Søk støtte til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkeskommunen forvalter fra 2020 tilskuddsordning til etablering og utvikling av frisklivs- lærings- og mestringstilbud i kommunene. Tilskuddsordningen har tidligere vært forvaltet av Statsforvalteren. 

Formålet med ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstilbud som støtter opp under og realiserer målene i samhandlingsreformen, NCD-strategien,  Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn.

Målgruppen for frisklivstilbud er personer med kronisk sykdom eller sammensatte helseplager som står i fare for eller er i ferd med å utvikle sykdom.

Fra 2021 har regjeringen bestemt at kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen "Leve hele livet" skal prioriteres i flere tilskuddsordninger, inkludert tilskuddet til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Kommuner som har politiske vedtak om gjennomføring av reformen lokalt, eller kan dokumentere at de er i prosess fram mot et vedtak, vil prioriteres. Det kreves ikke dokumentasjon av vedtaket i tilskuddssøknaden. Fylkeskommunen innhenter nødvendig dokumentasjon fra Statsforvalteren. 

Les mer om frisklivssentraler og kriterier for tildeling av midler på Helsedirektoratets nettside

Søknad om tilskudd for 2021

Søknadsfrist for 2021 er 1. april. Utlysningen skjer med forbehold om godkjent statsbudsjett. 

Søknaden kan være et samarbeid mellom flere kommuner. Hvis flere søker sammen, må en kommune stå som hovedsøker. 

Bruk malen (PDF, 525 kB)fra Helsedirektoratet for å søke på ordningen. 

Rapportering for 2020

Rapporteringsfrist er 1. april 2021. 

Bruk malen fra Helsedirektoratet her (PDF, 617 kB) for rapportering på midler tildelt for 2020. 

Søknad og rapportering merkes Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud og  sendes til postmottak@agderfk.no eller 

 

Agder fylkeskommune
Postmottak 
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

 

Denne nettsiden gir en oversikt over frisklivssentraler over hele landet. Over 270 kommuner har frisklivssentral i Norge.

 

Til toppen