Helsefremmende barnehager og skoler

God helse og trivsel fremmer læring. 

Hva er helsefremmende barnehager og skoler?

Barnehagen og skolen kan ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. For å tilrettelegge for trivsel, mestring og godt læringsutbytte, må det jobbes med det sosiale og fysiske miljøet. Det må også jobbes med innhold i barnehage og på skole. Det må jobbes systematisk for at arbeidet skal omfatte alle elevene. Foreldre, personale og nærmiljø må involveres. Satsingen må forankres i årsplaner og andre styringsdokumenter og det må settes av tid. Helsefremmende barnehager og skoler var et av de fire hovedprosjektene i Folkehelseprogrammet Agder 2017-2021.