Fylkesutvalgets vedtak 23. juni 2020

Fylkesutvalget mener at Returkraft i Kristiansand vil være et naturlig utgangspunkt for en regional satsing på karbonfangst og CO2-infrastruktur. En statlig finansiering av CO2-infrastruktur og anlegg for karbonfangst må derfor ha en innretning som sikrer regionen tilgang på statlig støtte på lik linje med prosjekter andre steder. Uttalelsen ble vedtatt i saken om karbonfangst og Agders klimamål.

Vedtaket ble gjort mot Fremskrittspartiets stemme.

 

Fylkesutvalget var samlet 23. juni 2020 på Fylkeshuset i Agder i Kristiansand.

 

Opptak av møtet er tilgjengelig her: https://agderfk.no/politikk/nett-tv-fra-politiske-moter/

Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

Spørsmål kan rettes til:

• Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no

• Fylkesrådmann Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

 

Utvalgte saker:

Karbonfangst og Agders klimamål

Fylkesutvalgets vedtak

 1. Agder fylkeskommune mener at skal Norge nå sine klimamål og samtidig ha bærekraftig verdiskaping, må det nasjonalt satses på karbonfangst og lagring. Med satsing mener Agder fylkeskommune at det skal være et uttalt nasjonalt mål å:
  1. utvikle bedre teknologiløsninger for karbonfangst
  2. etablere en nasjonal CO2-infrastruktur
  3. utforme nasjonale rammevilkår for bygging av karbonfangstanlegg
 2. Agder fylkeskommune mener at Agder utfra ut fra sin industrikompetanse, næringsstruktur, naturressurser og beliggenhet vil være sentral i en slik satsing.
 3. Agder fylkeskommune mener at Returkraft i Kristiansand vil være et naturlig utgangspunkt for en regional satsing på karbonfangst og CO2-infrastruktur. En statlig finansiering av CO2-infrastruktur og anlegg for karbonfangst må derfor ha en innretning som sikrer regionen tilgang på statlig støtte på lik linje med prosjekter andre steder.
 4. Det forutsettes at det arbeides aktivt for å bygge verdikjeden videre slik at lagret CO2 kan tas i bruk.

 

Tildeling av LIM-tilskudd for 2020

Fylkesutvalget fattet et enstemmig vedtak om å tildele LIM-tilskudd til fire prosjekter.

Fylkesutvalgets vedtak

Følgende prosjekter tildeles LIM-tilskudd i 2020:

 1. Grimstad kommune tildeles 150 000 kroner til å gjennomføre «Grimstad for alle»-uke.
 2. Arendal kommune tildeles 212 180 kroner for å igangsette prosjektet «Jenter!» for minoritetsjenter i alderen 13–18 år.
 3. Birkenes kommune tildeles 204 000 kroner til å videreføre sitt prosjekt for heltidskultur.
 4. Lyngdal tildeles 420 000 kroner til å utvikle et prosjekt for arbeidstrening for unge i fare for å falle utenfor arbeidslivet.

 

Omfang av ombudstjenesten i Agder

Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak om å videreføre dagens bemanning på fire oppvekstombud.

Fylkesutvalgets vedtak

Fylkestinget vedtok 17.06 det nye mandatet og organisering av ombudstjenesten i Agder. Organiseringen forutsetter dagens bemanning. Ombudstjenesten i Agder videreføres med fire oppvekstombud. Omfang, organisering og mandat evalueres innen utgangen av 2022.

 

Uttalelse til forslag til Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030 - samfunnsdel i kommuneplan for Kristiansand kommune

I fylkesutvalgets uttalelse til samfunnsdelen i Kristiansand kommunes kommuneplan ble det fremmet endringsforslag til punkt 2 i fylkesrådmanns forslag til vedtak: Formannskapets to vedtak om (i) åpning av Lohnelier for utvikling av handel og andre besøksintensive næringer og (ii) Sørlandsparken som senterområde der boligbygging prioriteres, må samsvare med endelig vedtatt Regional plan for Kristiansandsregionen.

Fylkesutvalgets vedtak

Pkt. 1. Agder fylkeskommunen mener at hovedretningen i planforslaget er i tråd med regionale og nasjonale føringer.

Pkt. 2. Formannskapets to vedtak om (i) åpning av Lohnelier for utvikling av handel og andre besøksintensive næringer og (ii) Sørlandsparken som senterområde der boligbygging prioriteres, må samsvare med endelig vedtatt Regional plan for Kristiansandsregionen.

Pkt. 3. Kommunen bes nyttiggjøre seg øvrige innspill som kommer frem i saksutredningen. Disse innspillene handler om friluftsliv, forvaltning av kulturarven, LHBT-gruppen blant barn og unge, heltidskultur og internasjonalisering.

 

Andre saker som ble behandlet

 • 103/20 Innspill til alminnelig høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven
 • 106/20 Gründer365

 

Orienteringssaker

 • 17/20 Stedsutvikling 2020 - Fordeling av tilskuddsmidler
 • 18/20 Referat fra møte i Brukerpanel for Agder 29.05.2020
 • 19/20 Fylkeskommunens nye rolle på integreringsfeltet: overførte ansvarsområder fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunen
 • 20/20 Forslag fra regjeringen om styrking av kommunale næringsfond