Tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder 2022/2023

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har i sitt møte 16.november vedtatt tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder. Tilbudsstrukturen er de fag som skal tilbyd ved den enkelte skole.

Vedtaket lyder:  

 1. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtar forslag til tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder, slik det foreligger i vedlagte tabeller. Hovedutvalget mener forslaget ivaretar arbeidslivets behov, elevenes ønsker og skolenes kapasitet. Det gjøres følgende endringer i vedlagte tabeller.  I påvente av ferdigstillelse av mulighetsstudien for Flekkefjord vgs, gjøres Restaurant- og matfag VG1 ved avdeling Kvinesdal søkbart.
 2. Det stilles krav om 60% oppfylling for igangsetting av klasser. Det gjøres unntak for klasser etter kriteriene beskrevet i denne saken.
 3. Endringer etter innsøking gjøres etter kriterier for dimensjoneringen, slik de fremkommer i denne sak. En eventuell økning i antall klasser, ut over estimert innsparing, vil medføre at de økonomiske rammene må økes ytterligere.
 4. Dersom det er behov for endringer utover det som fremkommer i kriteriene for behandling av tilbudsstruktur i punktene over, vil det blir lagt frem som egen politisk sak i april.
 5. Det legges inn et effektiviseringskrav på 3.0 mill i forbindelse med vårbehandlingen.
 6. Arbeidslivets behov for kompetanse legges til grunn for karriereveiledning av voksne.
 7. Idrettsfag ved Sirdal videregående skole følger alternativ fag- og timefordeling i Vg1 og Vg2 slik det kommer frem av vedlagte lokale forskrift.
 8. HUK ber administrasjonen utrede VG2 Treteknikk ved Tvedestrand VGS, som et mulig søkbart tilbud ved skoleåret 2023/2024.
 9. Oppstart av flere klasser i Kristiansandsregionen vurderes etter innsøking
 10. Innsøking til private skoler legges fremtidig med som en saksopplysning til tilbudsstrukturen.
 11. Økte økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettbehandlingen i 2021.  

Her finner du full oversikt og sakspapirer, Agenda Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 16.11.2021 kl. 09:00 (agderfk.no) (NB: Når et fag gjøres søkbart, så betyr det at det startes dersom det er nok elever som søker)

Om tilbudsstrukturen
Samlet foreslås det å lyse ut tilbud som vil gi en økning med ni klasser fra høsten 2022. Det økes med totalt 5,5 klasser og 118 elevplasser på Vg1. På Vg2 reduseres det med ni elevplasser totalt, men vi utvider med 1,5 klasser for å ta i bruk en større bredde av tilbudene innen utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Teknologi- og industrifag og Elektro og datateknologi. Det økes med 3,5 klasser og 80 plasser på Vg3. Fordelingen mellom de ulike regionene og skolene fremkommer i skoletabellene (i saksfremlegget).

Økningen på Vg1 fordeler seg med to klasser og 30 plasser innen utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon, to klasser og 30 plasser innen Bygg- og anleggsteknikk, en klasse og 20 plasser innen Bygg- og anleggsteknikk med studiekompetanse og to klasser og 60 plasser innen Studiespesialisering. Det reduseres en klasse med 15 plasser på Helse- og oppvekstfag og en halv klasse med 7 elever på Restaurant- og matfag. I tillegg flyttes en klasse med 15 elever innen Teknologi- og industrifag som følge av skjevfordeling av elevvekst. På Vg2 og Vg3 tilpasses eksisterende studieforberedende tilbud til reelt elevtall for inneværende års Vg1 og Vg2 tilbud. For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg2 økes det innen programfagene Automatisering og Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk innen utdanningsprogram for Elektro og datateknologi. Det økes på Kjemiprosess- og laboratoriefag innen Teknologi- og industrifagsviften. Tømrer og Rørlegger, innen utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk, justeres ned noe for å gi plass til en økning i de nye programområdene Klima, energi og miljø og Overflateteknikk. Det reduseres innen programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfag innen Helse- og oppvekstfagsvifta, og Kokk- og servitørfaget innen utdanningsprogrammet for Restaurant- og matfag reduseres noe.

Det er tatt høyde for noe forskyvning mellom ulike programområder på enkelte skoler, slik at nødvendige tilpasninger kan gjøres. Ut over disse forskyvningene, vil endringer i dimensjoneringen etter vårens søkertall, gjøres i tråd med sakens vedtak og kriterier for dimensjoneringen. 

Oversikt over endringer fordelt på den enkelte skole:

Risør vgs
I tråd med tidligere vedtak i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse er det opprettet Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Vg1 Medier og kommunikasjon er ikke igangsatt fra og med inneværende år. Vg2 og Vg3 i sammen fag blir derfor ikke igangsatt fra henholdsvis høsten 2022 og 2023.

Tvedestrand videregående skole
Vg2 innenfor Helse- og oppvekstfag må reduseres som følge av reduksjoner på Vg1. Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse videreføres på Vg1 og Vg2 i 2022 og på Vg3 i 2023.

