Brukerpanel for Agder

Fylkestinget vedtok juni 2020 å videreføre Brukerpanelet med noen justeringer. I panelet er det oppnevnt  ressusrpersoner med erfaringer fra ulike diskrimineringsgrunnlag, samt to fylkespolitikere. Panelets leder er politiker Sally Vennesland.

Formålet med brukerpanelet er å hente inn kunnskap og perspektiver fra grupper i befolkningen som har erfaringer knyttet til diskrimineringsgrunnlagene i LIM-planen. Dette skal bidra til et mer systematisk arbeid med å integrere likestillingsperspektiver i regional samfunnsplanlegging.

Brukerpanelet skal gi råd tidlig i prosesser og på et overordnet nivå. Panelet skal involveres i oppfølging av LIM-planen og i utarbeidelsen og oppfølgingen av andre regionale planer og relevante strategiske satsinger som fylkeskommunene deltar i.

Konkrete oppgaver for panelet vil være å:

 • drøfte prioriteringer og innretning på handlingsprogrammet for LIM-planen i forkant av årlig rullering.
 • gi innspill tidlig i planprosessen når regionale planer og strategier utarbeides for å sikre at likestillingsperspektivet ivaretas.
 • delta i arbeids- og referansegrupper på forespørsel fra fylkeskommunene.
 • dele ut en årlig LIM-pris for Agder

Panelet har per i dag disse medlemmene:

 • Sally Vennesland (politiker og leder)
 • Kristin Ljosland (politiker og nestleder)
 • Charlotte Wesenberg
 • Kurt Holm Pedersen 
 • Ahmad Noor, Margrethe Holte 
 • Eivor Mathilde Raudstein, Lene Mordal 
 • Aileen Safi Bjørnstad 
 • Thomas-Thea Gjestland
 • Neda Afsharipour 

Kontaktperson i Agder fylkeskommune er Gro Hege Hansen

Les mer om LIM-planen

Til toppen