Brukerpanel for Agder

Fylkestinget vedtok juni 2020 å videreføre Brukerpanelet med noen justeringer. I panelet er det oppnevnt  ressurspersoner med erfaringer fra ulike diskrimineringsgrunnlag, samt to fylkespolitikere. Panelets leder er politiker Sally Vennesland.

Formålet med brukerpanelet er å hente inn kunnskap og perspektiver fra grupper i befolkningen som har erfaringer knyttet til diskrimineringsgrunnlagene i LIM-planen. Dette skal bidra til et mer systematisk arbeid med å integrere likestillingsperspektiver i regional samfunnsplanlegging.

Brukerpanelet skal gi råd tidlig i prosesser og på et overordnet nivå. Panelet skal involveres i oppfølging av LIM-planen og i utarbeidelsen og oppfølgingen av andre regionale planer og relevante strategiske satsinger som fylkeskommunene deltar i.

Konkrete oppgaver for panelet vil være å:

  • drøfte prioriteringer og innretning på handlingsprogrammet for LIM-planen i forkant av årlig rullering.
  • gi innspill tidlig i planprosessen når regionale planer og strategier utarbeides for å sikre at likestillingsperspektivet ivaretas.
  • delta i arbeids- og referansegrupper på forespørsel fra fylkeskommunene.
  • dele ut en årlig LIM-pris for Agder

LIM-prisen har følgende statuetter: 

  1. Brukerpanelet deler ut LIM - pris til en person eller organisasjon som har utmerket seg for sin innsats for likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Det innebærer arbeid for at flere får bedre muligheter til deltakelse på ulike arenaer i samfunnet, som i arbeidslivet, kulturlivet, i frivillighet og i politiske verv. LIM - prisen skal ha et særlig fokus på likestilling og inkludering knyttet til kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, alder og religion. 
  2. Prisen kan deles ut årlig, dersom panelet finner en verdig prismottaker. 
  3. Prisen deles ut i felles fylkesting i februar, og består av et kunstverk til en verdi av om lag 5000 kroner, samt et pengebeløp på 25 000 kroner. 
  4. Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslagene må være begrunnet og sendes til Brukerpanelets sekretariat innen en frist som fastsettes av sekretariatet. Dette kunngjøres gjennom avisannonser og på fylkeskommunens nettsider og sosiale media. 
  5. Brukerpanelet oppnevner en komité på 3 - 5 personer som vurderer innkomne forslag, og innstiller på en prisvinner. Bruker panelet fatter endelig beslutning. 

Les mer om LIM-planen

 

Reglement for brukerpanel (PDF, 34 kB)

Se møteplan for brukerpanel, saker og medlemmer

Til toppen