever som ikke fullfører og består inneværende skoleår på grunn av nedstengningen av skolene fra 13.03. Dette vil medføre økte kostnader for fylkeskommunen høsten 2020.

Det vil være behov for nasjonale krisepakker slik at vi kan tilby opplæring for lærlinger som ikke får læreplass og elever som ikke fullfører og består inneværende skoleår fra høsten 2020. De endelige økonomiske kostnadene vil fylkeskommunen naturlig nok ikke ha oversikt over før høsten 2020, og det er viktig at det sikres dekning av faktiske ekstra utgifter knyttet til dette.

Det vises forøvrig til uttalelse fra KS landsstyre 19.05.20. Uttalelsen viser til at koronapandemien har påført kommuner/fylkeskommuner betydelig økte kostnader og reduserte inntekter. Revidert nasjonalbudsjett 2020 har økt usikkerheten om kommunesektoren faktisk vil bli kompensert for dette.

Landsstyret i KS ber Stortinget sørge for at det gis en klar og utvetydig garanti om full kompensasjon når RNB behandles.

 

Arendal lufthavn Gullknapp

Fylkesutvalget ber fylkeskommunen om å gå i dialog med OSM Aviation AS og Forsvaret på Kjevik om behov for flyteknikere og mulig etablering av en klasse på Sam Eyde vgs i Arendal.

 

Andre saker som ble behandlet:

PS 71/20         20/06256         Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.2020        

PS 72/20         20/16873         Søknad om støtte til bevaring av Fullriggeren Sørlandet    

PS 75/20         20/09809         Lån til videre utlån     

PS 77/20         20/00758         Søknad om tilskudd til rundløype og dagsturhytte Hovdenut, Bykle kommune   

PS 78/20         20/14455         Tilskudd til lærlinger i fag med 3 års opplæring i skole og 1,5 år verdiskaping i bedrift  

PS 79/20         20/10219         20/10219 Avvikling av seniortiltak i henholdsvis Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med virksomhetsoverføring til Agder fylkeskommune     

PS 80/20         20/08435         Etteroppgjør - nytt kraftgrunnlag i Sira-Kvina          

PS 81/20         20/20313         Organisering og mandat for ombudstjenesten i Agder         

PS 82/20         20/01576         Forprosjekt Unesco Setesdal.          

PS 84/20         20/09277         Forslag til handlingsprogram 2020-2023 til Heiplanen        

PS 87/20         20/15537         Innspill til oppstart av områdeplan for Lyngør i Tvedestrand kommune         

PS 88/20         20/07457         Vedtak kml § 8 fjerde ledd og uttalelse offentlig ettersyn av reguleringsplan for Roligheda Småbåthavn i Grimstad kommune        

PS 89/20         20/19580         Igangsettelse av regional elgbeitetaksering i Agder 2021  

PS 90/20         20/19727         Studentmelding for Agder     

PS 91/20         20/15455         Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum    

PS 92/20         20/15454         Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Næs Jernverksmuseum     

PS 93/20         20/15041         Årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Bratteklev Skipsverft.      

PS 94/20         20/18493         Sørnorsk filmsenter AS - godkjenning av vedtekter og aksjonæravtale.         

PS 95/20         20/01289         Godkjenning endring av selskapsavtale - Risøbank IKS    

PS 96/20         20/09011         Evaluering av Brukerpanelet

PS 97/20         20/01146         Utnevnelse av medlem til representantskapet for Jernbaneforum Sør   

PS 98/20         20/00902         Oppnevning av skjønnsmedlemmer - delegering til fylkesutvalget 

PS 99/20         20/06256         Eventuelt 02.06.2020

OS 9/20          20/16641         Valle kommune, høring av utvidelse av Straume kraftverk 

OS 10/20        20/16787         Kvinesdal kommune, begrenset høring av detaljplan for rehabilitering av Dam Homstøl         

OS 11/20        20/17959         Offentlig høring «Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart»          

OS 12/20        20/08962         Utsettelse av yrkestransportloven    

OS 13/20        20/15107         Høring av MTA-plan for ny 132 kV kraftledning mellom Kulia og Kristiansand

OS 14/20        20/05930         Årsrapport 2019 for Brukerpanelet   

OS 15/20        20/16890         Tiltakspakke knyttet til koronapandemien - skolekjøring. Konsekvenser for Agder kollektivtrafikk AS (AKT AS)        

OS 16/20        20/20067         Innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2020 - Oppfølging av Havbruksskatteutvalget