Fylkesutvalgets vedtak 28. januar 2020

Fylkesutvalget mener at samfunnsnytten ved økt produksjon av fornybar energi ikke veier opp for de økte negative konsekvenser i forhold til synlighet/landskap, skyggekast og fugl, og anbefaler ikke at konsesjonen endres som omsøkt for Skorveheia vindkraftverk.

Videre vedtok fylkesutvalget å sende Regional planstrategi for Agder 2020-2024 på høring. Høringsfristen settes til 16. mars 2020. Fylkesutvalget inviterer og kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder til å gi innspill til Regionplan Agder 2030 sitt handlingsprogram for perioden 2020-2023.Bilde: Fylkesordfører Arne Thomassen og fylkesutvalget fikk en orientering om kommunedelplan E39 Lyngdal vest – Ålgård. Status og konsekvenser av kommunale og fylkeskommunale vedtak ved Finn Åsmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt Nye Veier AS. I tillegg ga Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder Statens Vegvesen, en orientering om status Gartnerløkka – Kolsdalen. Agder fylkeskommune

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget i Agder fylkeskommune 28. januar 2020.

Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender hvor også protokoll legges ut.

Spørsmål kan rettes til:
• Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
• Fylkesrådmann Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Regional planstrategi for Agder 2020-2024 - høringsutkast

Fylkesutvalget vedtok å sende Regional planstrategi for Agder 2020-2024 på høring. Høringsfristen settes til 16. mars 2020.

Skolebruksplanen for Agder blir en del av regional planstrategi.

Kompetansestrategi opprettholdes inntil videre. Opphør av strategien revurderes når handlingsprogrammet for Regionplan 2030 er vedtatt.

Handlingsprogram for regionplan Agder 2030 – invitasjon til å gi innspill

Fylkesutvalget inviterer kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder til å gi innspill til Regionplan Agder 2030 sitt handlingsprogram for perioden 2020-2023.

Hovedutvalgene gis anledning til å jobbe med handlingsprogrammet i utvalgene, før endelig plan foreligger. Videre inviteres ulike brukergrupper inn i prosessen hvor de tre rådene for eldre, ungdom og mennesker med nedsatt funksjonsevne inviteres spesielt.

Kulepunkt fem under prinsipper og omfang, s. 3 i handlingsprogrammet endres til:

Handlingsprogrammet KAN OGSÅ beskrive tiltak som skal gjennomføres i et samarbeid mellom to eller flere parter, og tiltakene skal være forankret hos de som skal bidra i gjennomføringen.

Høring endret konsesjon Skorveheia vindkraftverk

Fylkesutvalget mener ikke at samfunnsnytten ved økt produksjon av fornybar energi veier opp for de økte negative konsekvenser i forhold til synlighet/landskap, skyggekast og fugl, og anbefaler ikke at konsesjonen endres som omsøkt for Skorveheia vindkraftverk.

Dersom NVE finner å kunne godkjenne endringer i konsesjonen, mener Agder fylkeskommune at følgende vilkår må legges til grunn:

  • Grenseverdier for støy må overholdes. Avbøtende tiltak må gjennomføres dersom det i etterkant viser seg at støyen overskrider grenseverdiene ved bebyggelse
  • Dersom det av hensyn til sikkerheten for luftfarten må benyttes lysmarkering på turbinene, forutsettes det at det benyttes radarstyrt lys for å minske synligheten og den negative helsemessige påvirkningen
  • For å ivareta hensynet til fugl, må det settes vilkår for godkjenning av MTA- og detaljplan i tråd med konklusjonen i fagrapport fra Ecofact (rapport 683)
  • Forventet omfang av skyggekast fra turbinene må holdes innenfor gjeldende grenseverdier. Avbøtende tiltak (for eksempel periodevis nedstenging av turbiner) må gjennomføres om nødvendig.
  • Det må etableres min. 5 parkeringsplasser ved FV44 etter at anleggsarbeidet er ferdig.
  • Det må etableres overvåkingsprogram i tråd med notat fra Rådgivende Biologer AS for å sikre vannkvalitet, spesielt med tanke på nedstrøms settefiskanlegg
  • Det må etableres prøvetaktingsopplegg for anleggsperioden som angitt i notat fra Rådgivende Biologer AS

Arbeidet med konsesjonen til Skorveheia vindkraftverk startet i 2008. Fylkesutvalget mener det er uheldig at slike eldre konsesjoner ikke vurderes på nytt. Eldre konsesjoner bør ses i sammenheng med nye konsesjonssøknader som foreløpig er satt på vent eller som foreslås i fremtiden.

Fylkesutvalget mener i tillegg at skattesystemet for vindkraft må endres slik at en større del av verdiskapingen kommer vertskommunene og regionene til gode. Fylkesutvalget mener at uberørt natur skal bevares og at motstanden lokalt må lyttes til, derfor ber Agder fylkeskommune staten om å legge til rette for at Norge tar en posisjon i forhold til utvikling av flytende havvind.

Orientering om hovedprosjekt Likestilt arbeidsliv 

Saken tas til orientering.

Fylkesutvalget oppfordrer prosjektet til å rekruttere kommuner og bedrifter i hele Agder.

Andre saker som ble behandlet:

PS 4/20 Søknad om støtte til Lucas brystkompresjonsmaskin         

PS 6/20 Ny innstilling av medlemmer til regionale rovviltnemder i Agder    

PS 7/20 Regionplan Lister 2030 - oppnevning av to representanter til styringsgruppe for planarbeidet

PS 8/20 Oppnevning av nytt styre for Fagskolen i Agder

(Red.anm. 28. juni 2022: Rettet skrivefeil "ogkommuner" )

Til toppen