Staten tilbyr Kristiansandsregionen 440 millioner i ny belønningsavtale

Samferdselsdepartementet tilbyr Kristiansandsregionen en avtale som vil innebære 360 millioner i belønningsmidler og 80 millioner i særskilte midler til å redusere prisene på bussbilletter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kristiansandsregionen har fått tilbud 360 mill. kr til sykkel, gange og kollektiv. Bildet er fra åpningen av gang- og sykkelvei fra Viadukten til Lillesand sentrum. Bjørne Jortveit

Hensikten med belønningsmidlene er at flest mulig skal sykle, gå og ta kollektive transportmidler. Statens mål er nullvekst i biltrafikken.

Departementet tilbyr Kristiansandsandsregionen en avtale på fire år, for perioden 2020-2023, og foreslår at det utbetales 90 mill. kr i belønningsmidler hvert år. I tillegg tilbys 80 mill. kr til å redusere priser på bussbilletter, med 20 mill. i utbetaling over 4 år. Departementet vil slå sammen midlene til en felles avtale for 2020-2023.

Avtale undertegnes trolig i juni

På vegne av ATP-samarbeidet hadde fylkeskommunen søkt om 546 mill. kr i belønningsmidler, og i tillegg videreføre bevilgningen i på 20 mill. kr for 2020 til reduserte busspriser for årene 2021, 2022 og 2023.

Gapet på hva regionen søkte på i belønningsmidler og hva har fått tilbud om er betydelig, 

186 mill. kr. Det betyr at ATP-samarbeidet må nedskalere porteføljen av prosjekter det er søkt om.  Etter en prosess med kommunene, Agder Kollektivtrafikk og Statens vegvesen, bil det bli lagt fram forslag til politisk behandling i ATP-utvalget. Det vil etter all sannsynlighet skje på ATPs møte 19. juni. 

I etterkant av det kan avtalen undertegnes av samferdselsminister Knut Arild Hareide, fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører Jan Oddvar Skisland. 

Bomstasjonene erstattes med vegvesenets tellepunkter 

Den viktigste måleindikatoren blir fortsatt utvikling i personbiltrafikken. Departementet går bort fra målinger i bomstasjonene, og vil ha ÅDT (snitt for trafikk per døgn per år), registret på Statens vegvesens tellepunkter.

I forslag til avtale står det at byindeksen skal brukes, uten å spesifisere dette nærmere. Statens vegvesen har laget byindekser for alle de store byene, innbefattet Kristiansand og Kristiansandsregionen. Dersom det er byindeksen for hele regionen som skal brukes, er det snakk om ca. 35 tellepunkter. Men dersom det er byindeksen kun for er Kristiansand, som skal ligge til grunn, er det snakk om ca. 20 tellepunkter.  Hvilke tellepunkter som til syvende og sist skal være med i tallgrunnlaget, må avklares med departementet.

Per i dag registreres personbiltrafikken i fem bomstasjoner.

Kollektiv, sykkel og gange

I tillegg til personbiltrafikk skal regionen rapportere på disse måleindikatorene: 

• Kollektivreiser 

• Sykkel og gange

Definisjon av nullvekstmålet kan bli endret

Departementet skriver i avtalen at definisjonen av nullvekst i biltrafikken kan bli endret i løpet av avtaleperioden. Det foregår et arbeid i regjeringen om omdefinering av nullvekstmålet. Dersom dette arbeidet lander på en konklusjon i avtaleperioden, kan avtalen bli endret. Det betyr også at målemetode for personbiltrafikk kan bli endret.

Til toppen