Tilskudd for 2022 til etablering og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Mål og målgruppe

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom. 

Målgruppen er personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager. 

Presiseringer

Kommuner som synliggjør frisklivssentralens rolle som en del av et helhetlig tjenestetilbud vil bli prioritert. 

Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på vegne av felleskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden. 

Det er 1 650 000 kroner til fordeling i 2022.

Regelverk og retningslinjer for tilskuddsordningen er beskrevet her

Søknad og rapportering

Søknadsfrist for 2022 er 23. mars.  

Bruk malen (PDF, 525 kB)fra Helsedirektoratet for å søke på ordningen. 

Rapporteringsfrist for midler utbetalt i 2022 er 1. april 2023. 

Bruk malen fra Helsedirektoratet her (PDF, 617 kB) for rapportering. Ubrukte midler som søkes overført fra 2021 synliggjøres både i rapportering for 2021 og i søknad for 2022.  

Søknad og rapportering merkes Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud og  sendes til postmottak@agderfk.no eller 

 

Agder fylkeskommune
Postmottak 
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

 

Til toppen