Retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn

3 Virkeområdet

Retningslinjene gjelder bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn i forbindelse med byggearbeid, oppsetting av stillas, riggområde og inngjerding, avsperring, plassering av byggematerialer, maskiner, kran, lift, containere, brakker eller annen virksomhet som hindrer vanlig bruk av grunnen til trafikkområde.

Retningslinjene har virkeområde på all offentlig vei- og gategrunn som driftes og vedlikeholdes av Statens vegvesen på vegne av Vest-Agder fylkeskommune. Som gategrunn regnes her all grunn utlagt til trafikkareal – det vil si gate og fortau, samt tilstøtende arealer hvor fylkeskommunen er eier.

Til toppen