Retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn

6 Følgende leiesatser gjelder

For strekningene hvor det skal inngås særskilt avtale om leie av fylkeskommunal gategrunn, gjelder følgende satser:

Pris pr. kvm. pr. døgn: kr 8,- De første 3 døgn er gratis. Ved bruk utover tre døgn betales leie for hele leieperioden. Minstepris for leie av gategrunn er kr. 3000,-

For frittstående container betales det kr. 100,- pr. container pr. døgn. De første tre døgn er gratis. For bruk utover denne perioden betales leie for hele leieperioden.

I tillegg til leiesatsene tilkommer utgifter til reetablering av gategrunnen, samt utgifter fylkeskommunen og AKT har som følge av den midlertidige omleggingen. Dekning av slike utgifter og standard for reetablering av gategrunnen avtales nærmere mellom partene.

Fylkeskommunen setter som betingelse at fortau og annen tilliggende infrastruktur skal oppgraderes til gjeldene standard gjennom det aktuelle tiltaket. Det forutsettes at leietaker tilbakeleverer eventuelt teknisk utstyr, som trafikkskilt etc. i samme stand som ved avtaleinngåelsen.

Til toppen