Fylkesutvalgets vedtak 6. oktober 2020

Fylkesutvalgets innstilling er at fylkestinget tar rapporten for 2. tertial til etterretning. I forbindelse med Regional plan for Kristiansandsregionen er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget legger til grunn at nullvekstmålet for biltrafikk skal gjelde inn til Kristiansand sentrum. I saken områderegulering for energiforedlende virksomhet Støleheia, vedtok fylkesutvalget at fylkeskommunen er positiv til at det tilrettelegges for næringsvirksomhet som kan utnytte regionens store kraftoverskudd. Videre bevilget fylkesutvalget 308 000 kroner til TV-aksjonen 2020 – WWF sitt arbeid med å bekjempe plast i havet. Fylkesutvalget bevilget også 100 000 kroner til hogstsimulator ved den videregående skolen KVS Bygland. Les mer om dette og fylkesutvalgets øvrige vedtak her.

Klikk for stort bildeFylkesutvalget på møtet 6. oktober på Fylkeshuset i Agder i Kristiansand. Agder fylkeskommune   
Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

Spørsmål kan rettes til:
• Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 91343905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
• Fylkesrådmann Tine Sundtoft, 95020265, tine.sundtoft@agderfk.no

Utvalgte saker:

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2020      
Fylkesutvalget vedtok følgende innstilling til fylkestinget:

1. Fylkestinget tar rapporten for 2. tertial til etterretning. 

2. Det gjøres reduksjon i driftsbudsjettet med 27 984 000 kroner. Beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond. 

3. Prosjektrammen for ny videregående skole på Tangvall utvides til også å inkludere 30 prosent eierskap av idrettshallen som skal bygges sammen med Kristiansand kommune. Samlet prosjektramme for Agder fylkeskommunes andel av prosjektet økes til 517,6 mill. kroner. 

4. Prosjektrammen for ny fagskole på Agder i Grimstad settes til 328 mill. kroner.

5. Avsetning til Samferdselspakke 1 – forlengelsesavtalen i Kristiansandsregionen mangler finansiering for å realisere planlagt utbygging av Kjoskysset. Avsetningen i 2020 på 30 mill. kroner, reduseres til 2,5 mill. kroner. 

6. Innenfor rammen i investeringsbudsjettet til skolebruksplanen omdisponeres 0,5 mill. kroner til kjøp og opparbeidelse av tomt ved Byremo videregående skole.

7. Fremdriften blant tiltakene i Handlingsprogrammet for fylkesveg påvirker kostnadspådraget for inneværende år, og det foreslås enkelte justeringer innenfor avsatt ramme slik de fremkommer i egen tabell i saksfremstillingen. 

8. Rammene i investeringsbudsjettet for 2020 økes samlet med 30,5 mill. kroner. 1 160 000 kroner finansieres ved mottatte salgsinntekter, mervediavgiftskompensasjon økes med 9,1 mill. kroner og låneopptak økes med 20 240 000 kroner. 

9. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringene som følger av vedtakene og vedleggene til denne saken.

   
REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN
Fylkesutvalget vedtok følgende innstilling til fylkestinget:

1. Agder fylkesting legger til grunn at nullvekstmålet for biltrafikk skal gjelde inn til Kristiansand sentrum. Det er naturlig å bruke bompasseringspunktene som målepunkter. Øvrige områder skal ha mål om reduserte utslipp i tråd med den teknologiske utviklingen av bilparken. På sikt er det et mål at nullvekstmålet også legges til grunn utenfor Kristiansand sentrum, i områder hvor det kan etableres gode alternative transportløsninger til privatbilen. Dette i tråd med endret definisjon av nullvekstmålet fra regjeringen i juni 2020.   

2. Fylkestinget endrer planens effektmål om nullutslipp fra: 
1. «nullvekstmålet oppfylles i Kristiansandsregionen» til:
«nullvekstmålet oppfylles for innfartstrafikken til Kristiansand sentrum» 
2. Fylkestinget endrer planens premiss om nullvekst fra:
«Nullvekstmålet skal innarbeides i planen» til 
«Nullvekstmålet for innfartstrafikken til Kristiansand sentrum innarbeides i planen» 

3. Parkeringsbestemmelser må differensieres etter sentrumsområdets karakter. Fylkestinget ber administrasjonen komme tilbake med et revidert forslag til parkeringsnorm som innarbeides i planen. Bestemmelsene må tydeliggjøre at det skal være en mer restriktiv parkeringspolitikk i Kristiansand sentrum (Kvadraturen) enn øvrige bydel/kommunesentra. 

4. Byggeområdet Hamrevann innlemmes i byggesonen og innarbeides i plankartet. 

5. Fylkestinget vedtar at ny revidering av regional plan for Kristiansandsregionen igangsettes så raskt som mulig, og sees i sammenheng med regional plan for handel og senterstruktur og regional plan for mobilitet i Agder. Kommunene bes ta en aktiv rolle i arbeidet med revideringen av regional plan for Kristiansandsregionen. 

