Politisk erklæring mot hatefulle ytringer

Et enstemmig fylkesutvalg i Agder vedtok en erklæring mot hatefulle ytringer, i sitt møte 31. august 2021.

Erklæringen lyder:
Agder skal være et godt sted å leve for alle. Vi vil ha nulltoleranse mot hatefulle ytringer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Vi som politikere, offentlige myndigheter og sentrale samfunnsaktører forplikter oss til å bekjempe hatefulle ytringer og intoleranse. 

Ytringsfriheten er vernet av grunnloven og står sterkt i Norge. Samtidig er vi bekymret for et økende omfang av hatefulle ytringer. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. Men også andre hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Vi skal ha en levende politisk debatt i vårt samfunn, men dersom viktige stemmer hetses til taushet, svekker det demokratiet. 

Vi vil ha et samfunn der det er plass til alle. Derfor vil vi jobbe for et åpent, fredelig og inkluderende samfunn der alle føler tilhørighet. Et samfunn som er basert på demokratiske verdier, universelle menneskerettigheter og gjensidig respekt mellom individer og grupper. 

Vi vil: 

  • Arbeide for at alle skal kunne delta i den offentlige debatten og bevege seg fritt i det offentlige rom uten å bli utsatt for hatefulle ytringer. 
  • Arbeide aktivt for å skape arenaer for dialog, toleranse og bevissthet rundt konsekvensene av hatefulle ytringer. 
  • Inkludere arbeidet mot hatefulle ytringer i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet og i skole og utdanning. 

Fylkesutvalget i Agder 

(Erklæringen er utformet i samsvar med liknende erklæringer fra flere kommuner og fra regjeringens strategi):

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016 - 2020

Til toppen