Retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn

1 Hjemmelsgrunnlag

Det rettslige grunnlaget for disse retningslinjene følger av det offentliges eiendoms- og disposisjonsrett til gategrunnen, jf. lov om vegar av 21. juni 1963 nr. 23 (veglova) §§ 1 og 1a og § plan- og bygningslov av 27. juni 2008 nr. 71 § 28-3, samt veglovas §§ 29, 30, 57, 58, 59 og 60 jf. plan og bygningsloven § 28-2.

Det vises også til politivedtektene for den aktuelle kommunen som gategrunnen tilhører.

Til toppen