Fylkesutvalgets vedtak 8.juni 2021

I forbindelse med rapporten for 1. tertial anbefaler fylkesutvalget at fylkestinget gjør enkelte endringer i driftsbudsjettet til ulike satsinger. Videre ga fylkesutvalget sin anbefaling til fylkestinget om videre prosess for nytt fylkeshus. Fylkesutvalget vil her vedta endelig styringsdokument 6. juli i et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte. Fylkesutvalget tildelte også 2 mill. kroner for 2021 til planarbeid for ny fv. 460 i Lindesnes og vedtok oppstart av en strategi for studenters velferd. Les mer om dette og øvrige vedtak her.  
 

Klikk for stort bildeFylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og fylkesordfører Arne Thomassen. Jo Vegard Aardal,Agder fylkeskommune    

Nedenfor følger pressemelding om saker som ble behandlet av fylkesutvalget i Agder fylkeskommune 8. juni 2021.

Opptak av møtet er tilgjengelig på www.agderfk.no/nett-tv.

Protokoll fra møtet blir lagt ut på fylkeskommunens møtekalender her hvor også saksliste og dokumenter er tilgjengelig.

Spørsmål kan rettes til:
• Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
• Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Utvalgte saker:

Rapport for 1. tertial 2021

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget tar rapporten for 1. tertial til etterretning.

Fylkesutvalget innstiller videre på at fylkestinget vedtar at det gjøres endringer i driftsbudsjettet i tråd med oversikten i tabellen under økonomiske konsekvenser (se sakens dokumenter) og følgende endringer:

 • Det settes av 1 000 000 kroner til Prosjekt Lærlingeløft. Prosjektet utformes i samarbeid med hovedutvalg for utdanning og kompetanse og yrkesopplæringsnemda. Prosjektet bør blant annet vurdere en lærlingelos eller andre ordninger for å bistå bedriftene i oppfølgingen av lærlingene. 
 • Det settes av 1 000 000 kroner til et søkbart stimuleringstilskudd for frivillige lag og foreninger som trenger støtte for å komme raskt i gang med aktiviteter. Aktiviteter for ungdom og for god psykisk helse prioriteres. Tilskuddet gjøres søkbart umiddelbart i håp om å stimulere til sommeraktiviteter for unge. 
 • Flere elever opplever å ligge på etterskudd faglig etter et spesielt vanskelig skoleår. Det settes av 700 000 kroner for skoler som ønsker å sette i gang tiltak for disse neste skoleår. Skolene oppfordres til å tenke kreativt og ta i bruk digitale løsninger, samarbeid med studenter, Vitensenteret Sørlandet eller andre kompetansemiljøer for å utarbeide spennende og kostnadseffektive faglige tilbud som gjerne kan benyttes på flere skoler.
 • Martasenteret i Rezekne bevilges en støtte på 50 000 kr.
 • Sjølingstad Uldvarefabrik fortsetter sitt arbeid med vedlikehold av anlegget og bevilges kr. 190.000 av  fylkesutvalget for inndekning av redusert bevilgning drift/vedlikehold.

Merinntektene på 10 335 000 kroner foreslås avsatt til disposisjonsfond. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringene.

Fylkesutvalget anbefaler også at fylkestinget vedtar følgende forslag fra fylkeskommunedirektøren:

Den ekstraordinære tilbakeføringen fra KLPs premiefond brukes til å betale fremtidig premie i perioden 2021‒2026, dvs. over seks år.

Ved avslutningen av regnskapet for 2020 ble det avsatt 2 098 000 kroner for politisk virksomhet, jf. fylkestingssak 12/2021 pkt. 9. Midlene fordeles slik:

 • fylkestinget, xx kroner
 • fylkesutvalget, xx kroner
 • hvert av de fire hovedutvalgene, xx kroner

Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å flytte følgende utgifter fra drifts- til investeringsbudsjettet:

 • ombygging ved Tangen videregående skole
 • utgiftene til Vågsbygdporten

Driftsfinansieringen av investeringer reduseres med 1 mill. kroner da tilskudd til veglys på kommunal gang- og sykkelveg Kvås i Lindesnes kommune skal føres i driftsregnskapet.

Rammen for finansieringsordningen for kommuner som ønsker å gjøre tiltak på fylkesveg settes til 100 mill. kroner i 2021.

