Brukerpanel for Agder

Brukerpanel for Agder skal gi råd og innspill knyttet til ulike former for diskriminering. I panelet er det oppnevnt ressurspersoner med erfaringer fra ulike diskrimineringsgrunnlag, samt to fylkespolitikere. Panelets leder er politiker Sally Vennesland.

Brukerpanelet henter inn kunnskap fra grupper i befolkningen som har erfaringer med diskriminering. Arbeidet er forankret i "Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027" (LIM-planen). Formålet er å integrere likestilling i regional samfunnsplanlegging.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027

Brukerpanelet skal gi råd tidlig i planprosesser, og på et overordnet nivå. Panelet skal både involveres i oppfølging av LIM-planen, og i arbeidet med andre regionale planer og strategiske satsinger som fylkeskommunen deltar i.

Reglement for Brukerpanel i Agder

Konkrete oppgaver for panelet vil være å

  • drøfte prioriteringer og innretning på handlingsprogrammet for LIM-planen i forkant av årlig rullering
  • gi innspill tidlig i planprosessen når regionale planer og strategier utarbeides, for å sikre at likestillingsperspektivet ivaretas
  • delta i arbeids- og referansegrupper på forespørsel fra fylkeskommunen
  • dele ut en årlig LIM-pris for Agder

Møteplan, saker og medlemmer av Brukerpanel for Agder

Vedtekter for LIM-prisen

Til toppen