Vedtak fra møte i fylkestinget 15. og 16. desember

Fylkestinget har behandlet en rekke saker bl. a økonomiplan 2021-2024, klimabudsjett og budsjett for 2021. Fylkestinget vedtok fylkesrådmannen innstilling til budsjett og økonomiplan, men med noen endringer. Blant annet en økning på 24 mill kr. mer til drift i 2021 og 29 mill kr. i økte investeringer. 5 mill kr. skal brukes på bredbånd (Det Digitale Agder). Drøyt halvparten av økningen til drift og mesteparten av investeringsøkningen skal brukes på vei i Agder.

Fylkestingsmedlem i karantene
I tillegg orienterte fylkesordfører om at et av fylkestingets medlemmer tirsdag formiddag gikk i karantene etter gruppemøte. Dette medlemmet har testet negativt både på hurtigtest i går og ordinær testet som ble klart i formiddag, onsdag 16, desember. Les mer lenger nede.

Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut i etterkant.

Opptak av møte
Fylkestinget strømmes og opptak kan sees i etterkant. Opptaket finner du på samme sted som du også finner direkte strømming - via vår nettside: https://agderfk.no/nett-tv

Følgende saker ble behandlet:
92/20
  Godkjenning av protokoll fra møte 20.10.2020 – vedtatt
93/20  Agder fylkeskommunes økonomiplan 2021-2024, klimabudsjett og budsjett 2021 –fylkesutvalgets innstilling vedtatt
94/20  Endringer i budsjett 2020 – innstilling vedtatt
95/20
  Økonomireglement for Agder fylkeskommune – innstilling vedtatt
96/20
  Åpningsbalanse Agder fylkeskommune 2020 – innstilling vedtatt
97/20
  Eierskapsmelding – innstilling vedtatt
98/20
  Kostnad og fremdrift for ny Fv 406 Senumstad bru – innstilling vedtatt
99/20
  Prinsipper for justeringsavtaler for private utbyggere og kommuner som ønsker å gjennomføre tiltak på fylkesveg – innstilling vedtatt
100/20
Finansieringsordning for kommuner som ønsker å gjennomføre tiltak på fylkesveg – innstilling vedtatt
101/20
Avvikling av Hidra Bompengeselskap AS høsten 2020 – innstilling vedtatt
102/20 Høring - På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. Innstilling vedtatt, samt å oversende tilleggsforslag både fra KrF og Ap, med stemmeforklaring
Fylkesutvalget sin innstilling: Fylkestinget slutter seg til utvalgets konklusjon om å avvikle dagens særskilte fritak og reduserte takster for elbilene ved bompasseringer. Fordeler ved kjøp og eie av nullutslippskjøretøy bør videreføres. 
KrF sitt forslag: Fylkestinget ønsker fortsatt reduserte takster for elbiler ved bompasseringer. Fordeler ved kjøp og eie av nullutslippskjøretøy bør videreføres.
Ap sitt forslag: Fylkestinget slutter seg til utvalgets konklusjon om å avvikle dagens særskilte fritak og reduserte takster for elbilene ved bompasseringer. Fordeler ved kjøp og eie av nullutslippskjøretøy bør videreføres, med mål om gradvis redusere fordelene på de dyreste elbilene.
103/20 Ny regional strategi for Kilden teater- og konserthus. Søknad om bidrag – innstilling vedtatt, med nytt punkt 4:
Nåværende drift og finansiering av Fjæreheia amfi videreføres inntil en robust organisering med muligheter for å videreutvikle aktivitetene i Fjæreheia er på plass. Agder Fylkeskommune anmoder Grimstad kommune om ikke å trekke seg fra samarbeidet før disse forholdene er avklart.

104/20 Tilskudd til utbedring av Hammeren ved Næs Jernverksmuseum
Vedtak:
Punkt 1: Agder fylkeskommune bevilger inntil 2 mill. kroner til utbedring av Hammeren ved Næs Jernverksmuseum.
Nytt punkt 2: Det forventes at Tvedestrand kommune øker sitt årlige driftstilskudd til museet som sitt bidrag til prosjektet.
Punkt 3: Bevilgningen fra Agder fylkeskommune belastes – Bufferfond Konsesjonskraftmidler Aust-Agder.