Ramme for opptak av lån til investeringer settes til 803 395 000 kroner, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å avtale rentebetingelser, avdragstid og øvrige betingelser for nye lån ihht. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Agder fylkeskommune, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18 og avdragsbeløp fastsettes i budsjettet.


Nytt fylkeshus i Agder

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget tar foreløpig styringsdokument til orientering.

Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget delegerer vedtaksmyndighet til fylkesutvalget til å beslutte om endelig styringsdokument godkjennes. Når styringsdokumentet er godkjent av fylkesutvalget vil fylkeskommunedirektøren inngå kontrakt med vinnende tilbyder og starte arbeidet med å realisere det nye fylkeshuset i Agder.

Fylkesutvalget støtter at beslutningsprosessen videre legges opp som følger:

 • Fylkestingsbehandling den 15.-16. juni: Behandler sak og oppdatert styringsdokument i samme form som fylkesutvalget fikk ettersendt 6. juni. Fylkestinget delegerer myndighet til fylkesutvalget om å vedta endelig styringsdokument den 6 juli, i et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte. I den endelig versjonen av styringsdokumentet vil konkrete rammer og føringer fra det vinnende tilbudet være beskrevet.
 • Ekstraordinært fylkesutvalg 6. juli: Tar stilling til den endelige versjonen av styringsdokumentet, med de spesifikke rammer og føringer fra vinnende tilbud. Et slikt vedtak innebærer at fylkeskommunedirektøren kan inngå kontrakt med vinnende tilbyder og starte arbeidet med å realisere det nye fylkeshuset i Agder. 


Skolebruksplan Agder

Fylkesutvalget anbefaler for fylkestinget at skolebruksplanarbeidet gjennomføres som beskrevet i saken.

Fylkesutvalget anbefaler videre:

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse gjennomfører ett høringsmøte der aktuelle parter kommer med sine innspill til politisk behahandling av skolebruksplanen. 

Økonomiske rammer og finansiering av tiltak besluttes i det årlige budsjettarbeidet og følges opp i henhold til gjeldende økonomireglement. 

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse beslutter at gjennomføringen av tiltak i porteføljen av vedlikeholds- og investeringstiltak gjøres gjennom budsjettvedtak, og eventuelt gjennom vedtak av tertialrapporter gjennom året. 

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse og Yrkesopplæringsnemnda orienteres om prosessen knyttet til skolebruksplanen. Hovedutvalg for samferdsel orienteres om fremdrift og gjennomføring av byggeprosjektene.


Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024

Fylkesutvalget foreslår at fylkestinget vedtar  forslag til Handlingsprogram for fylkesveg 2022‒2024 for fylkesvegnettet i Agder med følgende endringer:

Fv. 406 Senumstad bru, Birkenes. Fylkeskommunen vil ikke gå videre med tiltenkt finansiering. Endring: Reduksjon på 9,5 mill. Kr.

Det opprettes et nytt programområde «sykkel i sentrum» som avsettes 5 millioner kroner i 2022. Midlene er tenkt rettet mot byer og tettsteder som ikke er definert som sykkelby, der mindre tiltak kan tilrettelegge for økt sykkelbruk.

Fylkestinget ønsker å prioritere de midlene som er frigjorte fra Senumstad bru til strekningsvise utbedringer i hovedsak på Fv. 42 vest for Evje. Eventuelt kan et nedskalert prosjekt i Skollabakken i Flekkefjord vurderes realisert for en del av midlene.

Fv. 191 Revesandveien, Arendal. Gang- og sykkelvei Revesandtorg til Roligheten skole tas inn i kapittel 17. Fylkestinget ber om at prosjektet utredes og legges frem i en sak for samferdselsutvalget (i løpet av 2021?).

Fv. 3820 fra Rv. 9 mot sentrum, Valle. Prosjektet tas inn i kapittel 17.

Fv. 460 forbi Havsåsen, Lyngdal. Skredsikring langs strekningen er et omfattende og kostbart prosjekt. Fylkeskommunen vil bearbeide prosjektet ytterligere for å søke å redusere kostnadene, men ser at det vil være vanskelig for Agder fylkeskommune å gjennomføre prosjektet alene. Prosjektet kan ikke gjennomføres innenfor dagens fylkeskommunale ramme og det jobbes videre med statlig bidrag og eventuell kommunal medfinansiering.


