Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Agder fylkeskommune koordinerer og tilrettelegger for statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunene i Agder.

Klikk for stort bildeOffentlig støtte til bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom  

Tilskudd til Agder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget en ramme på 24,7 mill. kr til Agder fylkeskommune i 2020. Formålet med ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (i ordningen definert som bredbånd med minimum 30 Mbit/s) for husstander og private og offentlige virksomheter i Norge.

Nasjonal målsetting

Regjeringen har som mål å sikre «Et likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet» (mål 3 i Prop. 1 S (2019-2020) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for ordningen med statlig støtte over statsbudsjettet til utbygging av bredbånd. Samlet bevilgning for 2020 over kap. 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging, er etter dette 406 285 000 kr.

Fylkeskommunenes rolle

I Agder er det fylkeskommunen som har forvaltningsansvar for de tildelte midlene og som beslutter fordelingen av midler til ulike prosjekt.  

Fylkeskommunens beslutning om hvilke prosjekter som skal få støtte oversendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innen fem måneder etter at KMD har informert om rammen.

Oppdragsbrev med krav til offentlig støtte

Les kravene til offentlig støtte i Kommunal- og moderiseringsdepartementets oppdragsbrev for bredbåndstilskudd (datert 7. april 2020).  

Oppdragsbrev (PDF, 345 kB)

Les mer om offentlig støtte til bredbåndsutbygging på NKOMs hjemmesider.

NKOM

Til toppen