Oppvekstombudets årsrapport for 2020

Oppvekstombudet jobber aktivt for at barn og unge på Agder skal oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst. Ombudet la frem sin årsrapport under sist fylkesting, den gir et utfordringsbilde og følgelig noen anbefalinger.

Barn og voksne som holder små spirer. Fotografi. - Klikk for stort bildeÅ vurdere hvordan vi som samfunn og enkeltpersoner kan tilrettelegge for at barn skal ha det best mulig er alles ansvar. Adobe Stock, paulaphoto.    

– Utfordringene som er beskrevet i rapporten er basert på henvendelser fra barn og unge på Agder. Anbefalingene er ikke direkte løsninger, men noe som viser muligheter og forbedringspotensialer, forklarer Erik Songe-Møller, rådgiver i oppvekstombudet.

Med rapporten håper de ansatte i ombudet at ulike ansvarsområder tar tak og tenker på barnets beste. Ombudet er opptatt av å forebygge tidlig og følger godt med i overgangene mellom barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

– Utover å forebygge handler tjenesten også mye om å «reparere» barn og unge som har vanskelige opplevelser. Vi hjelper disse barna med det de trenger i sin hverdag, forteller Dignora Lise Løddesøl, rådgiver i oppvekstombudet.

Anbefalingene

 • Skape større begrepsforståelse av krenkelser blant barn, ungdom og voksne.
 • Evaluere barn og unges erfaringer med Covid-19 i lys av målene i Regionplan Agder 2030. Mange har gjennomgått utfordringer i forbindelse med korona. Noen blomstrer med færre kontakter, mens andre opplever ensomhet fordi de isoleres fra viktige arenaer.
 • Øke profesjonsstatus og tillit gjennom god saksbehandling.
 • Sørge for varslingssystemer som sikrer medvirkning, barnets beste og ivaretakelse av alle involverte.
 • Tillate foresatte å medvirke i forebyggingsarbeidet, spesielt mot sosiale medier. 
 • Sørge for at barnehageansatte vet hva den nye barnehageloven betyr for sitt arbeid. 
 • Vektlegge individuelt tilrettelagte overganger med god informasjonsutveksling og foreldremedvirkning.
 • Sikre en bedre overgang fra skole til læretid i henhold til lærlingenes tilretteleggingsbehov. 
 • Mer individuelt tilpasset skole-hjem-samarbeid, med sårbarhetsvurderinger i det forebyggende arbeidet i søkelyset.
 • Sette krav til at de som arbeider med ungdom i yrkesfaglig praksis og videre i lærebedrift må ha godkjent vandel. 
 • Informere og involvere foreldre i forebyggende miljøarbeid frem mot russetiden. Ungdom planlegger russetiden tidlig og mange velger videregående opplæring basert på hvem de skal feire med. 
 • Minstekravene i arbeidskontrakter i arbeidsmiljøloven må være oppfylt for de i lære.

Oppvekstombudet.

Til toppen