Retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn

2 Formål

Formålet med retningslinjene er å:

  • hindre unødvendig bruk av gategrunn i areal og tid
  • ivareta trafikksikkerhet, forsvarlig trafikkavvikling og fremkommelighet for gående, syklende og kjørende. Herunder å ivareta full fremkommelighet for kollektivtrafikken
  • sikre at ulemper for trafikkavvikling og vedlikehold minimaliseres
  • sikre dekning av fylkeskommunens og AKTs merutgifter knyttet til trafikkomlegging og tilbakeføring av vei-/gategrunn
Til toppen