Arendal vgs
Det er ikke foreslått endringer for Arendal videregående skole inneværende år.

Sam Eyde vgs
Skolen får en reduksjon på Vg2 innen utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag som følge av reduksjoner på Vg1. Det samme gjelder for Restaurant-og matfag.

Det tilrettelegges for tilbud om kryssløp fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag og en av påbyggsklassene omgjøres til Påbygg Vg4 (påbygging etter fagbrev)

Dahlske vgs
Plasser på Vg2 og Vg3 Studiespesialisering og Musikk, dans og drama justeres i forhold til foregående år.

Vg1 Helse- og oppvekstfag er redusert med en klasse inneværende år. Dette medfører en reduksjon på Vg2 neste skoleår. Det videreføres på Vg2 neste skoleår for det tilbudet som startet Vg1 i inneværende  skoleår, men det tas ikke inn ny Vg1 klasse kommende år. Administrasjonen foreslår å legge ned Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det har vært en fordeling mellom Dahlske og Lillesand der Dahlske har hatt Vg2 Helsearbeiderfag mens Lillesand har hatt Vg2 Barne og ungdomsarbeiderfag. Denne fordelingen bør videreføres, da det er en fordel med større og færre fagmiljøer.

Det er behov for en økning på Vg1 Teknologi- og industrifag. Denne foreslås lagt til Dahlske.

Det er behov for Vg2 plasser innen Automatisering i østre del av fylket. Det er gjort en grundig utredning av dette ved Dahlske videregående skole. Skolen har både Vg1 Teknologi- og industrifag og Vg1 Elektro og datateknologi som begge gir grunnlag for opptak på Vg2 Automatisering. Fagmiljøene ved skolen vil samarbeide om utvikling av Vg2 Automatisering, og det er et tilbud som passer godt inn i forhold til behov i lokalt næringsliv.

Studiespesialisering med helse videreføres ikke ved Dahlske videregående skole.

Lillesand vgs
Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse er foreslått videreført på Vg1 og Vg2.

Den opprinnelige fordelingen på Vg2 innen Helse- og oppvekstfag mellom Lillesand og Dahlske videreføres. Dette medfører at Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag ikke er foreslått søkbart på Dahlske.

Setesdal vgs
Årets økning fra en til to klasser på Vg1 Teknologi- og industrifag ønskes fulgt opp med et Vg2 tilbud på Hornnes. Byremo tilbyr Vg2 løp i Anleggsteknikk og Arbeidsmaskiner. Begge tilbudene ved Byremo var oversøkt sist år. Ønsket fra skolen er Vg2 Kjøretøy, alternativet kan være Vg2 Industriteknologi. Dette kan lettere kombineres i dagens verkstedlokaler sammen med en klasse Vg1 Teknologi- og industrifag. Ut fra en vurdering er det Vg2 Industriteknologi som gjøres søkbart.

I dag har skolen en kombiklasse mellom Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Tømrer. Det forventes en økning innen Bygg[1]og anleggsteknikk. Søkertall til Vg1 vil avgjøre om det blir plass til tømrerelever eller om disse må dra til annen skole for Vg2. Tilbudet gjøres søkbart.

Vennesla vgs
I tråd med vedtak i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse igangsettes Vg1 Bygg- og anleggsteknikk fra høsten 2022.

Det er også behov for å opprette en ekstra klasse Vg2 Helsearbeiderfag for å sikre tilbud til årets Vg1 elever i regionen. Denne foreslås lagt til Vennesla videregående skole.

Kristiansand katedralskole Gimle
Inneværende år foreslås det ikke endringer for KKG, unntatt regulering av elevplasser på Vg2 Studiespesialisering og Vg3 Idrett for å følge opp klassejusteringene som ble gjort inneværende skoleår.

Tangen vgs
Skolen har søkt om å få starte opp Bygg- og anleggsteknikk med studiekompetanse. Administrasjonen mener dette bør iverksettes og har lagt tilbudet søkbart.

Skolen har i år utvidelser på Vg1 Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign. Dette må følges opp med tilsvarende kapasitet i Vg2. Det samme gjelder for Restaurant og matfag.

Inneværende år ble Medier og kommunikasjon redusert med en klasse på Vg1, mens Kunst, design og arkitektur ble økt med en klasse. Denne fordelingen vil bli videreført påfølgende trinn.

Kvadraturen vgs
I tråd med skolens ønske og kapasitet reduserer vi Vg1 Helse- og oppvekstfag fra syv til seks klasser fra kommende skoleår. Årsaken er at Oasen har fått godkjenning for oppstart av Helse- og oppvekstfag i Randesund. C

Det er behov for Vg2 Kulde, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk. Det foreslås at dette gjøres søkbart. Klassen sees i sammenheng med Vg2 Automatisering slik at det blir 30 plasser totalt på disse tilbudene.

