Fylkesrådmannen foreslår tiltakspakke til 200 millioner

Tirsdag 14. april samles fylkesutvalget til videomøte. Blant sakene til behandling er tiltakspakke knyttet til koronapandemien og sak om nytt fylkeshus i Kristiansand. I forbindelse med koronapandemien foreslår fylkesrådmannen en tiltakspakke på 200 millioner kroner til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg kommer eventuelle statlige tiltaksmidler.

Fylkeskommunen ønsker å være en offensiv aktør for å bidra til at effektene av korona-pandemien, særlig i entreprenør- og byggebransjen, reduseres. Som et ledd i dette arbeidet gjennomgås alle planlagte investeringstiltak.

Kostnader og hovedgrep:

 • Budsjettposten for vegutbygging kan økes med inntil 120 mill. kr.
 • Fylkeskommunen vil anmode staten om å bevilge tiltaksmidler for forsert realisering av store fylkesvegprosjekter som er klare til bygging.
 • Drift- og vedlikeholdsbudsjettet for 2020 foreslås økt med inntil 50 mill. kr til tiltak for å redusere forfall på vegnettet.
 • Budsjett til ekstraordinære vedlikeholdstiltak på eiendom foreslås økt med inntil 15 mill. kr per år for 2020.
 • For å forsere investering i klimavennlige energikilder foreslås det å avsette det inntil 15 mill. kr til investering i solcelle- og batterianlegg på eksisterende bygningsmasse, med sikte på at det utløses ENOVA-støtte til tiltaket.

Til sammen er det foreslått tiltak for 200 millioner kroner. I tillegg kommer eventuelle statlige tiltaksmidler.

Kortsiktig handlingsplan

Klikk for stort bildeFylkesrådmann Tine Sundtoft Jacob Buchard For å legge forholdene til rette for prosjekter som kan igangsettes relativt raskt, settes arbeidet med nytt 4-årig handlingsprogram for fylkesveg for 2021–2014 midlertidig til side. I stedet utarbeides en handlingsplan for 2021, med viktige og allerede kjente prosjekter som er arbeidsintensive og kan realiseres raskt. Innenfor drift og vedlikehold av veg finnes det en rekke tiltak som ikke har vært prioritert, men som kan iverksettes raskt og bidra positivt for å sikre sysselsettingen.

Tilsvarende er det utarbeidet planer for fylkeskommunens eiendommer som kan realiseres innenfor de budsjettrammer som gjøres tilgjengelig. Vedlikeholdstiltak for å utbedre forfall på eiendomsmassen vil kunne starte raskt. I saken legges det frem aktuelle prosjekter innenfor de ulike tiltaksområdene.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Det etableres en tiltakspakke for å bidra til økt sysselsetting innenfor entreprenør- og byggebransjen, ut fra de føringer som beskrives i saken. Tiltakspakken kan justeres i omfang ut fra størrelsen på budsjettmidler som tilføres.

Fylkesutvalgets møte

Sakspapirene til fylkesutvalgets møte kan lastes ned som pdf her - Møtedetaljer finner du på denne siden.
Tidspunkt: Tirsdag 14.04.2020 kl. 10:00 (Fylkesutvalget som administrasjonsutvalg møtes kl. 9.00)
Videomøte i Microsoft Teams. Streaming via Agder fylkeskommunes nettsider.

Flere saker til fylkesutvalget

45/20   Prosjektforslag nytt fylkeshus i Agder

Fylkestinget bestemte på sitt desembermøte at det skulle utredes om fylkeskommunen skal eie eller leie kontorlokaler i Kristiansand. Det skulle videre vurderes ulike lokasjoner langs metroaksen i Kristiansand. Det skulle også vurderes om nytt fylkeshus skal bygges som et offentlig/privat samarbeid.

