Politisk behandling av tilbudsstrukturen for de offentlige videregående skolene

Tirsdag 24. november skal hovedutvalg for utdanning og kompetanse behandle tilbudsstrukturen for de offentlige videregående skolene i Agder 2021/2022.

Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Dato og tid: Tirsdag 24. november, kl. 09.00
Møteform: Digitalt møte som kan følges av alle på agderfk.no/nett-tv

Saksliste: Komplettsaksliste og papirer finner du her 

Tilbudsstrukturen handler om hvilke fag som skal tilbys ved den enkelte videregående skole i Agder. Saken som legges frem for politisk behandling, har en svært grundig analyse over fremtidens arbeidskraftbehov, fremtidige elevtall, økonomiske utfordringer og endrede fremtidsmuligheter.

Forslaget i hovedtrekk:
I årets tilbudsstruktur foreslår fylkesrådmannen en reduksjon på ni klasser. Dette er nødvendig for å imøtekomme innsparingsbehovene som foreligger. Samtidig er det skoler som har en høy prosent av ledige plasser og andre skoler som ikke har plass til alle elevene i sin nærskoleregion. Forslaget som foreligger forsøker å ivareta bredden og mulighetene for å komme inn på utdanningsprogrammer for våre elever i hele fylket. Samtidig må skolene være økonomisk bærekraftige.

Fylkesrådmannen foreslår også å endre kravet for oppstart av et tilbud slik at det heves fra 60 prosent oppfylling i klassene for igangsetting av en klasse, til 2/3-oppfylling. Dette foreslås i lys av at det til sammen ved de videregående skolene står ledige pulter tilsvarende en kostnad på om lag 100 mill. kroner.

Grundig prosess og bred involvering
Årets prosess rundt tilbudsstrukturen har vært annerledes enn tidligere. Ved  starten av arbeidet ba fylkeskommunen om innspill fra kommuner, Næringslivet og organisasjoner for å få innsikt i regionens arbeidskraftbehov. Styringsgruppen for Kompetanseforum har blitt inkludert i prosessen for å få et bedre grunnlag for vurdering av regionens behov. Det har også vært en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i Agder fylkeskommune som har utformet saken som nå foreligger. I styringsgruppen for kompetanseforum Agder har følgende vært representert: Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder, NHO Agder, LO Agder, NAV Agder, KS Agder og Agder fylkeskommune.

Involveringen og det endelige saksfremlegget gir et mye bredere bilde av regionenes behov og muligheter inn i tilbudsstrukturen. Denne omfattende fylkeskommunale og regionale involveringen skal sikre god og bred forankring og dermed bedre grunnlag for gode og nødvendige valg når det må gjøres strenge prioriteringer.

Rektorene har vært med i prosessen blant annet gjennom to rektormøter. Deres innspill danner grunnlag for tilbudsstrukturen som nå foreligger. Det har vært en god dialog gjennom hele prosessen.

Administrasjonen har i flere tilfeller foreslått reduksjoner på tross av innspill, for å komme i mål med de økonomiske føringene som foreligger.

Hvorfor innsparing?
Arbeidet med økonomiplan 2020-2023 viste at det må gjøres strenge prioriteringer i årene fremover da lånegjelden er sterkt økende. Det er gjort, og skal gjøres, betydelige investeringer i årene fremover, både i skolebygg og fylkesveg. Fylkesrådmannen har startet «prosjekt innsparing» hvor målet er varig innsparing ved å arbeide smartere og mer standardisert.
 

Forslaget til vedtak
Fylkesrådmannens forslag til vedtak

1. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar forslag til tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder, slik det foreligger i vedlagt tabell.

2. Krav om 60 prosent oppfylling i klassene for igangsetting av en klasse økes til 2/3 oppfylling.

Komplett saksliste
PS 42/20          20/02847          Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.2020      
PS 43/20          20/26583          Tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder 2021/2022         
PS 44/20          20/02292          Digital skolehelsetjeneste i Agder         
PS 45/20          20/28802          Årsmelding 2019, Vigo IKS      
PS 46/20          20/25522          Elever med stort læringspotensial i Agder fylkeskommune
PS 47/20          20/28150          Tilstandsrapport for videregående opplæring 2019    
PS 48/20          20/20557          Samarbeidsavtale om Det kommunale oppgavefellesskapet, Nasjonal Digital Læringsarena, (NDLA)    
PS 49/20          20/25067          Søknad om støtte til etablering av Vegår videregående skole      
PS 50/20          20/25608          Søknad om tilskudd til leseprosjektet READ Agder  
PS 51/20          20/28232          Fagskolemelding 2020 
OS 4/20            20/28444          Agder fylkeskommunes økonomiplan 2021-2024, klimabudsjett og budsjett 2021    
OS 5/20            20/02847          Eventuelt 24.11.2020

Her finner du alle sakspapirene.

Til toppen