Fylkesutvalgets vedtak 8. september 2020

Fylkesutvalget går inn for ett års utsettelse for gjennomføring av utbygging av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes.

Vedtaket ble gjort i høringssaken om konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes kommune. Fylkesutvalget mener at lokal medbestemmelse bør tillegges vekt og at ny høyde på vindturbinene bør konsekvensutredes på nytt. Birkenes kommunestyre har allerede gått inn for ett års utsettelse.

Fylkesutvalget mener at produksjon av fornybar energi skal gjøres på en mest mulig bærekraftig måte. Det skal tas hensyn til viktige naturverdier, slik det er beskrevet i Regionplan Agder 2030.

Du kan lese hele teksten i vedtaket lenger ned i denne saken.

Klikk for stort bildeFylkesutvalget var samlet 8. september 2020 på Fylkeshuset i Agder i Kristiansand.Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

Spørsmål kan rettes til:

 • Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
 • Fylkesrådmann Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

 

Utvalgte saker:

 

Sak 113/20 Birkenes kommune: Høring av konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk

 

Fylkesutvalgets vedtak

1. Agder fylkeskommune mener at produksjon av fornybar energi skal gjøres på en mest mulig bærekraftig måte. Det skal tas hensyn til viktige naturverdier jf. Regionplan Agder 2030. Agder fylkeskommune mener derfor at:

a) Før tiltaket starter må det utbeides tiltaksplan for sulfid. Det må søkes løsninger slik at prosjektet kan gjennomføres med minst mulig sprenging i sulfidholdig fjell, for å unngå forurensning av vannforekomster jf. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021. Dersom det må sprenges i sulfidholdig fjell, må det settes krav til at det utarbeides tiltaksplan for sulfid, og at det inkluderer overvåking både under og etter at arbeidet er utført.

b) Det må av klimahensyn søkes løsninger slik at man unngår myrer, slik at det ikke frigjøres karbon og at myras funksjon til rensing og flomdemping ivaretas.

c) Av hensynet til friluftsliv bør det vurderes flytting vindmøllene 8, 9 og 10 til lokaliteter som er mindre problematisk.

d) Det skal stilles krav om at veiene i vindkraftanlegget skal være åpne for friluftsaktiviteter.

e) Indre Agder har et rikt fugle- og dyreliv som er dårlig dokumentert. Det må stilles krav om etterundersøkelser som kan avdekke kollisjonsfare for fugl. Det må også settes krav om at det kan innføres avbøtende tiltak, som f.eks. stenging av enkelte vindmøller i trekkperioder.

f) Agder fylkesutvalg mener at lokal medbestemmelse bør tillegges vekt.

g) Fylkeskommunen mener endringene på vindkraftverket er så store at de utløser krav til ny konsekvensutredning. Det må derfor utarbeides ny konsekvensutredning.

h) Anleggsperioden skal være utslippsfri.

 

112/20 Etablering av et bredt anlagt regionalt prosjekt innen det globale havvindmarkedet

 

Fylkesutvalgets vedtak:

1. Agder fylkeskommune støtter etablering av et bredt anlagt regionalt prosjekt innen det globale havvindmarkedet med 830 000 NOK

2. Beløpet bevilges fra ikke-disponerte KMD-midler som er overført til 2020.

 

110/20 Medfinansiering av kompetanseenhet for kjønn- og seksualitetsmangfold ved Universitetet i Agder

 

Fylkesutvalgets vedtak

Tilskudd til kompetanseenhet for kjønn- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling, Universitetet i Agder vil tas med i arbeidet med årsbudsjett 2021  og økonomiplan 2021‒2024. Agder fylkeskommune ser positivt på etableringen av kompetansemiljøet, og vil arbeide aktivt for at enheten skal få sin rettmessige andel av den statlige finansieringen.

115/20 Uttalelse til revisjon av Iveland kommuneplans arealdel 2020-2030

 

Fylkesutvalgets vedtak

1) Agder fylkeskommune mener at kommuneplanens arealdel for Iveland 2020- 2030 er et godt grunnlag for arealutnyttelsen i kommunen.

2) Agder fylkeskommune har følgende merknader til planarbeidet og revidert arealdel:

a) Iveland kommune bør oppdatere planbeskrivelsen om hvordan nasjonale og regionale føringer, deriblant Regionplan 2030, er ivaretatt.

b) Planbestemmelsene må konkretiseres ytterligere. Agder fylkeskommune inviterer til et samarbeid for å gjøre dette.

c) Iveland kommune må oppdatere konsekvensmatrisen til å inkludere faglig vurdering bak tallverdiene før planvedtaket fattes.

d) Agder fylkeskommune minner om at fastsatt arealbruk i kommuneplanen ikke har en direkte rettsvirkning overfor automatisk fredete kulturminner, dette jf. lov om kulturminner § 8 fjerde ledd.

 

Andre saker som ble behandlet

 • 109/20 Lønnsharmonisering i forbindelse med etablering av Agder fylkeskommune
 • 111/20 Studentmelding for Agder - revidert utgave
 • 114/20 Høring av områderegulering Lista renewable energy park
 • 116/20 Arendal kommune - innspill til oppstart av planarbeid - områderegulering Arendal næringspark øst med forbindelse til Neskil, Eydehavn
 • 117/20 Innvilgelse av søknad om dispensasjon fra kulturminneloven §8 fjerde ledd for Askeladden id: 229821, gnr 40 bnr 28 Ime, Marnarkrysset i Lindesnes kommune
 • 118/20 Høringsinnspill - forslag om endringer av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger
 • 119/20 Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

Orienteringssaker

 • 21/20 Regnskap for Jernbaneforum Sør 2019
 • 22/20 Regnskap for konferansen Jernbaneforum 2020

Klikk for stort bilde 

Til toppen