Klare for overføring av fylkesvegnettet

Agder fylkeskommune har gjennom det siste året bygget opp et solid fagmiljø for å håndtere oppgavene med fylkesvegene.

Fra 1.1.2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene. 

I 155 år har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon» administrert fylkesvegene for fylkeskommunene. Som en del av regionreformen overtar nå Agder fylkeskommune selv oppgavene med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet.

Statens vegvesen og Nye Veier AS (E18 Tvedestrand-Arendal) skal fortsatt ha dette ansvaret for riks- og europavegene.

På god veg

Agder fylkeskommune har gjennom det siste året bygget opp et solid fagmiljø for å håndtere oppgavene med fylkesvegene. Det blir likevel en hektisk periode fram mot årsskiftet for å sikre at alt kommer på plass til 1. januar 2020. Over 100 medarbeidere fra Statens vegvesen får fra nyttår fylkeskommunen som arbeidsgiver for å jobbe med oppgaver knytte til fylkesvegnettet.

Både Agder fylkeskommune og Statens vegvesen har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesvegoppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir ulemper for trafikantene.

Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene. Det vil også i en periode være samarbeid om blant annet drift og vedlikehold av vegene.

Dette betyr overføringen for trafikantene

- Målet er at overføringsperioden ikke skal medføre ulempe for folk flest. Det viktigste å merke seg er at dersom du ønsker informasjon, levere søknader eller melde ifra om noe på fylkesvegene, er fylkeskommunen, og ikke Statens vegvesen adressaten, sier fylkesdirektør for samferdsel og eiendom Ola Olsbu i Agder fylkeskommune.

- Om du skal sjekke eller melde fra om forhold på vegen, skal du som før ta kontakt med vegtrafikksentralen til Statens vegvesen på tlf. 175.

Fakta om fylkesvegnettet

  • Fylkesvegene i Agder fylke spiller en vesentlig rolle i fylkets samlede transportsystem
  • Det er 3671 km med fylkesveg i Agder
  •  2019 omsetter fylkeskommunene i Vest-Agder og Aust-Agder samlet om lag 500 millioner kroner til investeringer og om lag 500 millioner kroner til drift, vedlikehold (og fergedrift) på fylkesvegnettet

 

For mer informasjon, kontakt:
Ola Olsbu, fylkesdirektør for samferdsel og eiendom i Agder fylkeskommune, telefon: 913 86 518

Til toppen