Portefølje belønningsavtalen for Kristiansandsregionen 2020-2023 vedtatt

Areal- og Transportplanutvalget for Kristiansandsregionen har vedtatt portefølje for belønningsavtalen 2020-2023. Den totale porteføljen er på 360 millioner.

Klikk for stort bildeBuss i Tollbodgata i Kristiansand Aptum/Agder Kollektivtrafikk

I desember 2019 søkte Kristiansandsregionen Samferdselsdepartementet om ny belønningsavtale for perioden 2020-2023. Regionen søkte om totalt 546 mill. til driftsmidler til kollektivtrafikken og infrastrukturtiltak innen gange, sykkel og kollektiv. I tillegg søkte regionen om 20 mill. kr til reduserte billettpriser på kollektivtrafikken i regionen for samme tidsperiode.

Belønningsavtale 2020-2023

I mai fikk regionen tilbud om belønningsavtale for årene 2020-2023, med en bevilging på totalt 260 mill.kr.  Staten bevilger totalt kr. 360 mill. kr for disse fire årene, som er en videreføring av bevilgningene regionen har fått i 2018 og 2019 (som del av avtalen for 2017-2019).

I tillegg tilbys Kristiansand tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk på 20 mill. 2020-kroner årlig i avtaleperioden, under forutsetning av at midlene brukes i tråd med intensjonen for ordningen. Totalt utgjør dette 80 mill. i perioden 2020-2023.

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivtransportreiser på bekostning av reiser med personbil» og at «Målet for avtaleperioden er at all vekst i persontrafikk med bil skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet).

307 millioner til kollektivdrift

ATP-utvalget vedtok prosjektportefølje for de 360 millionene som følger av ny belønningsavtale. 
Av de 360 millionene gå 307 millioner til å drifte kollektivtrafikken. Ytterligere 6 millioner skal nyttes til infrastrukturtiltak for kollektivtransporten; herunder 3 millioner til hurtiglading for buss, 1 million til hurtiglading for el-taxi, 1 million til mindre fremkommelighetstiltak i Kvadraturen og 1 million til universell utforming av holdeplasser og linjer.

Kjoskrysset 

De resterende 47 millionene skal nyttes til infrastruktur for gange- og sykkelløsninger fordelt på hele regionen. Av disse 47 millionene er det største prosjektet 23,2 millioner til fremkommelighetstiltak for mye trafikanter i forbindelse med Kjos-krysset i Kristiansand.

Deretter følger Oppgradering og separering av Auravegen i Vennesla med 4,5 millioner. Alle de syv kommunene (på søknadstidspunktet) er sikret minst ett prosjekt hver i porteføljen som ble vedtatt.

ATP prosjekter
Kommune Type tiltak Prosjektnavn Total sum
Sum kollektivtrafikk 307
Kristiansand Kollektiv Hurtiglading for buss 3
Kristiansand Kollektiv Hurtiglading el-taxi 1
Kristiansand Kollektiv Kvadraturen - mindre fremkommelighetstiltak 1
Alle Kollektiv Universell utforming holdeplasser og linjer 1
Sum kollektiv infrastruktur 6
Kristiansand Gang- og sykkeltiltak Mosby-Haus - Hengebro tilleggsbevilgning 5
Kristiansand Gang- og sykkeltiltak Kjoskrysset - Fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende og gående   23,2
Iveland Gang- og sykkeltiltak Birketveit, Iveland sentrum. Fortau - Ferdigstillelse.   1,3
Søgne Gang- og sykkeltiltak Toftelandsveien-Toftelandsbrua: Fortau   3
Lillesand Gang- og sykkeltiltak  Heldal - Tingsaker(Fv. 420) forenklet løsning   5
Songdalen Gang- og sykkeltiltak Løsning langs Rv. 114 fra innkjøring til Volleberg til gangbru over Songdalselva v. Birkeli   4
Vennesla Gang- og sykkeltiltak Auravegen: Oppgradering/Separering   4,5
Birkenes Gang- og sykkeltiltak Tollnes, oppgradering av kryss også TS-tiltak   1
Sum infrastruktur gange og sykkel 47
Sum total portefølje 360

ATP-utvalget aksepterte Samferdselsdepartementets forslag til belønningsavtale for perioden 2020-2023 og godtok porteføljen som ble lagt frem, i møtet 19. juni 2020. 

I tillegg vedtok ATP-utvalget «I Kristiansands portefølje skal Skudeviga-Kilura syd, Flekkerøya ha høyeste prioritet så snart alle grunneieravtaler er formelt på plass. Arbeidet med disse grunneieravtalene skal intensiveres.»

Til toppen