Nytt punkt 4: Bevilgningen forutsetter at prosjektet blir fullfinansiert.
105/20 Regional virkemiddelgjennomgang i Agder – innstilling vedtatt
106/20 Samarbeidsavtale om Det kommunale oppgavefellesskapet, Nasjonal Digital Læringsarena, (NDLA) – innstilling vedtatt
107/20
Elever med stort læringspotensial i Agder fylkeskommune – innstilling vedtatt med to nye tillegg:
Agder fylkeskommune etablerer en arbeidsgruppe med representanter for elevene som både går studieforberedende og yrkesfaglig, pedagogisk ansatte, skoleledelse, næringslivet, Universitetet i Agder og fylkesadministrasjonen. Arbeidsgruppen skal samordne de eksisterende tilbudene til elever med høyt læringspotensial, og vurdere behovet for nye, lokale tiltak.
Nytt punkt 1: Forslag til tiltak skal kunne gjennomføres i hele Agder og ivareta ulike skoler og elever i alle Agders regioner. 
Nytt punkt 2: Arbeidsgruppen må også legge fram forslag til videreføring av opplæringen for pedagoger og skoleledere i kartlegging og identifisering av elever med høyt læringspotensial som hadde oppstart i 2019. Opplæringen må omfatte både kommuner og fylkeskommunen.
108/20 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2019 – innstilling vedtatt. I tillegg ble to nye punkter vedtatt:
g) Arbeidet for å redusere VG3 fagopplæring fortsetter slik at flest mulig formidles ut i lære. 
h) Samarbeidet med kommunene styrkes ytterligere for å bedre produksjonen av grunnskolepoeng og for å sikre en god overgang fra grunnskole til videregående opplæring. 
109/20 Vedtak av forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i perioden 2021–2022, Agder – innstilling vedtatt
110/20 Sørlandets Europakontor – fremtidig eierskap og organisering innstilling vedtatt, samt et nytt punkt 4, slik at vedtaket da blir som følgende:
1. Fylkestinget vedtar at Agder fylkeskommune, som majoritetseier av Sørlandets Europakontor AS, setter i gang et arbeid for å avvikle selskapet i sin nåværende form med sikte på å styrke Agders internasjonale arbeid ved en bedre koordinering og samordning av den samlede kompetansen knyttet til internasjonalt samarbeid.
2. Fylkestinget ber om at de øvrige eierne og selskapets administrasjon og styre inviteres til en prosess om alternative eierskaps- og organisasjonsmodeller for Sørlandets Europakontor. Målet med arbeidet er å finne en bedre rollefordeling og samordning mellom aktørene i det regionale virkemiddelapparatet for internasjonalisering.
3. Fylkestinget understreker at en eventuell virksomhetsavvikling må ivareta de ansatte på en god måte.
4. Fylkestinget forutsetter at Agders interesser i både offentlig og privat sektor fortsatt skal ivaretas gjennom aktiv deltakelse og tilstedeværelse i Brussel.
111/20 Farsund kommune - reguleringsplan Bastuvika - offentlig ettersyn – mindretallsanke. Fylkestinget opprettholder ikke vedtak gjort i fylkesutvalget, men vedtok følgende:
1. Agder fylkeskommune minner om nasjonale og regionale føringer for ivaretakelse av 100-metersbeltet langs sjø. 
2. Agder fylkeskommune mener at det er tatt tilstrekkelige hensyn til landskapsvirkninger når det gjelder BK7. Utbyggingen bryter ikke med fjordlandskapet på en uheldig måte selv om tiltaket blir eksponert mot sjøen. 
3. Agder fylkeskommune gir følgende faglige råd:
a. Boliger i området B5.2 bør gis bedre landskapstilpasning. Dette gjelder særlig den delen som ligger i 100-metersbeltet.
b. Rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av gang- og sykkelveg må innarbeides i tråd med kommunedelplan for området.
c. Utformingen av nytt kryss for atkomstvei til boligområdet må endres av trafikksikkerhetsmessige årsaker.
d. Det bør innarbeides flere grønne forbindelseslinjer gjennom tomterekkene og ut til friluftsområdene.
e. Våningshuset i Bastuvika med omgivelser og tilhørende strand bør bevares.
4. Agder fylkeskommune ber om at øvrige planfaglige innspill innarbeides i planen.
112/20 Inndekning av tilskudd til TENK Eiendom AS – innstilling vedtatt
113/20 Arendal kommune - uttalelse til oppstart av detaljregulering med planprogram for Krøgenes nord – mindretallsanke
Fylkestinget opprettholder vedtak gjort i fylkesutvalget.
114/20 Endring av reglement for fylkeseldrerådet – innstilling vedtatt
115/20 Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse – innstilling vedtatt
116/20 Reglement for Ungdommens fylkesting/Ungdommen fylkesutvalg – innstilling vedtatt
117/20 Reglement for Brukerpanel i Agder – innstilling vedtatt
118/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023
119/20 Oppnevning - representantskapet for Furøya IKS
Birte Simonsen valgt som representant, Oddbjørn Kylland som vararepresentant
120/20 Årsmelding 2019, Vigo IKS – innstilling vedtatt
121/20 Godkjenning ny selskapsavtale - Agder Arbeidsmiljø IKS – innstilling vedtatt
122/20 Revidert selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS – innstilling vedtatt
123/20 Behandling av selskapsavtale - VETAKS IKS – innstilling vedtatt
124/20 Godkjenning endring av selskapsavtale med tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS – innstilling vedtatt

Orienteringssaker
11/20
Referat fra Jernbaneforum Sørs møte 13.-14. oktober 2020
12/20 Luftfartstilsynets vedtak - søknad om endring av konsesjon Arendal lufthavn, Gullknapp 221
13/20 Møte- og arbeidsplan 2021 kontrollutvalget

Møtedokumentene til fylkestinget, finner du her.

Fylkesordfører Arne Thomassen orienterte ved pause i fylkestinget 15. desember om følgende:

  • Et av fylkestingets medlemmer har i dag gått i karantene etter gruppemøte. Bakgrunnen for dette er at vedkommendes ektefelle har testet positivt for korona.
  • Ifølge kommuneoverlegen i Kristiansand kommune er det ikke grunnlag for å gå i karantene for de som har sittet sammen med vedkommende på gruppemøtet ettersom personen var helt symptomfri.
  • Representanten deltok ikke på fylkestinget som startet kl. 13.00 i formiddag.
  • Det er lav sannsynlighet for at vedkommende har smittet andre forutsatt at alle har fulgt reglene.
  • Dette er imidlertid en viktig påminnelse om alvoret og viktigheten av å følge smittevernreglene.
  • Personen som er gått i karantene ble testet i kveld. Hurtigtesten var negativ. Den ordinære testen blir først klar i morra. Ved et eventuelt positivt prøvesvar må hele partigruppen settes i karantene etter gjeldende regler.

 

Spørsmål kan rettes til:
Fylkesordfører, Arne Thomassen, mobil 913 43 905, e-post arne.thomassen@politiker.agderfk.no

Fylkesrådmann i Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@agderfk.no

Til toppen