Ledere søkes til framtidsklare Agder fylkeskommune

Tre nye ledere får sjansen til å bli med i en organisasjon preget av energi og optimisme, og som fortsatt er i støpeskjeen.

Fotografi. - Klikk for stort bildeFylkesdirektør for samferdsel og eiendom; Ola Olsbu, fylkesdirektør for utdanning; Arly Hauge, og fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling; Knut Lindland. Cheryl Macdonald, Agder fylkeskommune. – Etableringen av Agder fylke og Agder fylkeskommune har gått bra, kanskje langt bedre enn mange hadde trodd. Det er et ideelt utgangspunkt for ambisjonene politikerne har satt, nedfelt i Regionplan Agder 2030 og visjonen om å utvikle Agder til et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår, sier Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling.

Tilfeldighetene vil at tre sentrale ledere går av med pensjon omtrent på samme tid. Det dreier seg om avdelingsleder for strategi og mobilitet, avdelingsleder for opplæring og karriereveiledning og avdelingsleder for HR. Målet er å fylle de tre stillingene i løpet av høsten med felles oppstart rundt årsskiftet.

Agder i utvikling

– Ansettelsene kommer på et tidspunkt da mye er i ferd med å skje hos oss, påpeker Lindland.

– Vi er på vei ut av en krevende pandemi, og fylkeskommunen er fortsatt inne i en oppbyggingsperiode. Vi har vedtatt ambisiøse planer for å styrke regionen på flere felt, blant annet innen levekår, utdanning, inkludering og ikke minst bærekraft og teknologi.

Lindland omtaler de nye stillingene som ekstra attraktive nettopp fordi så mye er under utvikling.

– De nye lederne får være med på å skape en god organisasjon, om ikke fra bunnen av, så i alle fall i en fase der mye skal på plass samtidig. Vi ønsker å bygge en kultur som løfter oss som organisasjon og som bidrar til å heve levekårene og skape arbeidsplasser.

Avdelingsleder for HR

Selv har Lindland personalansvaret for avdelingsleder for HR. Han legger ikke skjul på sine forventninger til potensielle stillingskandidater.

– Vi ønsker oss en leder som behersker og brenner for HR, arbeidsgiverrollen, leder- og medarbeiderskap. En leder som forstår hvordan disse feltene kan utvikles videre. Vi vil ha ombord en trygg og kunnskapsrik leder som skaper entusiasme og involvering fra medarbeidere og samarbeidspartnere.

Avdelingsleder for strategi og mobilitet

Involvering og entusiasme er også stikkord for de to andre stillingene. Ola Olsbu er fylkesdirektør for samferdsel og eiendom. Han lover den nye avdelingslederen for strategi og mobilitet utfordrende arbeidsoppgaver med å utvikle fylkeskommunens ansvarsområder innen fagfeltet.

– Samferdsel og eiendom forvalter en stor andel av fylkeskommunens driftsmidler og investeringsmidler. Omfanget økte etter at fylkeskommunen fra 2020 fikk et utvidet ansvar for drift og utvikling av fylkesvegnettet ved at ressurser og kompetanse ble overført fra Statens vegvesen. Det er knyttet store forventninger til at vi skal løse samfunnsoppdraget på en god måte innenfor ressursene vi har. Til dette trengs det gode strategier og innovasjon. Tilrettelegging for politiske beslutninger er også en viktig del av forankrings- og utviklingsarbeidet, sier Olsbu og tilføyer:

– Vår innsats for bærekraft og energieffektivisering har i seg selv stor betydning for miljø og klima, og sender riktige signaler til andre aktører. Rollen som tilrettelegger, partner og initiativtaker er viktig i denne sammenhengen.

Avdelingsleder for opplæring og karriereveiledning

Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning, har tilsvarende viktige endringer og prosesser å tilby ny leder for opplæring og karriereveiledning.

– Vi har forbedret gjennomføringstallene i videregående skole, og jobber hele tiden for å komme enda lenger. Viktigheten av utdanning for levekår, kompetanse og arbeidsliv kan ikke undervurderes. I den sammenhengen har vi store forhåpninger til omlegginger vi foretar i yrkesfagene, sier Hauge.

– Sammen med partene i arbeidslivet er vi sikre på at vi vil oppnå gode resultater. En kombinert satsing på fagutdanning, individuell tilrettelegging og skolemiljøet som arena for trivsel og personlig utvikling står sentralt i arbeidet til ny leder. I tillegg vil vedkommende også veksle med meg om å ta ansvar for skoleledere og samspillet med politikere, sentrale myndigheter og andre aktører.

Kunnskapsdeling og lagarbeid

Alle de tre fylkesdirektørene lover de nye lederne god støtte i et arbeidsmiljø kjennetegnet av utstrakt kunnskapsdeling og velvilje.

– Vi er sikre på at mange har lyst til å bli med i den nye fylkeskommunens kanskje mest spennende periode på mange tiår, sier Lindland på vegne av seg selv og sine to kolleger.

Også de ansatte ønsker nye ledere velkommen.

– Vi har hatt gode ledere, og ser fram til nye krefter som kan dra lasset sammen med oss, sier Eskil Berggren. Han er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og de ansattes representant i jakten på avdelingsleder for opplæring og karriereveiledning, i tillegg til avdelingsleder for HR.

– Vi er godt vant med å bli hørt, noe som er en forutsetning for god involvering og felles forståelse, tilføyer Berggren.

– De to lederstillingene jeg er involvert i, vil garantert få glede av å trekke medarbeiderne inn i prosessene. Det skjer mye i undervisningssektoren for tida, og da gjelder det å dra i samme gode retning. For HR-bitens del ser vi fram til enda mer forutsigbarhet og oversiktlige rammer for arbeidsoppgavene våre.

Lagånd og lytteevne er også på ønskelista til Randi Gunstensen. Hun er fellestillitsvalgt for LO, og representerer de ansatte i arbeidet med å få avdelingsleder for strategi og mobilitet på plass.

– Den nye lederen vil møte dyktige medarbeidere som ønsker å bidra, sier hun, og føyer for egen regning at gode ledere er de som kan kunsten å ta i bruk menneskene rundt seg.

Ønsker du å vite mer?

For mer informasjon om stillingene, se stillingsutlysning eller ta kontakt: 

Avdelingsleder for strategi og mobilitet

Stillingsannonse: Avdelingsleder for strategi og mobilitet

Kontaktperson: Ola Olsbu, fylkesdirektør for samferdsel og eiendom; 
ola.olsbu@agderfk.no / 913 86 518

Avdelingsleder for opplæring og karriereveiledning 

Stillingsannonse: Avdelingsleder for opplæring og karriereveiledning

Kontaktperson: Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning;
arly.hauge@agderfk.no / 909 77 432

Avdelingsleder for HR

Stillingsannonse: Avdelingsleder for HR

Kontaktinformasjon Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling;
knut.lindland@agderfk.no / 406 39 881

Til toppen