Målet er å sikre funksjonelle og fleksible kontorarbeidsplasser i Kristiansand til ansatte i fylkesadministrasjonen. Fylkeshuset i Agder vil kunne være et sentralt fundament i arbeidet med å realisere bærekrafts-målene i regionplanen. Fylkeshuset skal være en fysisk representasjon av de verdier og målsetninger som fylkeskommunen har. Bygningen blir viktig som en inspirasjonsarena for hvordan andre kan jobbe for å nå regionplanens mål.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Basert på prosjektforslaget og vurderingene som er gjort av de fire alternativene, rehabiliteres Elvegata 4 til fylkeshus i Agder, med tilhørende undervisningsarealer.

47/20   Standardisering i Agder fylkeskommune

Forskning og erfaring viser at standardisering gir ulike former for gevinst i organisasjoner. I denne saken har vi sett på enkelte områder hvor Agder fylkeskommune kan standardisere for å hente ut effekter. Dette kan gjøres på flere områder som innkjøp, drift, organisatorisk og ved bruk av etablerte metodikk. Disse viser mulighetene, og nytten av å løse oppgaver likt.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Agder fylkeskommune skal gå foran i arbeidet med standardisering i regionen. Arbeidet starter internt i fylkeskommunen med innkjøp, drift, felles metodikk og rutiner.

48/20   Delfinansiering med bompenger på vegstrekningen E18 Dørdal – Tvedestrand

Forslaget inneholder et konkret bompengeopplegg for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand i fylkeskommunene Vestfold og Telemark og Agder. Prosjektet strekker seg gjennom kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand. Før

saken fremmes for Stortinget må det foreligge bindende lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og fylkeskommuner. Det er videre en forutsetning at Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune stiller garantier for bompengeselskapets gjeld (Ferde As).

Fylkesrådmannen er positiv til at saken nå legges frem til politisk behandling og anbefaler at bompengekonseptet for E18 Dørdal – Tvedestrand vedtas.

49/20   Forlengelse av inneværende bompengeordning i Kristiansand

Kristiansandsregionen har ønske om en sømløs overgang fra gjeldende bompengeordning til en bompengeordning for prosjekt E39 Gartnerløkka - Kolsdalen. Denne forlengelsen vil sikre at det blir tilstrekkelig tid til å gjennomføre KS2 og få ferdigbehandlet bompengeproposisjonen for Gartnerløkka, uten at det blir opphør i innkrevingen.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Agder fylkesting slutter seg til at dagens bompengeordning videreføres ut 2020.

Andre saker til behandling

 • 39/20   Økonomiske tiltak for risikostyring av fremtidige kontrakter
 • 40/20   Årsregnskap 2019 og årsberetning 2019 for Vest-Agder fylkeskommune
 • 41/20   Årsregnskap 2019 og årsrapport 2019 for Aust-Agder fylkeskommune
 • 42/20   Uttreden av Aust-Agder Revisjon IKS
 • 43/20   Revidering av reglement for godtgjøring til folkevalgte
 • 46/20   Søknad om finansielt bidrag for 2020 - Bynett Sør
 • 50/20   Risør kommune - Detaljregulering Risør sentrum – Offentlig ettersyn
 • 51/20   Uttalelse til forslag til kommuneplanens samfunnsdel i Bygland kommune
 • 52/20   Årsrapport for 2019 Regionale forskningsfond Agder 56
 • 53/20   Årsmelding 2019 – mobbeombudet og elev- og lærlingombudet
 • 54/20   Handlingsplan Regionale forskningsfond Agder 2020-2021
 • 55/20   Nasjonal transportplan (NTP) 2022 - 2033
 • 56/20   Endring av vedtekter i Ferde AS
 • 57/20   Saksbehandling i perioden med vedtatte smitteverntiltak for å begrense spredning av koronaviruset
 • 58/20   Høring på "Klimakur2030"

 

Videooverføring fra politiske møter

Det blir streaming av fylkesutvalget 14. april og fylkestinget 28. april på denne nettsiden.

Opptak av alle de fire hovedutvalgenes møter siste uke ligger nå på nett. Det gjør også fylkesutvalgets forrige møte 17. mars.

Til toppen