6. Regionalplan for Kristiansandsregionen bør legge opp til at det meste av veksten i boligbygging kommer innenfor prioriterte områder, men at det fremdeles er åpning for ny bosetting i distriktene.


KRISTIANSAND OG VENNESLA KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING FOR ENERGIFOREDLENDE VIRKSOMHET STØLEHEIA - MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID
Fylkesutvalget vedtok:  

1. Agder fylkeskommune er positiv til at det tilrettelegges for næringsvirksomhet som kan utnytte regionens store kraftoverskudd. 

Agder fylkeskommune støtter at det aktuelle området utredes nærmere, og det er viktig at det legges til rette for gode adkomstløsninger som ikke berører eksisterende næringsvirksomhet negativt.  Det forutsetter også at det er fokus på å belyse konsekvensene utlegging av nye områder vil ha for etablerte og planlagt næringsvirksomhet på Støleheia.

2. Agder fylkeskommune har på dette stadiet følgende konkrete innspill til planarbeidet:

• Planarbeidet bør ha høye ambisjoner om innovative og fremtidsrettede løsninger for klima, transport, bærekraft og estetikk. 
• Utredningene må omfatte en analyse av arealbehovet for kraftkrevende næringer.
• Ny arealbruk må forbeholdes kraftkrevende og «energiforedlende» virksomheter.
• Trafikkanalysene må omfatte en analyse av godsflyten til og fra området. 
• Det må legges til rette for at flest mulig kan sykle til området.
• Kollektivtrafikk og vannforvaltning må tas inn som tema i konsekvensutredningen. 

Det kan bli gitt ytterligere innspill til planarbeidet når det blir lagt frem et konkret planprogram. 

3. Kommunen bes om å nyttiggjøre seg de øvrige innspillene som fremgår av saksutredningen.  


BIDRAG TIL TV-AKSJONEN 2020  
Fylkesutvalget bevilger 308 000 kroner til TV-aksjonen 2020 – WWF sitt arbeid med å bekjempe plast i havet. Tilskuddet belastes fylkesutvalgets disposisjonskonto.


SØKNAD FRA KVS BYGLAND OM MIDLER TIL HOGSTSIMULATOR          
Fylkesutvalget bevilger 100 000 kroner til hogstsimulator ved KVS Bygland.

Øvrige saker som ble behandlet:
PS 121/20       20/06256         Godkjenning av protokoll fra møte 08.09.2020      
PS 123/20       20/19537         Tilskuddsfordeling 2020 - Folkehelseprogrammet Agder 2017-2021     
PS 124/20       20/26598         Tariff 2020 - Ramme for kapittel 3 og 5 i Agder fylkeskommune           
PS 125/20       20/00813         Regionplan Lister 2030, med handlingsprogram. Høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 5-2 og 8-3.  
PS 126/20       20/00812         Regional planstrategi for Agder 2020 - 2024, sluttbehandling og vedtak etter høringen    
PS 127/20    20/00787    Regionplan Agder 2030 - Handlingsprogram 2020-2023    
PS 129/20       20/21378         Kristiansand kommune - Detaljregulering Kvartal 1 - Offentlig ettersyn  
PS 131/20       20/23057         Innspill til planprogram for og oppstart av Tvedestrand kommuneplans arealdel 2021-2033    
PS 132/20       20/19786         Offentlig høring av "Utredning av nasjonale føringer for riks- og fylkesveg"           
PS 133/20       20/22674         Arendal kommune - uttalelse - forslag til reguleringsplan for ny vei til Arendal havn, Eydehavn         
PS 134/20       20/16925         E18 Dørdal - Tvedestrand melding om oppstart detaljregulering og høring av planprogram 
PS 135/20       20/22070         Høring -forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, uttalelse          
PS 136/20       20/25736         Oppfølging av handlingsprogrammet til Heiplanen 2020-2023. Retningsliner for regional støtteordning - attraktive tettstader i bygdene kring villreinfjellet      
PS 138/20       20/25210         Fiskerihavner i Agder - Utlysning av tilskuddsmidler           
PS 140/20       20/10130         Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS        
PS 141/20       20/25528         Videreføring av Brukerpanelet i Agder fylkeskommune          
PS 142/20       20/00902         Oppnevning av skjønnsmedlemmer til Kristiansand tingrett, Aust-Agder tingrett og Lister tingrett  
PS 143/20       19/00008         Møteplan 2021           
PS 144/20       20/16673         Endring av reglement for fylkesting og utvalg  
PS 145/20       20/06256         Eventuelt 06.10.2020 
OS 23/20        20/18266         Orientering - støtte til bredbåndsutbygging   
OS 24/20        20/26086         Entreprenørskapssamarbeid med Latvia

Til toppen