Midler til planprosess for ny fv. 460 til Spangereid

Fylkesutvalget vedtok at fylkeskommunen stiller 2 mill. kroner til rådighet for å utarbeide kommunedelplan for ny fv. 460 i Lindesnes.

Behovet for ny vei mellom E39 på Udland og Remesvik er godt kjent. Fylkesveienveien er viktig både for turisme og næringsutvikling, og er ett av tre tunge vegprosjekt på Agder som er løftet frem av Agder fylkeskommune overfor sentrale myndigheter.

Bevilgningen forutsetter at Lindesnes kommune bevilger tilsvarende tilskudd, og at ansvaret for eventuelle overskridelser deles på samme måte. 

 

Strategi for studenters velferd

Fylkesutvalget gav sin tilslutning til oppstart av arbeidet med en strategi for studenters velferd. Strategiens tittel blir Studentstrategi Agder 2030.

Målet med strategien er utvikle et verktøy som setter regionens studenter i sentrum som en viktig gruppe for å nå målene som er satt i Regionplan 2030. Strategien foreslås utarbeidet med en varighet mot 2030, slik at den følger regionplanen.

Vedtaket følger opp fylkestingets vedtak fra 20.oktober 2020 «Med bakgrunn i studentmeldingen for Agder etableres det en strategi som ser på hvordan fylkeskommunen i samspill med andre aktører kan bedre studenters velferd, styrke attraktiviteten til regionen for nyutdannede og nyttiggjøre seg av studenters kompetanse. Strategien skal belyse utfordringer i dag og komme med forslag til konkrete tiltak. Studentene selv skal inkluderes i arbeidet».

Andre saker som ble behandlet:

PS 67/21    21/00575    Godkjenning av protokoll fra møte 11.05.2021
PS 69/21    21/08613    Mål for helse, miljø og klima i Agder fylkeskommune      
PS 71/21    21/06141    Etablering av NAV-ombud i Agder fylkeskommune
PS 73/21    20/00787    Regionplan Agder 2030 - Handlingsprogram 2021-2024
PS 74/21    20/23801    Froland kommune - samfunnsdelen i kommuneplanen med arealstrategier - uttalelse til høring og offentlig ettersyn av planforslag     
PS 75/21    21/08299    Høring og offentlig ettersyn av planprogram - Kommunedelplan for kulturmiljøer, kulturminner og landskap – Kristiansand kommune          
PS 77/21    20/29084    Høring - bompengefinansiering av byvekstavtalen     
PS 78/21    20/27359    E39 Kristiansand vest - Mandal by. Omklassifisering.     
PS 80/21    20/28141    Veglyspolitikk i Agder     
PS 81/21    21/10462    Vurdering av tunnelalternativer på Fv 42 i Sirdal
PS 82/21    20/29356    Kristiansand kommune - E39 Ytre Ringvei, melding om oppstart detaljregulering og høring av planprogram     
PS 83/21    21/11875    Fremdrift elferge prosjektet i Arendal indre havn     
PS 84/21    21/10594    Uttalelse med innsigelse til offentlig ettersyn av ny 1. gangsbehandling av reguleringsplan Spindsodden - bnr/gnr 3/26,33 m.fl. i Farsund kommune     
PS 85/21    21/11463    Søknad om samtykke til å fravike regional planbestemmelse om senterstruktur og handel, Krøgenes i Arendal kommune     
PS 86/21    20/14975    Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 – høring     
PS 88/21    20/26964    Forbedring og effektivisering av Agder fylkeskommunes tilskuddsprosess og forvaltning av fylkeskommunale tilskuddsmidler     
PS 89/21    21/12759    Kategorisering av eierskap i Agder fylkeskommune     
PS 90/21    21/12355    Oppfølging av Agder Næringsselskap AS     
PS 91/21    21/04423    Godkjenning av ny selskapsavtale for Nye Vigo IKS     
PS 92/21    20/19502    Godkjenning endring av selskapsavtale - Sørlandsbadet IKS     
PS 93/21    21/11944    Fremtidig organisering og finansiering av tiltak for unge utenfor skole og arbeid     
OS 19/21    21/07421    Orientering om kritisk forfall på fylkesvegnettet     
OS 20/21    20/28324    Status for Dagsturhytta Agder og valg av hytte     
OS 21/21    21/00575    Eventuelt 08.06.2021

Til toppen