Søk støtte til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkeskommunen er pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket. Vi videreformidler også økonomisk støtte til definerte prosjekter og tiltak, dette er hovedsaklig øremerkede midler fra staten.

Søknadsfrist for 2020 er utløpt. Ny frist er 1. april 2021. Utlysningen skjer med forbehold om godkjent statsbudsjett.

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen til etablering og utvikling av frisklivs- lærings- og mestringstilbud i kommunene fra 2020.

Tilskuddsordningen har tidligere vært forvaltet av Fylkesmannen. Formålet med ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstilbud som støtter opp under og realiserer målene i samhandlingsreformen, NCD-strategien, Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn.

Målgruppen for frisklivstilbud er personer med kronisk sykdom eller sammensatte helseplager som står i fare for eller er i ferd med å utvikle sykdom. Denne nettsiden  gir en oversikt over frisklivssentraler over hele landet. Over 270 kommuner har frisklivssentral i Norge. 

Søknaden sendes: 

Agder Fylkeskommune 
Postmottak
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal 

Mrk: Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Mal for prosjektsøknad - etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings - og mestringstilbud. (DOCX, 22 kB)

Rapportering for 2020: Se Mal for rapportering her (PDF, 617 kB)
 

 

Les mer om frisklivssentraler og kriterier for tildeling av midler på helsedirektoratets nettsider:

 

Til toppen