Fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk i EU-prosjekt for å få kunder tilbake til bussen etter Covid-19

Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19? Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og å identifisere tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen.

Det er videre et mål å identifisere tema og undersøke interessen blant aktuelle aktører for å utvikle et hovedprosjekt.

Covid-19 har redusert antall reisende i kollektivtransporten
Utbruddet av Covid-19 førte til umiddelbar nedgang i antall kollektivreiser på grunn av økt bruk av hjemmekontor og oppfordringer til innbyggerne om å unngå reise med buss og tog av smittevernhensyn. En full gjenåpning av samfunnene er ikke ensbetydende med at passasjerene vender tilbake til kollektivtransporten. Redusert aktivitet i samfunnet i tiden som kommer er en ytterligere mulig effekt av pandemien som på mellomlang sikt kan gi  lavere vekst for persontransport, og dermed kollektivtransport. Forskning fra Danmark og Norge antyder at mellom 10-20 prosent av passasjerene kan komme til å ha forlatt kollektivtransporten for alltid etter Covid-19 pandemien. Dette vil bidra til å svekke inntektsgrunnlaget for kollektivtransporten og det er viktig å finne ut hva som skal til for igjen å gjøre det attraktivt for innbyggerne å reise kollektivt. Dette er bakgrunnen for at Region Midtjylland inviterte Agder fylkeskommune til å delta i forprosjekt under Interreg ØKS-programmet. Også trafikkselskapene Midtrafik og Agder Kollektivtrafikk (AKT) deltar i prosjektet.

Behov for å gjøre kollektivtransporten attraktiv igjen etter pandemien
Prosjektet vil gjennomføre spørreundersøkelser blant befolkningen både i Midtjylland og på Agder om hva som skal til for å gjøre det attraktivt å reise kollektivt etter pandemien og med utgangspunkt i dette identifisere og beskrive aktuelle tiltak. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak som bidrar til opplevelse av trygghet mot smitte, nye billettprodukter, fysiske tiltak på bussholdeplasser og stasjoner, prioritering av bussen i trafikken eller sammenhengende reiser på tvers av transportformer.

I tillegg er det ønskelig å avdekke hvordan pandemien kan ha påvirket innbyggernes reisebehov med utsikter til økt bruk av hjemmekontor og preferanse for å velge bil eller sykkel når man først skal reise. Forprosjektet vil også bidra til å avklare forutsetningene og undersøke interessen blant aktuelle aktører i Danmark, Sverige og Norge for å gjennomføre et hovedprosjekt i det nye ØKS-programmet fra 2022.

Agders interesser og bidrag
-Agder fylkeskommune og AKT ønsker å delta i dette prosjektet sammen med Region Midtjylland og deres trafikkselskap Midtrafik fordi vi står overfor de samme utfordringene med å håndtere de ettervirkninger som covid-19 har påført kollektivtransporten – sier rådgiver Ann Sherin Skollevold, som har rolle som kollektivkoordinator ved Avdeling for strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune. -Ved å samarbeide og lære av hverandre vil vi i fellesskap bygge et kunnskapsgrunnlag som kan gi innsikt i hvilke tiltak som kan bidra til å få passasjerene tilbake på bussen – fortsetter Skollevold. Hun legger til at dette vil være viktig dersom vi skal nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i Kristiansandsregionen, klimamålene i regionplanen og samtidig sikre et bærekraftig inntektsgrunnlag for kollektivtransporten.

Både Agder fylkeskommune og AKT vil bidra med fagkompetanse innenfor kollektivtransport og sikre kunnskapsgrunnlaget på norsk side. AKT er i god posisjon til å fremskaffe kunnskap om befolkningens reisepreferanser og hva som er viktige forutsetninger for at de skal velge å reise kollektivt (frekvens, pris, komfort og trygghet etc.), og hvordan tilbudet bør utformes for å imøtekomme befolkningens preferanser og forventninger. Fylkeskommunen vil også utnytte sin rolle som rådgiver for Nordsjøkommisjonens transportgruppe til å innhente kunnskap fra andre land i Europa.

Rådgiver Jon Halvard Eide på Avdeling for samskaping og internasjonalisering vil ivareta oppgaver i tilknytning til kommunikasjon og prosjektadministrasjon, samt holde i kontaktene ut mot det øvrige Europa.

Potensielle effekter på lengre sikt
Det er forventet at forprosjektet på lengre sikt, gjennom et hovedprosjekt, vil kunne bidra til en mer bærekraftig økonomi i kollektivtransporten og til et kollektivtilbud som bedre ivaretar befolkningens behov for reiser i tilknytning til arbeid, skole, studier, handel, service og fritid. Prosjektet kan også bidra til lavere klimautslipp, redusert miljøpåvirkning fra transport og mindre trafikktrengsel ved at flere velger å reise kollektivt fremfor med egen bil.

Kontaktpersoner:

Logo Interreg.jpg Interreg  

Til toppen