Vedtok å starte forhandlinger med staten om byvekstavtale for Region Kristiansand

Fylkestinget anmoder fylkesordfører og fylkeskommunedirektør om å starte dialog med Samferdselsdepartementet om rammer for byvekstavtale for Region Kristiansand. Det ble vedtatt under møtet i fylkestinget 29.september

Vedtaket lyder som følger:

  1. Fylkestinget anmoder fylkesordfører og fylkeskommunedirektøren om å starte dialog med Samferdselsdepartementet for å avklare rammene rundt det videre arbeidet med byvekstavtale for Region Kristiansand, basert på vedtakene i denne saken.
  2. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 med tilhørende tiltak innlemmes i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3.
  3. Statlig bidrag til drift av kollektivtrafikken i tråd med Kollektivkonsept 2030 er prioritert. Det legges til grunn en satsing på bedre busstilbud slik det er skissert i høringsforslaget til Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3. Satsingen forutsettes finansiert med statlige midler avsatt i NTP 2022-2033til byvekstavtaler.
  4. Med bakgrunn i at Kristiansandsregionen allerede har en bompengepakke, anmodes det om at forhandlinger om byvekstavtale kan påbegynnes, basert på lokale vedtak om Samferdselspakke fase 3, før pakken er vedtatt av Stortinget. Regionen ønsker å se bompengeordningen i sammenheng med forhandlingsresultatet for en byvekstavtale. Dersom det ikke oppnås byvekstavtale med staten, videreføres dagens bompengeordning.
  5. Prioritering av enkelttiltak kan i løpet av pakkens virketid endres som følge av ny informasjon om behov eller kostnads- og inntektsutvikling (porteføljestyring)
  6. Dagens ordning forutsetter egenandel på 20 prosent på fylkeskommunale/kommunale prosjekter i byvekstavtalen. Kristiansandsregionen vil bringe egenandelskravet inn i forhandlingene.
  7. Kristiansandsregionens mål: Gjennom bompengeordningen Samferdselspakke fase 3 og de prioriterte tiltakene i en byvekstavtale skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.
  8. Fylkesutvalget ber om å bli orientert underveis i forhandlingsprosessen.
  9. Det skal ikke benyttes lobbyist tjenester under forhandlinger av byvekstavtale, men utnytte interne ressurser fra fylkeskommunen og politisk ledelse.

Link til fullstendig oversikt over saksliste (og etter hvert protokoll)

Til toppen