Økning på Påbygg generell studiekompetanse, SK henger sammen med økning med 1 klasse på Vg2 Helsearbeiderfag, SK inneværende år. Det samme gjelder Vg3 Automatisering.

Vågsbygd vgs
Økningen i elevtall i Kristiansandsregionen gir grunnlag for å tro at Vågsbygd videregående skole kan få tilbake den 3. parallellen på Studiespesialisering.

Sammen med økningen på Bygg- og anleggsteknikk og forventet overgang til ny privatskole i Randesund, kompenserer dette for elevtallsveksten i Kristiansand. Hvordan dette vil utvikle seg når ny Søgne videregående skole åpner høsten 2023 gjenstår å se, men elevtallsveksten bidrar til at begge skolene skal kunne fylles opp.

Skolen ønsker å fortsette med Vg3 Påbygg og de ønsker 2,5 klasse på Musikk, dans og drama. Det var ikke søkere til mer enn to klasser i fjor. Det gjenstår å se om dette er realistisk. Administrasjonen mener oppfylling av Studiespesialisering bør prioriteres.

Søgne vgs
Ingen endringer i fagtilbud, men skolen tildeles administrative ressurser for å planlegge og gjennomføre ferdigstillelse og innflytting i ny skole på Tangvall.

Byremo vgs
I likhet med Setesdal og Sirdal har Byremo forholdsvis stor avstand til de større skolene, og de rekrutterer fra et forholdsvis stort omland. I lys av dette er det viktig å opprettholde bredden i tilbudet i den grad det er mulig. Søkning til Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget har vært svak. Det foreslås derfor å bare tilby Vg2 Helsearbeiderfag på Byremo, mens Barne- og ungdomsarbeiderfaget legges til Setesdal vidaregåande skule, avdeling Hornnes. Ellers foreslås det ingen endringer sammenliknet med dagens tilbud.

Mandal vgs
Det er et behov for Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever i Mandal. Skolen anslår behovet til å være 10 plasser.

Skolen ønsker å omgjøre en klasse Vg2 Industriteknologi til Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag. Bakgrunnen for utvidelser er et ønske om lokal utdanning fra GE Healthcare Lindesnes fabrikker.

Skolen tar inn 20 elever på Vg1 Elektro og datateknologi. På Vg2 tilbys i dag Elenergi og ekom og Automatisering. I tillegg ønsker skolen å gjøre Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk søkbart. Dette kan organiseres som kombinasjonsklasser innen programområdet.

Eilert Sundt vgs
Eilert Sundt har et smalt utdanningstilbud sammenliknet med tilsvarende regioner og høy søknad i forhold til antall plasser. Det har medført at elever med litt svake skoleresultat, har svært få valgmuligheter. For å endre på dette er det foreslått å øke på Vg1 Studiespesialisering og i tillegg opprette Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Dette får god støtte lokalt fra opplæringskontor. Det er forventet at en del elever som ellers ville søkt andre yrkesfaglige tilbud som Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi eller Teknologi- og industrifag heller vil søke til dette tilbudet. Redusert søknad på de andre programmene vil da åpne muligheten for elever med lavere poengsum slik at de slipper å reise ut av regionen

Det er igangsatt Vg1 Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse inneværende år. Samtidig ble det redusert en ordinær klasse Vg1 Helse- og oppvekstfag. Endringen følges opp på Vg2 kommende år ved at Helsearbeiderfaget reduseres med en klasse.

Eilert Sundt hadde god søkning til sitt påbyggsår, men de har ikke hatt tilbud til påbygg etter fagbrev. Ved å gjøre dette søkbart er det overveiende sannsynlig at det er elevgrunnlag for 60 plasser totalt i påbygg 3 og 4.

Skolen ønsker Klima, energi og miljø søkbart også for kommende år. Bredden på Vg2 må da løses ved kombinasjonsklasser.

I likhet med de andre skolene som tilbyr Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag, legges det til rette for kryssløp fra Vg1 Studiespesialisering ved Eilert Sundt.

Flekkefjord vgs
Tidligere endringer i volum på Medier- og kommunikasjon og Studiespesialisering følges opp i påfølgende klasser på Vg2 og Vg3.

I påvente av ferdigstillelse av mulighetsstudien for Flekkefjord vgs, gjøres Restaurant- og matfag VG1 ved avdeling Kvinesdal søkbart.

Sirdal vgs
Skolen har sitt hovedfokus knyttet til idrett og ski/skiskyting. Her rekrutterer de bredt og så utenfor Agder fylkeskommune. Skolen legger til rette for at lokal ungdom kan gå Vg1 Studiespesialisering sammen med idrettsklassene. Dette for at de skal slippe den lange reiseveien det første året på videregående skole. Tilretteleggingen medfører et flytte av fag mellom Vg1 og Vg2 på idrett. Dette er beskrevet i egen lokal forskrift. Forslag til vedtak følger saken.

For full oversikt over tilbud ved den enkelte skole og vurderinger knyttet til tilbudet, vises det til sakspapirer, som ligger her: App (agderfk.no)

Til toppen